Commission 0%

Found 93 offices

office rent vetoshniy 9-1office rent vetoshniy 9-2office rent vetoshniy 9-3previousnext

1/3

9, Vetoshniy pereulok
Teatralnaya 4 min on foot ,
Plochad-Revolutzii 4 min on foot ,
Ohotniy Ryad 4 min on foot
Size: 109 sq. m.
Floor: 3 out of 4
Price for year/m2: $ 33000
Price for month: $ 299750
office rent nikolskaya plaza-1office rent nikolskaya plaza-2office rent nikolskaya plaza-3office rent nikolskaya plaza-4office rent nikolskaya plaza-5office rent nikolskaya plaza-6office rent nikolskaya plaza-7office rent nikolskaya plaza-8office rent nikolskaya plaza-9office rent nikolskaya plaza-10office rent nikolskaya plaza-11office rent nikolskaya plaza-12office rent nikolskaya plaza-13office rent nikolskaya plaza-14office rent nikolskaya plaza-15office rent nikolskaya plaza-16office rent nikolskaya plaza-17office rent nikolskaya plaza-18office rent nikolskaya plaza-19office rent nikolskaya plaza-20office rent nikolskaya plaza-21office rent nikolskaya plaza-22office rent nikolskaya plaza-23office rent nikolskaya plaza-24office rent nikolskaya plaza-25office rent nikolskaya plaza-26office rent nikolskaya plaza-27office rent nikolskaya plaza-28office rent nikolskaya plaza-29office rent nikolskaya plaza-30office rent nikolskaya plaza-31office rent nikolskaya plaza-32office rent nikolskaya plaza-33office rent nikolskaya plaza-34office rent nikolskaya plaza-35office rent nikolskaya plaza-36office rent nikolskaya plaza-37previousnext

1/37

10, Nikolskaya street
Teatralnaya 7 min on foot ,
Lubyanka 3 min on foot ,
Plochad-Revolutzii 3 min on foot ,
Kitaiy-gorod 15 min transport ,
Ohotniy Ryad 6 min on foot
Size: 62 sq. m.
Floor: 7 out of 7
Price for year/m2: $ 38136
Price for month: $ 197036
office rent ilyinka 15/1-1office rent ilyinka 15/1-2office rent ilyinka 15/1-3office rent ilyinka 15/1-4office rent ilyinka 15/1-5office rent ilyinka 15/1-6previousnext

1/6

15 b.1, Ilyinka street
Plochad-Revolutzii 4 min on foot ,
Lubyanka 6 min on foot ,
Kitaiy-gorod 4 min on foot
Size: 100 sq. m.
Floor: 3 out of 4
Price for year/m2: $ 27600
Price for month: $ 230000
office rent nikolskaya plaza-1office rent nikolskaya plaza-2office rent nikolskaya plaza-3office rent nikolskaya plaza-4office rent nikolskaya plaza-5office rent nikolskaya plaza-6office rent nikolskaya plaza-7office rent nikolskaya plaza-8office rent nikolskaya plaza-9office rent nikolskaya plaza-10office rent nikolskaya plaza-11office rent nikolskaya plaza-12office rent nikolskaya plaza-13office rent nikolskaya plaza-14office rent nikolskaya plaza-15office rent nikolskaya plaza-16office rent nikolskaya plaza-17office rent nikolskaya plaza-18office rent nikolskaya plaza-19office rent nikolskaya plaza-20office rent nikolskaya plaza-21office rent nikolskaya plaza-22office rent nikolskaya plaza-23office rent nikolskaya plaza-24office rent nikolskaya plaza-25office rent nikolskaya plaza-26office rent nikolskaya plaza-27office rent nikolskaya plaza-28office rent nikolskaya plaza-29office rent nikolskaya plaza-30office rent nikolskaya plaza-31office rent nikolskaya plaza-32office rent nikolskaya plaza-33office rent nikolskaya plaza-34office rent nikolskaya plaza-35office rent nikolskaya plaza-36office rent nikolskaya plaza-37previousnext

1/37

10, Nikolskaya street
Teatralnaya 7 min on foot ,
Lubyanka 3 min on foot ,
Plochad-Revolutzii 3 min on foot ,
Kitaiy-gorod 15 min transport ,
Ohotniy Ryad 6 min on foot
Size: 104 sq. m.
Floor: 5 out of 7
Price for year/m2: $ 33898
Price for month: $ 293782
office rent ilyinka 15/1-1office rent ilyinka 15/1-2office rent ilyinka 15/1-3office rent ilyinka 15/1-4office rent ilyinka 15/1-5office rent ilyinka 15/1-6previousnext

1/6

15 b.1, Ilyinka street
Plochad-Revolutzii 4 min on foot ,
Lubyanka 6 min on foot ,
Kitaiy-gorod 4 min on foot
Size: 140 sq. m.
Floor: 3 out of 4
Price for year/m2: $ 27600
Price for month: $ 322000
office rent ilyinka 15/1-1office rent ilyinka 15/1-2office rent ilyinka 15/1-3office rent ilyinka 15/1-4office rent ilyinka 15/1-5office rent ilyinka 15/1-6previousnext

1/6

15 b.1, Ilyinka street
Plochad-Revolutzii 4 min on foot ,
Lubyanka 6 min on foot ,
Kitaiy-gorod 4 min on foot
Size: 173 sq. m.
Floor: 3 out of 4
Price for year/m2: $ 27600
Price for month: $ 397900
office rent ilyinka 15/1-1office rent ilyinka 15/1-2office rent ilyinka 15/1-3office rent ilyinka 15/1-4office rent ilyinka 15/1-5office rent ilyinka 15/1-6previousnext

1/6

15 b.1, Ilyinka street
Plochad-Revolutzii 4 min on foot ,
Lubyanka 6 min on foot ,
Kitaiy-gorod 4 min on foot
Size: 210 sq. m.
Floor: 3 out of 4
Price for year/m2: $ 27600
Price for month: $ 483000
office rent ilyinka 15/1-1office rent ilyinka 15/1-2office rent ilyinka 15/1-3office rent ilyinka 15/1-4office rent ilyinka 15/1-5office rent ilyinka 15/1-6previousnext

1/6

15 b.1, Ilyinka street
Plochad-Revolutzii 4 min on foot ,
Lubyanka 6 min on foot ,
Kitaiy-gorod 4 min on foot
Size: 230 sq. m.
Floor: 3 out of 4
Price for year/m2: $ 27600
Price for month: $ 529000
office rent okhotny ryad 2-1office rent okhotny ryad 2-2office rent okhotny ryad 2-3office rent okhotny ryad 2-4office rent okhotny ryad 2-5office rent okhotny ryad 2-6office rent okhotny ryad 2-7office rent okhotny ryad 2-8office rent okhotny ryad 2-9office rent okhotny ryad 2-10office rent okhotny ryad 2-11office rent okhotny ryad 2-12office rent okhotny ryad 2-13office rent okhotny ryad 2-14office rent okhotny ryad 2-15office rent okhotny ryad 2-16office rent okhotny ryad 2-17office rent okhotny ryad 2-18office rent okhotny ryad 2-19office rent okhotny ryad 2-20office rent okhotny ryad 2-21office rent okhotny ryad 2-22office rent okhotny ryad 2-23office rent okhotny ryad 2-24office rent okhotny ryad 2-25office rent okhotny ryad 2-26previousnext

1/26

2, Okhotny Ryad street
Ohotniy Ryad 3 min on foot ,
Plochad-Revolutzii 6 min on foot ,
Teatralnaya 1 min on foot
Size: 80 sq. m.
Floor: 6 out of 13
Price for year/m2: $ 80000
Price for month: $ 533333
office rent nikolskaya plaza-1office rent nikolskaya plaza-2office rent nikolskaya plaza-3office rent nikolskaya plaza-4office rent nikolskaya plaza-5office rent nikolskaya plaza-6office rent nikolskaya plaza-7office rent nikolskaya plaza-8office rent nikolskaya plaza-9office rent nikolskaya plaza-10office rent nikolskaya plaza-11office rent nikolskaya plaza-12office rent nikolskaya plaza-13office rent nikolskaya plaza-14office rent nikolskaya plaza-15office rent nikolskaya plaza-16office rent nikolskaya plaza-17office rent nikolskaya plaza-18office rent nikolskaya plaza-19office rent nikolskaya plaza-20office rent nikolskaya plaza-21office rent nikolskaya plaza-22office rent nikolskaya plaza-23office rent nikolskaya plaza-24office rent nikolskaya plaza-25office rent nikolskaya plaza-26office rent nikolskaya plaza-27office rent nikolskaya plaza-28office rent nikolskaya plaza-29office rent nikolskaya plaza-30office rent nikolskaya plaza-31office rent nikolskaya plaza-32office rent nikolskaya plaza-33office rent nikolskaya plaza-34office rent nikolskaya plaza-35office rent nikolskaya plaza-36office rent nikolskaya plaza-37previousnext

1/37

10, Nikolskaya street
Teatralnaya 7 min on foot ,
Lubyanka 3 min on foot ,
Plochad-Revolutzii 3 min on foot ,
Kitaiy-gorod 15 min transport ,
Ohotniy Ryad 6 min on foot
Size: 194 sq. m.
Floor: 5 out of 7
Price for year/m2: $ 33898
Price for month: $ 548017
office rent ilyinka 15/1-1office rent ilyinka 15/1-2office rent ilyinka 15/1-3office rent ilyinka 15/1-4office rent ilyinka 15/1-5office rent ilyinka 15/1-6previousnext

1/6

15 b.1, Ilyinka street
Plochad-Revolutzii 4 min on foot ,
Lubyanka 6 min on foot ,
Kitaiy-gorod 4 min on foot
Size: 259 sq. m.
Floor: 3 out of 4
Price for year/m2: $ 27600
Price for month: $ 595700
office rent nikolskaya plaza-1office rent nikolskaya plaza-2office rent nikolskaya plaza-3office rent nikolskaya plaza-4office rent nikolskaya plaza-5office rent nikolskaya plaza-6office rent nikolskaya plaza-7office rent nikolskaya plaza-8office rent nikolskaya plaza-9office rent nikolskaya plaza-10office rent nikolskaya plaza-11office rent nikolskaya plaza-12office rent nikolskaya plaza-13office rent nikolskaya plaza-14office rent nikolskaya plaza-15office rent nikolskaya plaza-16office rent nikolskaya plaza-17office rent nikolskaya plaza-18office rent nikolskaya plaza-19office rent nikolskaya plaza-20office rent nikolskaya plaza-21office rent nikolskaya plaza-22office rent nikolskaya plaza-23office rent nikolskaya plaza-24office rent nikolskaya plaza-25office rent nikolskaya plaza-26office rent nikolskaya plaza-27office rent nikolskaya plaza-28office rent nikolskaya plaza-29office rent nikolskaya plaza-30office rent nikolskaya plaza-31office rent nikolskaya plaza-32office rent nikolskaya plaza-33office rent nikolskaya plaza-34office rent nikolskaya plaza-35office rent nikolskaya plaza-36office rent nikolskaya plaza-37previousnext

1/37

10, Nikolskaya street
Teatralnaya 7 min on foot ,
Lubyanka 3 min on foot ,
Plochad-Revolutzii 3 min on foot ,
Kitaiy-gorod 15 min transport ,
Ohotniy Ryad 6 min on foot
Size: 285 sq. m.
Floor: 5 out of 7
Price for year/m2: $ 38136
Price for month: $ 905730
office rent okhotny ryad 2-1office rent okhotny ryad 2-2office rent okhotny ryad 2-3office rent okhotny ryad 2-4office rent okhotny ryad 2-5office rent okhotny ryad 2-6office rent okhotny ryad 2-7office rent okhotny ryad 2-8office rent okhotny ryad 2-9office rent okhotny ryad 2-10office rent okhotny ryad 2-11office rent okhotny ryad 2-12office rent okhotny ryad 2-13office rent okhotny ryad 2-14office rent okhotny ryad 2-15office rent okhotny ryad 2-16office rent okhotny ryad 2-17office rent okhotny ryad 2-18office rent okhotny ryad 2-19office rent okhotny ryad 2-20office rent okhotny ryad 2-21office rent okhotny ryad 2-22office rent okhotny ryad 2-23office rent okhotny ryad 2-24office rent okhotny ryad 2-25office rent okhotny ryad 2-26previousnext

1/26

2, Okhotny Ryad street
Ohotniy Ryad 3 min on foot ,
Plochad-Revolutzii 6 min on foot ,
Teatralnaya 1 min on foot
Size: 140 sq. m.
Floor: 3 out of 13
Price for year/m2: $ 80000
Price for month: $ 933333
office rent nikolskaya plaza-1office rent nikolskaya plaza-2office rent nikolskaya plaza-3office rent nikolskaya plaza-4office rent nikolskaya plaza-5office rent nikolskaya plaza-6office rent nikolskaya plaza-7office rent nikolskaya plaza-8office rent nikolskaya plaza-9office rent nikolskaya plaza-10office rent nikolskaya plaza-11office rent nikolskaya plaza-12office rent nikolskaya plaza-13office rent nikolskaya plaza-14office rent nikolskaya plaza-15office rent nikolskaya plaza-16office rent nikolskaya plaza-17office rent nikolskaya plaza-18office rent nikolskaya plaza-19office rent nikolskaya plaza-20office rent nikolskaya plaza-21office rent nikolskaya plaza-22office rent nikolskaya plaza-23office rent nikolskaya plaza-24office rent nikolskaya plaza-25office rent nikolskaya plaza-26office rent nikolskaya plaza-27office rent nikolskaya plaza-28office rent nikolskaya plaza-29office rent nikolskaya plaza-30office rent nikolskaya plaza-31office rent nikolskaya plaza-32office rent nikolskaya plaza-33office rent nikolskaya plaza-34office rent nikolskaya plaza-35office rent nikolskaya plaza-36office rent nikolskaya plaza-37previousnext

1/37

10, Nikolskaya street
Teatralnaya 7 min on foot ,
Lubyanka 3 min on foot ,
Plochad-Revolutzii 3 min on foot ,
Kitaiy-gorod 15 min transport ,
Ohotniy Ryad 6 min on foot
Size: 305 sq. m.
Floor: 4 out of 7
Price for year/m2: $ 38136
Price for month: $ 969290
office rent okhotny ryad 2-1office rent okhotny ryad 2-2office rent okhotny ryad 2-3office rent okhotny ryad 2-4office rent okhotny ryad 2-5office rent okhotny ryad 2-6office rent okhotny ryad 2-7office rent okhotny ryad 2-8office rent okhotny ryad 2-9office rent okhotny ryad 2-10office rent okhotny ryad 2-11office rent okhotny ryad 2-12office rent okhotny ryad 2-13office rent okhotny ryad 2-14office rent okhotny ryad 2-15office rent okhotny ryad 2-16office rent okhotny ryad 2-17office rent okhotny ryad 2-18office rent okhotny ryad 2-19office rent okhotny ryad 2-20office rent okhotny ryad 2-21office rent okhotny ryad 2-22office rent okhotny ryad 2-23office rent okhotny ryad 2-24office rent okhotny ryad 2-25office rent okhotny ryad 2-26previousnext

1/26

2, Okhotny Ryad street
Ohotniy Ryad 3 min on foot ,
Plochad-Revolutzii 6 min on foot ,
Teatralnaya 1 min on foot
Size: 207 sq. m.
Floor: 6 out of 13
Price for year/m2: $ 80000
Price for month: $ 1380000
office rent okhotny ryad 2-1office rent okhotny ryad 2-2office rent okhotny ryad 2-3office rent okhotny ryad 2-4office rent okhotny ryad 2-5office rent okhotny ryad 2-6office rent okhotny ryad 2-7office rent okhotny ryad 2-8office rent okhotny ryad 2-9office rent okhotny ryad 2-10office rent okhotny ryad 2-11office rent okhotny ryad 2-12office rent okhotny ryad 2-13office rent okhotny ryad 2-14office rent okhotny ryad 2-15office rent okhotny ryad 2-16office rent okhotny ryad 2-17office rent okhotny ryad 2-18office rent okhotny ryad 2-19office rent okhotny ryad 2-20office rent okhotny ryad 2-21office rent okhotny ryad 2-22office rent okhotny ryad 2-23office rent okhotny ryad 2-24office rent okhotny ryad 2-25office rent okhotny ryad 2-26previousnext

1/26

2, Okhotny Ryad street
Ohotniy Ryad 3 min on foot ,
Plochad-Revolutzii 6 min on foot ,
Teatralnaya 1 min on foot
Size: 10606 sq. m.
Floor: 10 out of 13
Price for year/m2: $ 50466
Price for month: $ 44603533
office rent vetoshniy 9-1office rent vetoshniy 9-2office rent vetoshniy 9-3previousnext

1/3

9, Vetoshniy pereulok
Teatralnaya 4 min on foot ,
Plochad-Revolutzii 4 min on foot ,
Ohotniy Ryad 4 min on foot
Size: 109 sq. m.
Floor: 3 out of 4
Price for year/m2: $ 33000
Price for month: $ 299750
office rent vetoshniy 9-1office rent vetoshniy 9-2office rent vetoshniy 9-3previousnext

1/3

9, Vetoshniy pereulok
Teatralnaya 4 min on foot ,
Plochad-Revolutzii 4 min on foot ,
Ohotniy Ryad 4 min on foot
Size: 109 sq. m.
Floor: 3 out of 4
Price for year/m2: $ 33000
Price for month: $ 299750
None-1None-2None-3None-4None-5None-6previousnext

1/6

Столешников пер., 14
Tverskaya 5 min on foot
Size: 21 sq. m.
Floor: 2
Price for year/m2: $ 13809
Price for month: $ 24165
None-1None-2None-3None-4None-5None-6previousnext

1/6

Столешников пер., 14
Tverskaya 5 min on foot
Size: 32 sq. m.
Floor: 1
Price for year/m2: $ 14318
Price for month: $ 38181
Ильинка 4 аренда офиса-1Ильинка 4 аренда офиса-2Ильинка 4 аренда офиса-3Ильинка 4 аренда офиса-4Ильинка 4 аренда офиса-5Ильинка 4 аренда офиса-6Ильинка 4 аренда офиса-7Ильинка 4 аренда офиса-8Ильинка 4 аренда офиса-9Ильинка 4 аренда офиса-10Ильинка 4 аренда офиса-11Ильинка 4 аренда офиса-12Ильинка 4 аренда офиса-13Ильинка 4 аренда офиса-14Ильинка 4 аренда офиса-15Ильинка 4 аренда офиса-16previousnext

1/16

Ильинка ул., 4
Kuznetskiy most 5 min on foot
Size: 25 sq. m.
Floor: 4
Price for year/m2: $ 24000
Price for month: $ 50000
Ильинка 4 аренда офиса-1Ильинка 4 аренда офиса-2Ильинка 4 аренда офиса-3Ильинка 4 аренда офиса-4Ильинка 4 аренда офиса-5Ильинка 4 аренда офиса-6Ильинка 4 аренда офиса-7Ильинка 4 аренда офиса-8Ильинка 4 аренда офиса-9Ильинка 4 аренда офиса-10Ильинка 4 аренда офиса-11Ильинка 4 аренда офиса-12Ильинка 4 аренда офиса-13Ильинка 4 аренда офиса-14Ильинка 4 аренда офиса-15Ильинка 4 аренда офиса-16previousnext

1/16

Ильинка ул., 4
Kuznetskiy most 5 min on foot
Size: 25 sq. m.
Floor: 4
Price for year/m2: $ 24000
Price for month: $ 50000
office rent armyanskiy 9c1-1office rent armyanskiy 9c1-2office rent armyanskiy 9c1-3office rent armyanskiy 9c1-4office rent armyanskiy 9c1-5office rent armyanskiy 9c1-6office rent armyanskiy 9c1-7office rent armyanskiy 9c1-8office rent armyanskiy 9c1-9office rent armyanskiy 9c1-10office rent armyanskiy 9c1-11office rent armyanskiy 9c1-12office rent armyanskiy 9c1-13previousnext

1/13

9b1, Armyanskiy pereulok
Chistie Prudy 10 min on foot ,
Lubyanka 10 min on foot ,
Turgenevskaya 11 min on foot
Size: 34 sq. m.
Floor: 5 out of 6
Price for year/m2: $ 25000
Price for month: $ 70833
office rent lybyanskiy proezd 15/2-1office rent lybyanskiy proezd 15/2-2office rent lybyanskiy proezd 15/2-3office rent lybyanskiy proezd 15/2-4office rent lybyanskiy proezd 15/2-5office rent lybyanskiy proezd 15/2-6office rent lybyanskiy proezd 15/2-7office rent lybyanskiy proezd 15/2-8office rent lybyanskiy proezd 15/2-9office rent lybyanskiy proezd 15/2-10office rent lybyanskiy proezd 15/2-11office rent lybyanskiy proezd 15/2-12office rent lybyanskiy proezd 15/2-13office rent lybyanskiy proezd 15/2-14office rent lybyanskiy proezd 15/2-15office rent lybyanskiy proezd 15/2-16previousnext

1/16

15 b.2, Lybyanskiy proezd
Lubyanka 6 min on foot ,
Kitaiy-gorod 1 min on foot
Size: 26 sq. m.
Floor: 3 out of 4
Price for year/m2: $ 33000
Price for month: $ 71500
office rent lybyanskiy proezd 15/2-1office rent lybyanskiy proezd 15/2-2office rent lybyanskiy proezd 15/2-3office rent lybyanskiy proezd 15/2-4office rent lybyanskiy proezd 15/2-5office rent lybyanskiy proezd 15/2-6office rent lybyanskiy proezd 15/2-7office rent lybyanskiy proezd 15/2-8office rent lybyanskiy proezd 15/2-9office rent lybyanskiy proezd 15/2-10office rent lybyanskiy proezd 15/2-11office rent lybyanskiy proezd 15/2-12office rent lybyanskiy proezd 15/2-13office rent lybyanskiy proezd 15/2-14office rent lybyanskiy proezd 15/2-15office rent lybyanskiy proezd 15/2-16previousnext

1/16

15 b.2, Lybyanskiy proezd
Lubyanka 6 min on foot ,
Kitaiy-gorod 1 min on foot
Size: 30 sq. m.
Floor: 2 out of 4
Price for year/m2: $ 30000
Price for month: $ 75000

You may also be interested in