Commission 0%

Found 218 offices

None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19previousnext

1/19

17, Nauchniy proezd
Kaluzhskaya 11 min on foot ,
Novie Cheremushki 17 min transport ,
Sevastopolskaya 5 min transport
Size: 84 sq. m.
Floor: 4 out of 17
Price for year/m2: $ 15200
Price for month: $ 106400
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14previousnext

1/14

111, Leninskiy prospekt
Yugo-Zapadnaya 16 min transport ,
Novie Cheremushki 32 min transport ,
Prospekt vernadskovo 18 min transport
Size: 66 sq. m.
Floor: 1 out of 24
Price for year/m2: $ 21000
Price for month: $ 115500
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9previousnext

1/9

56, Profsoyuznaya street
Kaluzhskaya 13 min transport ,
Profsoyuznaya 10 min transport ,
Novie Cheremushki 2 min on foot
Size: 100 sq. m.
Floor: 10 out of 19
Price for year/m2: $ 15000
Price for month: $ 125000
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19previousnext

1/19

17, Nauchniy proezd
Kaluzhskaya 11 min on foot ,
Novie Cheremushki 17 min transport ,
Sevastopolskaya 5 min transport
Size: 97 sq. m.
Floor: 12 out of 17
Price for year/m2: $ 15200
Price for month: $ 122866
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19previousnext

1/19

17, Nauchniy proezd
Kaluzhskaya 11 min on foot ,
Novie Cheremushki 17 min transport ,
Sevastopolskaya 5 min transport
Size: 126 sq. m.
Floor: 14 out of 17
Price for year/m2: $ 12400
Price for month: $ 130199
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19previousnext

1/19

17, Nauchniy proezd
Kaluzhskaya 11 min on foot ,
Novie Cheremushki 17 min transport ,
Sevastopolskaya 5 min transport
Size: 210 sq. m.
Floor: 2 out of 17
Price for year/m2: $ 7600
Price for month: $ 133000
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19previousnext

1/19

17, Nauchniy proezd
Kaluzhskaya 11 min on foot ,
Novie Cheremushki 17 min transport ,
Sevastopolskaya 5 min transport
Size: 221 sq. m.
Floor: 2 out of 17
Price for year/m2: $ 7600
Price for month: $ 139966
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19previousnext

1/19

17, Nauchniy proezd
Kaluzhskaya 11 min on foot ,
Novie Cheremushki 17 min transport ,
Sevastopolskaya 5 min transport
Size: 150 sq. m.
Floor: 14 out of 17
Price for year/m2: $ 12400
Price for month: $ 155000
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7previousnext

1/7

65, Profsoyuznaya street
Kaluzhskaya 4 min on foot ,
Novie Cheremushki 8 min transport
Size: 90 sq. m.
Floor: 21 out of 22
Price for year/m2: $ 21000
Price for month: $ 157500
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14previousnext

1/14

111, Leninskiy prospekt
Yugo-Zapadnaya 16 min transport ,
Novie Cheremushki 32 min transport ,
Prospekt vernadskovo 18 min transport
Size: 90 sq. m.
Floor: 5 out of 24
Price for year/m2: $ 21500
Price for month: $ 161250
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19previousnext

1/19

17, Nauchniy proezd
Kaluzhskaya 11 min on foot ,
Novie Cheremushki 17 min transport ,
Sevastopolskaya 5 min transport
Size: 156 sq. m.
Floor: 14 out of 17
Price for year/m2: $ 13300
Price for month: $ 172900
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19previousnext

1/19

17, Nauchniy proezd
Kaluzhskaya 11 min on foot ,
Novie Cheremushki 17 min transport ,
Sevastopolskaya 5 min transport
Size: 140 sq. m.
Floor: 9 out of 17
Price for year/m2: $ 16500
Price for month: $ 192500
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14previousnext

1/14

111, Leninskiy prospekt
Yugo-Zapadnaya 16 min transport ,
Novie Cheremushki 32 min transport ,
Prospekt vernadskovo 18 min transport
Size: 113 sq. m.
Floor: 5 out of 24
Price for year/m2: $ 21000
Price for month: $ 197750
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7previousnext

1/7

14 b. 3, Krzhizhanovskogo street
Profsoyuznaya 4 min on foot ,
Novie Cheremushki 13 min transport ,
Akademicheskaya 14 min on foot
Size: 126 sq. m.
Floor: 4 out of 10
Price for year/m2: $ 21000
Price for month: $ 220500
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14previousnext

1/14

111, Leninskiy prospekt
Yugo-Zapadnaya 16 min transport ,
Novie Cheremushki 32 min transport ,
Prospekt vernadskovo 18 min transport
Size: 128 sq. m.
Floor: 5 out of 24
Price for year/m2: $ 21000
Price for month: $ 224000
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19previousnext

1/19

17, Nauchniy proezd
Kaluzhskaya 11 min on foot ,
Novie Cheremushki 17 min transport ,
Sevastopolskaya 5 min transport
Size: 197 sq. m.
Floor: 1 out of 17
Price for year/m2: $ 15000
Price for month: $ 246250
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7previousnext

1/7

65, Profsoyuznaya street
Kaluzhskaya 4 min on foot ,
Novie Cheremushki 8 min transport
Size: 145 sq. m.
Floor: 17 out of 22
Price for year/m2: $ 21000
Price for month: $ 253750
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19previousnext

1/19

17, Nauchniy proezd
Kaluzhskaya 11 min on foot ,
Novie Cheremushki 17 min transport ,
Sevastopolskaya 5 min transport
Size: 218 sq. m.
Floor: 10 out of 17
Price for year/m2: $ 14300
Price for month: $ 259783
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19previousnext

1/19

17, Nauchniy proezd
Kaluzhskaya 11 min on foot ,
Novie Cheremushki 17 min transport ,
Sevastopolskaya 5 min transport
Size: 242 sq. m.
Floor: 3 out of 17
Price for year/m2: $ 13300
Price for month: $ 268216
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7previousnext

1/7

65, Profsoyuznaya street
Kaluzhskaya 4 min on foot ,
Novie Cheremushki 8 min transport
Size: 144 sq. m.
Floor: 4 out of 22
Price for year/m2: $ 22880
Price for month: $ 274560
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19previousnext

1/19

17, Nauchniy proezd
Kaluzhskaya 11 min on foot ,
Novie Cheremushki 17 min transport ,
Sevastopolskaya 5 min transport
Size: 200 sq. m.
Floor: 12 out of 17
Price for year/m2: $ 16500
Price for month: $ 275000
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19previousnext

1/19

17, Nauchniy proezd
Kaluzhskaya 11 min on foot ,
Novie Cheremushki 17 min transport ,
Sevastopolskaya 5 min transport
Size: 276 sq. m.
Floor: 14 out of 17
Price for year/m2: $ 12400
Price for month: $ 285200
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19previousnext

1/19

17, Nauchniy proezd
Kaluzhskaya 11 min on foot ,
Novie Cheremushki 17 min transport ,
Sevastopolskaya 5 min transport
Size: 204 sq. m.
Floor: 9 out of 17
Price for year/m2: $ 17000
Price for month: $ 289000
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19previousnext

1/19

17, Nauchniy proezd
Kaluzhskaya 11 min on foot ,
Novie Cheremushki 17 min transport ,
Sevastopolskaya 5 min transport
Size: 235 sq. m.
Floor: 2 out of 17
Price for year/m2: $ 15000
Price for month: $ 293750
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9previousnext

1/9

56, Profsoyuznaya street
Kaluzhskaya 13 min transport ,
Profsoyuznaya 10 min transport ,
Novie Cheremushki 2 min on foot
Size: 245 sq. m.
Floor: 8 out of 19
Price for year/m2: $ 15000
Price for month: $ 306250
Premium