Commission 0%

Found 520 offices

images_not_found
Старокалужское ш., 62
Novie Cheremushki 2 min on foot
Size: 38 sq. m.
Floor: 2
Price for year/m2: $ 290
Price for month: $ 918
images_not_found
Наметкина ул., 14, стр. 1
Novie Cheremushki 15 min on foot
Size: 59 sq. m.
Floor: 8
Price for year/m2: $ 190
Price for month: $ 934
images_not_found
Кржижановского ул., 29
Akademicheskaya 15 min on foot
Size: 56 sq. m.
Floor: 1
Price for year/m2: $ 210
Price for month: $ 980
images_not_found
Научный пр-д, 8, стр. 1
Novie Cheremushki 5 min on foot
Size: 42 sq. m.
Floor: 4
Price for year/m2: $ 281
Price for month: $ 983
images_not_found
Кржижановского ул., 29
Akademicheskaya 15 min on foot
Size: 50 sq. m.
Floor: 3
Price for year/m2: $ 240
Price for month: $ 1000
images_not_found
Карьер ул., 2А, стр. 1
Krymskaya 15 min on foot
Size: 51 sq. m.
Floor: 1
Price for year/m2: $ 240
Price for month: $ 1020
images_not_found
Новаторов ул., 15
Kaluzhskaya 10 min on foot
Size: 38 sq. m.
Floor: 3
Price for year/m2: $ 331
Price for month: $ 1048
images_not_found
Наметкина ул., 14, стр. 1
Novie Cheremushki 15 min on foot
Size: 47 sq. m.
Floor: 1
Price for year/m2: $ 272
Price for month: $ 1065
images_not_found
Миклухо-Маклая ул., 36А
Kaluzhskaya 3 min on foot
Size: 83 sq. m.
Floor: 3
Price for year/m2: $ 159
Price for month: $ 1099

1/4

34, Ochakovskoe highway
Yugo-Zapadnaya 15 min transport ,
Kuncevskaya 20 min transport
Size: 71 sq. m.
Floor: 6 out of 8
Price for year/m2: $ 186
Price for month: $ 1100
images_not_found
Научный пр-д, 8, стр. 1
Novie Cheremushki 5 min on foot
Size: 49 sq. m.
Floor: 3
Price for year/m2: $ 280
Price for month: $ 1143
images_not_found
Вавилова ул., 57А, стр. 1
Profsoyuznaya 10 min on foot
Size: 37 sq. m.
Floor: 1
Price for year/m2: $ 371
Price for month: $ 1143
images_not_found
Нагорная ул., 20, кор. 1
Krymskaya 13 min on foot
Size: 63 sq. m.
Floor: 2
Price for year/m2: $ 219
Price for month: $ 1149
images_not_found
Научный пр-д, 8, стр. 1
Novie Cheremushki 5 min on foot
Size: 52 sq. m.
Floor: 4
Price for year/m2: $ 278
Price for month: $ 1204
images_not_found
Бол. Черемушкинская ул., 25, стр. 97
Profsoyuznaya 13 min on foot
Size: 72 sq. m.
Floor: 4
Price for year/m2: $ 218
Price for month: $ 1308
images_not_found
Нагорная ул., 20, кор. 1
Krymskaya 13 min on foot
Size: 73 sq. m.
Floor: 3
Price for year/m2: $ 218
Price for month: $ 1326

1/4

34, Ochakovskoe highway
Yugo-Zapadnaya 15 min transport ,
Kuncevskaya 20 min transport
Size: 106 sq. m.
Floor: 3 out of 8
Price for year/m2: $ 151
Price for month: $ 1333
images_not_found
Бол. Черемушкинская ул., 25, стр. 97
Profsoyuznaya 13 min on foot
Size: 74 sq. m.
Floor: 5
Price for year/m2: $ 219
Price for month: $ 1350
images_not_found
Миклухо-Маклая ул., 36А
Kaluzhskaya 3 min on foot
Size: 59 sq. m.
Floor: 3
Price for year/m2: $ 292
Price for month: $ 1435
images_not_found
Кржижановского ул., 29
Akademicheskaya 15 min on foot
Size: 63 sq. m.
Floor: 4
Price for year/m2: $ 279
Price for month: $ 1464