Commission 0%

Found 99 offices

None-1None-2None-3None-4previousnext

1/4

34, Ochakovskoe highway
Yugo-Zapadnaya 15 min transport ,
Kuncevskaya 20 min transport
Size: 47 sq. m.
Floor: 4 out of 8
Price for year/m2: $ 8500
Price for month: $ 33291
Premium
None-1None-2None-3None-4previousnext

1/4

34, Ochakovskoe highway
Yugo-Zapadnaya 15 min transport ,
Kuncevskaya 20 min transport
Size: 53 sq. m.
Floor: 5 out of 8
Price for year/m2: $ 8500
Price for month: $ 37541
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5previousnext

1/5

2, Gorbunova street
Kuncevskaya 7 min transport ,
Molodegnaya 23 min transport
Size: 125 sq. m.
Floor: 6 out of 10
Price for year/m2: $ 4500
Price for month: $ 72916
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6previousnext

1/6

29, Vereyskaya street, bld. 134, 33
Slavyanskiy bulvar 6 min transport ,
Kuncevskaya 5 min transport
Size: 48 sq. m.
Floor: 2 out of 7
Price for year/m2: $ 12000
Price for month: $ 48000
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5previousnext

1/5

2, Gorbunova street
Kuncevskaya 7 min transport ,
Molodegnaya 23 min transport
Size: 148 sq. m.
Floor: 5 out of 10
Price for year/m2: $ 4500
Price for month: $ 86333
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5previousnext

1/5

2, Gorbunova street
Kuncevskaya 7 min transport ,
Molodegnaya 23 min transport
Size: 157 sq. m.
Floor: 5 out of 10
Price for year/m2: $ 4500
Price for month: $ 91583
Premium
None-1None-2None-3None-4previousnext

1/4

34, Ochakovskoe highway
Yugo-Zapadnaya 15 min transport ,
Kuncevskaya 20 min transport
Size: 71 sq. m.
Floor: 6 out of 8
Price for year/m2: $ 10500
Price for month: $ 62125
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5previousnext

1/5

2, Gorbunova street
Kuncevskaya 7 min transport ,
Molodegnaya 23 min transport
Size: 182 sq. m.
Floor: 3 out of 10
Price for year/m2: $ 4500
Price for month: $ 106166
Premium
None-1None-2None-3None-4previousnext

1/4

34, Ochakovskoe highway
Yugo-Zapadnaya 15 min transport ,
Kuncevskaya 20 min transport
Size: 106 sq. m.
Floor: 3 out of 8
Price for year/m2: $ 8500
Price for month: $ 75083
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5previousnext

1/5

2, Gorbunova street
Kuncevskaya 7 min transport ,
Molodegnaya 23 min transport
Size: 220 sq. m.
Floor: 5 out of 10
Price for year/m2: $ 4500
Price for month: $ 128333
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6previousnext

1/6

29, Vereyskaya street, bld. 134, 33
Slavyanskiy bulvar 6 min transport ,
Kuncevskaya 5 min transport
Size: 90 sq. m.
Floor: 2 out of 7
Price for year/m2: $ 12000
Price for month: $ 90000
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5previousnext

1/5

2, Gorbunova street
Kuncevskaya 7 min transport ,
Molodegnaya 23 min transport
Size: 311 sq. m.
Floor: 6 out of 10
Price for year/m2: $ 4500
Price for month: $ 181416
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5previousnext

1/5

2, Gorbunova street
Kuncevskaya 7 min transport ,
Molodegnaya 23 min transport
Size: 143 sq. m.
Floor: 3 out of 10
Price for year/m2: $ 10000
Price for month: $ 148958
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5previousnext

1/5

17, Vereyskaya street
Slavyanskiy bulvar 10 min transport ,
Kuncevskaya 27 min transport
Size: 148 sq. m.
Floor: 1 out of 6
Price for year/m2: $ 10000
Price for month: $ 123333
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5previousnext

1/5

2, Gorbunova street
Kuncevskaya 7 min transport ,
Molodegnaya 23 min transport
Size: 153 sq. m.
Floor: 9 out of 10
Price for year/m2: $ 10000
Price for month: $ 159375
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6previousnext

1/6

29, Vereyskaya street, bld. 134, 33
Slavyanskiy bulvar 6 min transport ,
Kuncevskaya 5 min transport
Size: 150 sq. m.
Floor: 2 out of 7
Price for year/m2: $ 12000
Price for month: $ 150000
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5previousnext

1/5

2, Gorbunova street
Kuncevskaya 7 min transport ,
Molodegnaya 23 min transport
Size: 411 sq. m.
Floor: 6 out of 10
Price for year/m2: $ 4500
Price for month: $ 239750
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5previousnext

1/5

2, Gorbunova street
Kuncevskaya 7 min transport ,
Molodegnaya 23 min transport
Size: 200 sq. m.
Floor: 2 out of 10
Price for year/m2: $ 10000
Price for month: $ 208333
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6previousnext

1/6

29, Vereyskaya street, bld. 134, 33
Slavyanskiy bulvar 6 min transport ,
Kuncevskaya 5 min transport
Size: 168 sq. m.
Floor: 2 out of 7
Price for year/m2: $ 12000
Price for month: $ 168000
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5previousnext

1/5

17, Vereyskaya street
Slavyanskiy bulvar 10 min transport ,
Kuncevskaya 27 min transport
Size: 248 sq. m.
Floor: 1 out of 6
Price for year/m2: $ 9000
Price for month: $ 186000
Premium
None-1None-2None-3None-4previousnext

1/4

34, Ochakovskoe highway
Yugo-Zapadnaya 15 min transport ,
Kuncevskaya 20 min transport
Size: 216 sq. m.
Floor: 6 out of 8
Price for year/m2: $ 10500
Price for month: $ 189000
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6previousnext

1/6

29, Vereyskaya street, bld. 134, 33
Slavyanskiy bulvar 6 min transport ,
Kuncevskaya 5 min transport
Size: 200 sq. m.
Floor: 2 out of 7
Price for year/m2: $ 12000
Price for month: $ 200000
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5previousnext

1/5

2, Gorbunova street
Kuncevskaya 7 min transport ,
Molodegnaya 23 min transport
Size: 566 sq. m.
Floor: 4 out of 10
Price for year/m2: $ 4500
Price for month: $ 330166
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5previousnext

1/5

2, Gorbunova street
Kuncevskaya 7 min transport ,
Molodegnaya 23 min transport
Size: 293 sq. m.
Floor: 2 out of 10
Price for year/m2: $ 10000
Price for month: $ 305208
Premium
None-1None-2None-3None-4previousnext

1/4

34, Ochakovskoe highway
Yugo-Zapadnaya 15 min transport ,
Kuncevskaya 20 min transport
Size: 344 sq. m.
Floor: 4 out of 8
Price for year/m2: $ 8500
Price for month: $ 243666
Premium