Commission 0%

Found 75 offices

None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19None-20None-21None-22previousnext

1/22

36 а, Miklucho-Maklaya street
Belyayevo 14 min on foot ,
Kaluzhskaya 5 min on foot
Size: 83 sq. m.
Floor: 3
Price for year/m2: $ 9731
Price for month: $ 67306
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19None-20None-21None-22previousnext

1/22

36 а, Miklucho-Maklaya street
Belyayevo 14 min on foot ,
Kaluzhskaya 5 min on foot
Size: 83 sq. m.
Floor: 3
Price for year/m2: $ 9731
Price for month: $ 67306
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19None-20None-21None-22previousnext

1/22

36 а, Miklucho-Maklaya street
Belyayevo 14 min on foot ,
Kaluzhskaya 5 min on foot
Size: 83 sq. m.
Floor: 3
Price for year/m2: $ 9731
Price for month: $ 67306
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19None-20None-21None-22previousnext

1/22

36 а, Miklucho-Maklaya street
Belyayevo 14 min on foot ,
Kaluzhskaya 5 min on foot
Size: 59 sq. m.
Floor: 3
Price for year/m2: $ 17911
Price for month: $ 88062
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19None-20None-21None-22previousnext

1/22

36 а, Miklucho-Maklaya street
Belyayevo 14 min on foot ,
Kaluzhskaya 5 min on foot
Size: 59 sq. m.
Floor: 3
Price for year/m2: $ 17911
Price for month: $ 88062
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19None-20None-21None-22previousnext

1/22

36 а, Miklucho-Maklaya street
Belyayevo 14 min on foot ,
Kaluzhskaya 5 min on foot
Size: 59 sq. m.
Floor: 3
Price for year/m2: $ 17911
Price for month: $ 88062
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19None-20previousnext

1/20

4А, b. 3, Generala Tuleneva street
Troparevo 12 min on foot
Size: 83 sq. m.
Floor: 3
Price for year/m2: $ 14922
Price for month: $ 103210
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19None-20None-21None-22previousnext

1/22

36 а, Miklucho-Maklaya street
Belyayevo 14 min on foot ,
Kaluzhskaya 5 min on foot
Size: 71 sq. m.
Floor: 3
Price for year/m2: $ 17963
Price for month: $ 106281
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19None-20None-21None-22previousnext

1/22

36 а, Miklucho-Maklaya street
Belyayevo 14 min on foot ,
Kaluzhskaya 5 min on foot
Size: 71 sq. m.
Floor: 3
Price for year/m2: $ 17963
Price for month: $ 106281
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19None-20None-21None-22previousnext

1/22

36 а, Miklucho-Maklaya street
Belyayevo 14 min on foot ,
Kaluzhskaya 5 min on foot
Size: 71 sq. m.
Floor: 3
Price for year/m2: $ 17963
Price for month: $ 106281
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19None-20None-21None-22previousnext

1/22

36 а, Miklucho-Maklaya street
Belyayevo 14 min on foot ,
Kaluzhskaya 5 min on foot
Size: 83 sq. m.
Floor: 6
Price for year/m2: $ 17331
Price for month: $ 119872
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19None-20None-21None-22previousnext

1/22

36 а, Miklucho-Maklaya street
Belyayevo 14 min on foot ,
Kaluzhskaya 5 min on foot
Size: 83 sq. m.
Floor: 6
Price for year/m2: $ 17331
Price for month: $ 119872
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19None-20None-21None-22previousnext

1/22

36 а, Miklucho-Maklaya street
Belyayevo 14 min on foot ,
Kaluzhskaya 5 min on foot
Size: 83 sq. m.
Floor: 6
Price for year/m2: $ 17331
Price for month: $ 119872
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8previousnext

1/8

84/32, b. 1, Profsoyuznaya street
Novie Cheremushki 5 min on foot
Size: 72 sq. m.
Floor: 17
Price for year/m2: $ 20892
Price for month: $ 125352
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19None-20previousnext

1/20

4А, b. 3, Generala Tuleneva street
Troparevo 12 min on foot
Size: 83 sq. m.
Floor: 6
Price for year/m2: $ 20450
Price for month: $ 141445
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8previousnext

1/8

84/32, b. 1, Profsoyuznaya street
Novie Cheremushki 5 min on foot
Size: 103 sq. m.
Floor: 2
Price for year/m2: $ 19302
Price for month: $ 165675
office rent lotte profsoyuznaua-1office rent lotte profsoyuznaua-2office rent lotte profsoyuznaua-3office rent lotte profsoyuznaua-4office rent lotte profsoyuznaua-5office rent lotte profsoyuznaua-6office rent lotte profsoyuznaua-7office rent lotte profsoyuznaua-8office rent lotte profsoyuznaua-9office rent lotte profsoyuznaua-10office rent lotte profsoyuznaua-11office rent lotte profsoyuznaua-12office rent lotte profsoyuznaua-13previousnext

1/13

65, Profsoyuznaya street
Kaluzhskaya 4 min on foot ,
Novie Cheremushki 8 min transport
Size: 90 sq. m.
Floor: 21 out of 22
Price for year/m2: $ 21000
Price for month: $ 157500
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19None-20None-21None-22previousnext

1/22

36 а, Miklucho-Maklaya street
Belyayevo 14 min on foot ,
Kaluzhskaya 5 min on foot
Size: 100 sq. m.
Floor: 1
Price for year/m2: $ 22000
Price for month: $ 183333
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19None-20None-21None-22previousnext

1/22

36 а, Miklucho-Maklaya street
Belyayevo 14 min on foot ,
Kaluzhskaya 5 min on foot
Size: 100 sq. m.
Floor: 1
Price for year/m2: $ 22000
Price for month: $ 183333
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19None-20None-21None-22previousnext

1/22

36 а, Miklucho-Maklaya street
Belyayevo 14 min on foot ,
Kaluzhskaya 5 min on foot
Size: 100 sq. m.
Floor: 1
Price for year/m2: $ 22000
Price for month: $ 183333
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19None-20None-21None-22previousnext

1/22

36 а, Miklucho-Maklaya street
Belyayevo 14 min on foot ,
Kaluzhskaya 5 min on foot
Size: 148 sq. m.
Floor: 2
Price for year/m2: $ 14898
Price for month: $ 183742
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19None-20None-21None-22previousnext

1/22

36 а, Miklucho-Maklaya street
Belyayevo 14 min on foot ,
Kaluzhskaya 5 min on foot
Size: 148 sq. m.
Floor: 2
Price for year/m2: $ 14898
Price for month: $ 183742
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19None-20None-21None-22previousnext

1/22

36 а, Miklucho-Maklaya street
Belyayevo 14 min on foot ,
Kaluzhskaya 5 min on foot
Size: 148 sq. m.
Floor: 2
Price for year/m2: $ 14898
Price for month: $ 183742
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19None-20None-21None-22previousnext

1/22

36 а, Miklucho-Maklaya street
Belyayevo 14 min on foot ,
Kaluzhskaya 5 min on foot
Size: 141 sq. m.
Floor: 6
Price for year/m2: $ 17274
Price for month: $ 202969
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19None-20None-21None-22previousnext

1/22

36 а, Miklucho-Maklaya street
Belyayevo 14 min on foot ,
Kaluzhskaya 5 min on foot
Size: 141 sq. m.
Floor: 6
Price for year/m2: $ 17274
Price for month: $ 202969

You may also be interested in