Commission 0%

Found 566 offices

None-1None-2None-3None-4previousnext

1/4

34, Ochakovskoe highway
Yugo-Zapadnaya 15 min transport ,
Kuncevskaya 20 min transport
Size: 47 sq. m.
Floor: 4 out of 8
Price for year/m2: $ 8500
Price for month: $ 33291
Premium
None-1None-2None-3None-4previousnext

1/4

34, Ochakovskoe highway
Yugo-Zapadnaya 15 min transport ,
Kuncevskaya 20 min transport
Size: 53 sq. m.
Floor: 5 out of 8
Price for year/m2: $ 8500
Price for month: $ 37541
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5previousnext

1/5

9, Varshavskoe highway
Tulskaya 16 min transport ,
Nagatinskaya 18 min transport
Size: 67 sq. m.
Floor: 3 out of 6
Price for year/m2: $ 7712
Price for month: $ 70975
Premium
None-1None-2None-3None-4previousnext

1/4

34, Ochakovskoe highway
Yugo-Zapadnaya 15 min transport ,
Kuncevskaya 20 min transport
Size: 71 sq. m.
Floor: 6 out of 8
Price for year/m2: $ 10500
Price for month: $ 62125
Premium
None-1None-2None-3None-4previousnext

1/4

34, Ochakovskoe highway
Yugo-Zapadnaya 15 min transport ,
Kuncevskaya 20 min transport
Size: 106 sq. m.
Floor: 3 out of 8
Price for year/m2: $ 8500
Price for month: $ 75083
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19previousnext

1/19

17, Nauchniy proezd
Kaluzhskaya 11 min on foot ,
Novie Cheremushki 17 min transport ,
Sevastopolskaya 5 min transport
Size: 84 sq. m.
Floor: 4 out of 17
Price for year/m2: $ 15200
Price for month: $ 106400
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14previousnext

1/14

111, Leninskiy prospekt
Yugo-Zapadnaya 16 min transport ,
Novie Cheremushki 32 min transport ,
Prospekt vernadskovo 18 min transport
Size: 66 sq. m.
Floor: 1 out of 24
Price for year/m2: $ 21000
Price for month: $ 115500
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5previousnext

1/5

19, Leninskaya Sloboda street
Avtozavodskaya 7 min on foot ,
Tehnopark 14 min transport ,
Dubrovka 25 min transport
Size: 96 sq. m.
Floor: 1 out of 10
Price for year/m2: $ 15000
Price for month: $ 120000
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9previousnext

1/9

56, Profsoyuznaya street
Kaluzhskaya 13 min transport ,
Profsoyuznaya 10 min transport ,
Novie Cheremushki 2 min on foot
Size: 100 sq. m.
Floor: 10 out of 19
Price for year/m2: $ 15000
Price for month: $ 125000
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19previousnext

1/19

17, Nauchniy proezd
Kaluzhskaya 11 min on foot ,
Novie Cheremushki 17 min transport ,
Sevastopolskaya 5 min transport
Size: 97 sq. m.
Floor: 12 out of 17
Price for year/m2: $ 15200
Price for month: $ 122866
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19previousnext

1/19

17, Nauchniy proezd
Kaluzhskaya 11 min on foot ,
Novie Cheremushki 17 min transport ,
Sevastopolskaya 5 min transport
Size: 126 sq. m.
Floor: 14 out of 17
Price for year/m2: $ 12400
Price for month: $ 130199
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19previousnext

1/19

17, Nauchniy proezd
Kaluzhskaya 11 min on foot ,
Novie Cheremushki 17 min transport ,
Sevastopolskaya 5 min transport
Size: 210 sq. m.
Floor: 2 out of 17
Price for year/m2: $ 7600
Price for month: $ 133000
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19previousnext

1/19

17, Nauchniy proezd
Kaluzhskaya 11 min on foot ,
Novie Cheremushki 17 min transport ,
Sevastopolskaya 5 min transport
Size: 221 sq. m.
Floor: 2 out of 17
Price for year/m2: $ 7600
Price for month: $ 139966
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19None-20None-21None-22None-23None-24None-25None-26None-27None-28None-29None-30None-31None-32None-33previousnext

1/33

2, Odesskaya street
Nahimovskiy prospect 6 min on foot ,
Sevastopolskaya 14 min transport
Size: 78 sq. m.
Floor: 8 out of 21
Price for year/m2: $ 24000
Price for month: $ 156000
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19previousnext

1/19

17, Nauchniy proezd
Kaluzhskaya 11 min on foot ,
Novie Cheremushki 17 min transport ,
Sevastopolskaya 5 min transport
Size: 150 sq. m.
Floor: 14 out of 17
Price for year/m2: $ 12400
Price for month: $ 155000
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7previousnext

1/7

65, Profsoyuznaya street
Kaluzhskaya 4 min on foot ,
Novie Cheremushki 8 min transport
Size: 90 sq. m.
Floor: 21 out of 22
Price for year/m2: $ 21000
Price for month: $ 157500
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5previousnext

1/5

19, Leninskaya Sloboda street
Avtozavodskaya 7 min on foot ,
Tehnopark 14 min transport ,
Dubrovka 25 min transport
Size: 127 sq. m.
Floor: 1 out of 10
Price for year/m2: $ 15000
Price for month: $ 158750
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14previousnext

1/14

111, Leninskiy prospekt
Yugo-Zapadnaya 16 min transport ,
Novie Cheremushki 32 min transport ,
Prospekt vernadskovo 18 min transport
Size: 90 sq. m.
Floor: 5 out of 24
Price for year/m2: $ 21500
Price for month: $ 161250
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19previousnext

1/19

17, Nauchniy proezd
Kaluzhskaya 11 min on foot ,
Novie Cheremushki 17 min transport ,
Sevastopolskaya 5 min transport
Size: 156 sq. m.
Floor: 14 out of 17
Price for year/m2: $ 13300
Price for month: $ 172900
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9previousnext

1/9

23 b. 3, Obrucheva street
Kaluzhskaya 11 min on foot
Size: 104 sq. m.
Floor: 4 out of 16
Price for year/m2: $ 20000
Price for month: $ 173333
Premium