Commission 0%

Found 99 offices

office rent vetoshniy 9-1office rent vetoshniy 9-2office rent vetoshniy 9-3previousnext

1/3

9, Vetoshniy pereulok
Teatralnaya 4 min on foot ,
Plochad-Revolutzii 4 min on foot ,
Ohotniy Ryad 4 min on foot
Size: 109 sq. m.
Floor: 3 out of 4
Price for year/m2: $ 33000
Price for month: $ 299750
AIRLAB-1AIRLAB-2AIRLAB-3AIRLAB-4AIRLAB-5AIRLAB-6AIRLAB-7previousnext

1/7

3, b.4, Teatralniy proezd
Lubyanka 3 min on foot ,
Teatralnaya 5 min on foot ,
Kuznetskiy most 5 min on foot
Size: 1 sq. m.
Floor: 5 out of 7
Price for year/m2: $ 228000
Price for month: $ 19000
office rent central telegraf-1office rent central telegraf-2office rent central telegraf-3office rent central telegraf-4office rent central telegraf-5office rent central telegraf-6office rent central telegraf-7office rent central telegraf-8office rent central telegraf-9office rent central telegraf-10office rent central telegraf-11office rent central telegraf-12office rent central telegraf-13office rent central telegraf-14office rent central telegraf-15office rent central telegraf-16previousnext

1/16

Tverskaya street 7
Biblioteka imeni Lenina 9 min on foot ,
Teatralnaya 8 min on foot ,
Ohotniy Ryad 5 min on foot
Size: 27 sq. m.
Floor: 6 out of 8
Price for year/m2: $ 22500
Price for month: $ 50625
office rent central telegraf-1office rent central telegraf-2office rent central telegraf-3office rent central telegraf-4office rent central telegraf-5office rent central telegraf-6office rent central telegraf-7office rent central telegraf-8office rent central telegraf-9office rent central telegraf-10office rent central telegraf-11office rent central telegraf-12office rent central telegraf-13office rent central telegraf-14office rent central telegraf-15office rent central telegraf-16previousnext

1/16

Tverskaya street 7
Biblioteka imeni Lenina 9 min on foot ,
Teatralnaya 8 min on foot ,
Ohotniy Ryad 5 min on foot
Size: 53 sq. m.
Floor: 6 out of 8
Price for year/m2: $ 22500
Price for month: $ 99375
AIRLAB-1AIRLAB-2AIRLAB-3AIRLAB-4AIRLAB-5AIRLAB-6AIRLAB-7previousnext

1/7

3, b.4, Teatralniy proezd
Lubyanka 3 min on foot ,
Teatralnaya 5 min on foot ,
Kuznetskiy most 5 min on foot
Size: 16 sq. m.
Floor: 5 out of 7
Price for year/m2: $ 120000
Price for month: $ 160000
office rent central telegraf-1office rent central telegraf-2office rent central telegraf-3office rent central telegraf-4office rent central telegraf-5office rent central telegraf-6office rent central telegraf-7office rent central telegraf-8office rent central telegraf-9office rent central telegraf-10office rent central telegraf-11office rent central telegraf-12office rent central telegraf-13office rent central telegraf-14office rent central telegraf-15office rent central telegraf-16previousnext

1/16

Tverskaya street 7
Biblioteka imeni Lenina 9 min on foot ,
Teatralnaya 8 min on foot ,
Ohotniy Ryad 5 min on foot
Size: 70 sq. m.
Floor: 6 out of 8
Price for year/m2: $ 22500
Price for month: $ 131250
office rent central telegraf-1office rent central telegraf-2office rent central telegraf-3office rent central telegraf-4office rent central telegraf-5office rent central telegraf-6office rent central telegraf-7office rent central telegraf-8office rent central telegraf-9office rent central telegraf-10office rent central telegraf-11office rent central telegraf-12office rent central telegraf-13office rent central telegraf-14office rent central telegraf-15office rent central telegraf-16previousnext

1/16

Tverskaya street 7
Biblioteka imeni Lenina 9 min on foot ,
Teatralnaya 8 min on foot ,
Ohotniy Ryad 5 min on foot
Size: 90 sq. m.
Floor: 5 out of 8
Price for year/m2: $ 22500
Price for month: $ 168750
AIRLAB-1AIRLAB-2AIRLAB-3AIRLAB-4AIRLAB-5AIRLAB-6AIRLAB-7previousnext

1/7

3, b.4, Teatralniy proezd
Lubyanka 3 min on foot ,
Teatralnaya 5 min on foot ,
Kuznetskiy most 5 min on foot
Size: 24 sq. m.
Floor: 5 out of 7
Price for year/m2: $ 120000
Price for month: $ 240000
office rent central telegraf-1office rent central telegraf-2office rent central telegraf-3office rent central telegraf-4office rent central telegraf-5office rent central telegraf-6office rent central telegraf-7office rent central telegraf-8office rent central telegraf-9office rent central telegraf-10office rent central telegraf-11office rent central telegraf-12office rent central telegraf-13office rent central telegraf-14office rent central telegraf-15office rent central telegraf-16previousnext

1/16

Tverskaya street 7
Biblioteka imeni Lenina 9 min on foot ,
Teatralnaya 8 min on foot ,
Ohotniy Ryad 5 min on foot
Size: 101 sq. m.
Floor: 5 out of 8
Price for year/m2: $ 22500
Price for month: $ 189375
office rent nikolskaya plaza-1office rent nikolskaya plaza-2office rent nikolskaya plaza-3office rent nikolskaya plaza-4office rent nikolskaya plaza-5office rent nikolskaya plaza-6office rent nikolskaya plaza-7office rent nikolskaya plaza-8office rent nikolskaya plaza-9office rent nikolskaya plaza-10office rent nikolskaya plaza-11office rent nikolskaya plaza-12office rent nikolskaya plaza-13office rent nikolskaya plaza-14office rent nikolskaya plaza-15office rent nikolskaya plaza-16office rent nikolskaya plaza-17office rent nikolskaya plaza-18office rent nikolskaya plaza-19office rent nikolskaya plaza-20office rent nikolskaya plaza-21office rent nikolskaya plaza-22office rent nikolskaya plaza-23office rent nikolskaya plaza-24office rent nikolskaya plaza-25office rent nikolskaya plaza-26office rent nikolskaya plaza-27office rent nikolskaya plaza-28office rent nikolskaya plaza-29office rent nikolskaya plaza-30office rent nikolskaya plaza-31office rent nikolskaya plaza-32office rent nikolskaya plaza-33office rent nikolskaya plaza-34office rent nikolskaya plaza-35office rent nikolskaya plaza-36office rent nikolskaya plaza-37previousnext

1/37

10, Nikolskaya street
Teatralnaya 7 min on foot ,
Lubyanka 3 min on foot ,
Plochad-Revolutzii 3 min on foot ,
Kitaiy-gorod 15 min transport ,
Ohotniy Ryad 6 min on foot
Size: 62 sq. m.
Floor: 7 out of 7
Price for year/m2: $ 38136
Price for month: $ 197036
office rent central telegraf-1office rent central telegraf-2office rent central telegraf-3office rent central telegraf-4office rent central telegraf-5office rent central telegraf-6office rent central telegraf-7office rent central telegraf-8office rent central telegraf-9office rent central telegraf-10office rent central telegraf-11office rent central telegraf-12office rent central telegraf-13office rent central telegraf-14office rent central telegraf-15office rent central telegraf-16previousnext

1/16

Tverskaya street 7
Biblioteka imeni Lenina 9 min on foot ,
Teatralnaya 8 min on foot ,
Ohotniy Ryad 5 min on foot
Size: 135 sq. m.
Floor: 6 out of 8
Price for year/m2: $ 20000
Price for month: $ 225000
office rent nikolskaya plaza-1office rent nikolskaya plaza-2office rent nikolskaya plaza-3office rent nikolskaya plaza-4office rent nikolskaya plaza-5office rent nikolskaya plaza-6office rent nikolskaya plaza-7office rent nikolskaya plaza-8office rent nikolskaya plaza-9office rent nikolskaya plaza-10office rent nikolskaya plaza-11office rent nikolskaya plaza-12office rent nikolskaya plaza-13office rent nikolskaya plaza-14office rent nikolskaya plaza-15office rent nikolskaya plaza-16office rent nikolskaya plaza-17office rent nikolskaya plaza-18office rent nikolskaya plaza-19office rent nikolskaya plaza-20office rent nikolskaya plaza-21office rent nikolskaya plaza-22office rent nikolskaya plaza-23office rent nikolskaya plaza-24office rent nikolskaya plaza-25office rent nikolskaya plaza-26office rent nikolskaya plaza-27office rent nikolskaya plaza-28office rent nikolskaya plaza-29office rent nikolskaya plaza-30office rent nikolskaya plaza-31office rent nikolskaya plaza-32office rent nikolskaya plaza-33office rent nikolskaya plaza-34office rent nikolskaya plaza-35office rent nikolskaya plaza-36office rent nikolskaya plaza-37previousnext

1/37

10, Nikolskaya street
Teatralnaya 7 min on foot ,
Lubyanka 3 min on foot ,
Plochad-Revolutzii 3 min on foot ,
Kitaiy-gorod 15 min transport ,
Ohotniy Ryad 6 min on foot
Size: 104 sq. m.
Floor: 5 out of 7
Price for year/m2: $ 33898
Price for month: $ 293782
office rent central telegraf-1office rent central telegraf-2office rent central telegraf-3office rent central telegraf-4office rent central telegraf-5office rent central telegraf-6office rent central telegraf-7office rent central telegraf-8office rent central telegraf-9office rent central telegraf-10office rent central telegraf-11office rent central telegraf-12office rent central telegraf-13office rent central telegraf-14office rent central telegraf-15office rent central telegraf-16previousnext

1/16

Tverskaya street 7
Biblioteka imeni Lenina 9 min on foot ,
Teatralnaya 8 min on foot ,
Ohotniy Ryad 5 min on foot
Size: 250 sq. m.
Floor: 5 out of 8
Price for year/m2: $ 22500
Price for month: $ 468750
office rent okhotny ryad 2-1office rent okhotny ryad 2-2office rent okhotny ryad 2-3office rent okhotny ryad 2-4office rent okhotny ryad 2-5office rent okhotny ryad 2-6office rent okhotny ryad 2-7office rent okhotny ryad 2-8office rent okhotny ryad 2-9office rent okhotny ryad 2-10office rent okhotny ryad 2-11office rent okhotny ryad 2-12office rent okhotny ryad 2-13office rent okhotny ryad 2-14office rent okhotny ryad 2-15office rent okhotny ryad 2-16office rent okhotny ryad 2-17office rent okhotny ryad 2-18office rent okhotny ryad 2-19office rent okhotny ryad 2-20office rent okhotny ryad 2-21office rent okhotny ryad 2-22office rent okhotny ryad 2-23office rent okhotny ryad 2-24office rent okhotny ryad 2-25office rent okhotny ryad 2-26previousnext

1/26

2, Okhotny Ryad street
Ohotniy Ryad 3 min on foot ,
Plochad-Revolutzii 6 min on foot ,
Teatralnaya 1 min on foot
Size: 80 sq. m.
Floor: 6 out of 13
Price for year/m2: $ 80000
Price for month: $ 533333
office rent nikolskaya plaza-1office rent nikolskaya plaza-2office rent nikolskaya plaza-3office rent nikolskaya plaza-4office rent nikolskaya plaza-5office rent nikolskaya plaza-6office rent nikolskaya plaza-7office rent nikolskaya plaza-8office rent nikolskaya plaza-9office rent nikolskaya plaza-10office rent nikolskaya plaza-11office rent nikolskaya plaza-12office rent nikolskaya plaza-13office rent nikolskaya plaza-14office rent nikolskaya plaza-15office rent nikolskaya plaza-16office rent nikolskaya plaza-17office rent nikolskaya plaza-18office rent nikolskaya plaza-19office rent nikolskaya plaza-20office rent nikolskaya plaza-21office rent nikolskaya plaza-22office rent nikolskaya plaza-23office rent nikolskaya plaza-24office rent nikolskaya plaza-25office rent nikolskaya plaza-26office rent nikolskaya plaza-27office rent nikolskaya plaza-28office rent nikolskaya plaza-29office rent nikolskaya plaza-30office rent nikolskaya plaza-31office rent nikolskaya plaza-32office rent nikolskaya plaza-33office rent nikolskaya plaza-34office rent nikolskaya plaza-35office rent nikolskaya plaza-36office rent nikolskaya plaza-37previousnext

1/37

10, Nikolskaya street
Teatralnaya 7 min on foot ,
Lubyanka 3 min on foot ,
Plochad-Revolutzii 3 min on foot ,
Kitaiy-gorod 15 min transport ,
Ohotniy Ryad 6 min on foot
Size: 194 sq. m.
Floor: 5 out of 7
Price for year/m2: $ 33898
Price for month: $ 548017
office rent central telegraf-1office rent central telegraf-2office rent central telegraf-3office rent central telegraf-4office rent central telegraf-5office rent central telegraf-6office rent central telegraf-7office rent central telegraf-8office rent central telegraf-9office rent central telegraf-10office rent central telegraf-11office rent central telegraf-12office rent central telegraf-13office rent central telegraf-14office rent central telegraf-15office rent central telegraf-16previousnext

1/16

Tverskaya street 7
Biblioteka imeni Lenina 9 min on foot ,
Teatralnaya 8 min on foot ,
Ohotniy Ryad 5 min on foot
Size: 344 sq. m.
Floor: 6 out of 8
Price for year/m2: $ 22500
Price for month: $ 645000
office rent pietro house-1office rent pietro house-2office rent pietro house-3office rent pietro house-4office rent pietro house-5office rent pietro house-6office rent pietro house-7office rent pietro house-8office rent pietro house-9office rent pietro house-10office rent pietro house-11office rent pietro house-12office rent pietro house-13office rent pietro house-14office rent pietro house-15office rent pietro house-16office rent pietro house-17office rent pietro house-18office rent pietro house-19office rent pietro house-20office rent pietro house-21office rent pietro house-22office rent pietro house-23office rent pietro house-24office rent pietro house-25office rent pietro house-26previousnext

1/26

5/7, Kamengerskiy pereulok
Teatralnaya 6 min on foot ,
Ohotniy Ryad 6 min on foot ,
Kuznetskiy most 9 min on foot
Size: 280 sq. m.
Floor: 3 out of 7
Price for year/m2: $ 33850
Price for month: $ 789833
office rent nikolskaya plaza-1office rent nikolskaya plaza-2office rent nikolskaya plaza-3office rent nikolskaya plaza-4office rent nikolskaya plaza-5office rent nikolskaya plaza-6office rent nikolskaya plaza-7office rent nikolskaya plaza-8office rent nikolskaya plaza-9office rent nikolskaya plaza-10office rent nikolskaya plaza-11office rent nikolskaya plaza-12office rent nikolskaya plaza-13office rent nikolskaya plaza-14office rent nikolskaya plaza-15office rent nikolskaya plaza-16office rent nikolskaya plaza-17office rent nikolskaya plaza-18office rent nikolskaya plaza-19office rent nikolskaya plaza-20office rent nikolskaya plaza-21office rent nikolskaya plaza-22office rent nikolskaya plaza-23office rent nikolskaya plaza-24office rent nikolskaya plaza-25office rent nikolskaya plaza-26office rent nikolskaya plaza-27office rent nikolskaya plaza-28office rent nikolskaya plaza-29office rent nikolskaya plaza-30office rent nikolskaya plaza-31office rent nikolskaya plaza-32office rent nikolskaya plaza-33office rent nikolskaya plaza-34office rent nikolskaya plaza-35office rent nikolskaya plaza-36office rent nikolskaya plaza-37previousnext

1/37

10, Nikolskaya street
Teatralnaya 7 min on foot ,
Lubyanka 3 min on foot ,
Plochad-Revolutzii 3 min on foot ,
Kitaiy-gorod 15 min transport ,
Ohotniy Ryad 6 min on foot
Size: 285 sq. m.
Floor: 5 out of 7
Price for year/m2: $ 38136
Price for month: $ 905730
office rent okhotny ryad 2-1office rent okhotny ryad 2-2office rent okhotny ryad 2-3office rent okhotny ryad 2-4office rent okhotny ryad 2-5office rent okhotny ryad 2-6office rent okhotny ryad 2-7office rent okhotny ryad 2-8office rent okhotny ryad 2-9office rent okhotny ryad 2-10office rent okhotny ryad 2-11office rent okhotny ryad 2-12office rent okhotny ryad 2-13office rent okhotny ryad 2-14office rent okhotny ryad 2-15office rent okhotny ryad 2-16office rent okhotny ryad 2-17office rent okhotny ryad 2-18office rent okhotny ryad 2-19office rent okhotny ryad 2-20office rent okhotny ryad 2-21office rent okhotny ryad 2-22office rent okhotny ryad 2-23office rent okhotny ryad 2-24office rent okhotny ryad 2-25office rent okhotny ryad 2-26previousnext

1/26

2, Okhotny Ryad street
Ohotniy Ryad 3 min on foot ,
Plochad-Revolutzii 6 min on foot ,
Teatralnaya 1 min on foot
Size: 140 sq. m.
Floor: 3 out of 13
Price for year/m2: $ 80000
Price for month: $ 933333
office rent nikolskaya plaza-1office rent nikolskaya plaza-2office rent nikolskaya plaza-3office rent nikolskaya plaza-4office rent nikolskaya plaza-5office rent nikolskaya plaza-6office rent nikolskaya plaza-7office rent nikolskaya plaza-8office rent nikolskaya plaza-9office rent nikolskaya plaza-10office rent nikolskaya plaza-11office rent nikolskaya plaza-12office rent nikolskaya plaza-13office rent nikolskaya plaza-14office rent nikolskaya plaza-15office rent nikolskaya plaza-16office rent nikolskaya plaza-17office rent nikolskaya plaza-18office rent nikolskaya plaza-19office rent nikolskaya plaza-20office rent nikolskaya plaza-21office rent nikolskaya plaza-22office rent nikolskaya plaza-23office rent nikolskaya plaza-24office rent nikolskaya plaza-25office rent nikolskaya plaza-26office rent nikolskaya plaza-27office rent nikolskaya plaza-28office rent nikolskaya plaza-29office rent nikolskaya plaza-30office rent nikolskaya plaza-31office rent nikolskaya plaza-32office rent nikolskaya plaza-33office rent nikolskaya plaza-34office rent nikolskaya plaza-35office rent nikolskaya plaza-36office rent nikolskaya plaza-37previousnext

1/37

10, Nikolskaya street
Teatralnaya 7 min on foot ,
Lubyanka 3 min on foot ,
Plochad-Revolutzii 3 min on foot ,
Kitaiy-gorod 15 min transport ,
Ohotniy Ryad 6 min on foot
Size: 305 sq. m.
Floor: 4 out of 7
Price for year/m2: $ 38136
Price for month: $ 969290
office rent okhotny ryad 2-1office rent okhotny ryad 2-2office rent okhotny ryad 2-3office rent okhotny ryad 2-4office rent okhotny ryad 2-5office rent okhotny ryad 2-6office rent okhotny ryad 2-7office rent okhotny ryad 2-8office rent okhotny ryad 2-9office rent okhotny ryad 2-10office rent okhotny ryad 2-11office rent okhotny ryad 2-12office rent okhotny ryad 2-13office rent okhotny ryad 2-14office rent okhotny ryad 2-15office rent okhotny ryad 2-16office rent okhotny ryad 2-17office rent okhotny ryad 2-18office rent okhotny ryad 2-19office rent okhotny ryad 2-20office rent okhotny ryad 2-21office rent okhotny ryad 2-22office rent okhotny ryad 2-23office rent okhotny ryad 2-24office rent okhotny ryad 2-25office rent okhotny ryad 2-26previousnext

1/26

2, Okhotny Ryad street
Ohotniy Ryad 3 min on foot ,
Plochad-Revolutzii 6 min on foot ,
Teatralnaya 1 min on foot
Size: 207 sq. m.
Floor: 6 out of 13
Price for year/m2: $ 80000
Price for month: $ 1380000
office rent okhotny ryad 2-1office rent okhotny ryad 2-2office rent okhotny ryad 2-3office rent okhotny ryad 2-4office rent okhotny ryad 2-5office rent okhotny ryad 2-6office rent okhotny ryad 2-7office rent okhotny ryad 2-8office rent okhotny ryad 2-9office rent okhotny ryad 2-10office rent okhotny ryad 2-11office rent okhotny ryad 2-12office rent okhotny ryad 2-13office rent okhotny ryad 2-14office rent okhotny ryad 2-15office rent okhotny ryad 2-16office rent okhotny ryad 2-17office rent okhotny ryad 2-18office rent okhotny ryad 2-19office rent okhotny ryad 2-20office rent okhotny ryad 2-21office rent okhotny ryad 2-22office rent okhotny ryad 2-23office rent okhotny ryad 2-24office rent okhotny ryad 2-25office rent okhotny ryad 2-26previousnext

1/26

2, Okhotny Ryad street
Ohotniy Ryad 3 min on foot ,
Plochad-Revolutzii 6 min on foot ,
Teatralnaya 1 min on foot
Size: 10606 sq. m.
Floor: 10 out of 13
Price for year/m2: $ 50466
Price for month: $ 44603533
office rent vetoshniy 9-1office rent vetoshniy 9-2office rent vetoshniy 9-3previousnext

1/3

9, Vetoshniy pereulok
Teatralnaya 4 min on foot ,
Plochad-Revolutzii 4 min on foot ,
Ohotniy Ryad 4 min on foot
Size: 109 sq. m.
Floor: 3 out of 4
Price for year/m2: $ 33000
Price for month: $ 299750
office rent vetoshniy 9-1office rent vetoshniy 9-2office rent vetoshniy 9-3previousnext

1/3

9, Vetoshniy pereulok
Teatralnaya 4 min on foot ,
Plochad-Revolutzii 4 min on foot ,
Ohotniy Ryad 4 min on foot
Size: 109 sq. m.
Floor: 3 out of 4
Price for year/m2: $ 33000
Price for month: $ 299750
AIRLAB-1AIRLAB-2AIRLAB-3AIRLAB-4AIRLAB-5AIRLAB-6AIRLAB-7previousnext

1/7

3, b.4, Teatralniy proezd
Lubyanka 3 min on foot ,
Teatralnaya 5 min on foot ,
Kuznetskiy most 5 min on foot
Size: 1 sq. m.
Floor: 5 out of 7
Price for year/m2: $ 228000
Price for month: $ 19000

You may also be interested in