Commission 0%

Found 29 offices

office rent badaevskiy-1office rent badaevskiy-2office rent badaevskiy-3office rent badaevskiy-4office rent badaevskiy-5office rent badaevskiy-6office rent badaevskiy-7office rent badaevskiy-8previousnext

1/8

12, Kutuzovskiy prospekt
Kiyevskaya 8 min transport ,
Smolenskaya 3 min transport ,
Kutuzovskaya 10 min transport
Size: 94 sq. m.
Floor: 6 out of 9
Price for year/m2: $ 21500
Price for month: $ 168416
office rent badaevskiy-1office rent badaevskiy-2office rent badaevskiy-3office rent badaevskiy-4office rent badaevskiy-5office rent badaevskiy-6office rent badaevskiy-7office rent badaevskiy-8previousnext

1/8

12, Kutuzovskiy prospekt
Kiyevskaya 8 min transport ,
Smolenskaya 3 min transport ,
Kutuzovskaya 10 min transport
Size: 122 sq. m.
Floor: 6 out of 9
Price for year/m2: $ 18000
Price for month: $ 183000
office rent badaevskiy-1office rent badaevskiy-2office rent badaevskiy-3office rent badaevskiy-4office rent badaevskiy-5office rent badaevskiy-6office rent badaevskiy-7office rent badaevskiy-8previousnext

1/8

12, Kutuzovskiy prospekt
Kiyevskaya 8 min transport ,
Smolenskaya 3 min transport ,
Kutuzovskaya 10 min transport
Size: 201 sq. m.
Floor: 6 out of 9
Price for year/m2: $ 18000
Price for month: $ 301500
office rent badaevskiy-1office rent badaevskiy-2office rent badaevskiy-3office rent badaevskiy-4office rent badaevskiy-5office rent badaevskiy-6office rent badaevskiy-7office rent badaevskiy-8previousnext

1/8

12, Kutuzovskiy prospekt
Kiyevskaya 8 min transport ,
Smolenskaya 3 min transport ,
Kutuzovskaya 10 min transport
Size: 179 sq. m.
Floor: 2 out of 9
Price for year/m2: $ 21500
Price for month: $ 320708
office rent badaevskiy-1office rent badaevskiy-2office rent badaevskiy-3office rent badaevskiy-4office rent badaevskiy-5office rent badaevskiy-6office rent badaevskiy-7office rent badaevskiy-8previousnext

1/8

12, Kutuzovskiy prospekt
Kiyevskaya 8 min transport ,
Smolenskaya 3 min transport ,
Kutuzovskaya 10 min transport
Size: 279 sq. m.
Floor: 6 out of 9
Price for year/m2: $ 18000
Price for month: $ 418500
office rent badaevskiy-1office rent badaevskiy-2office rent badaevskiy-3office rent badaevskiy-4office rent badaevskiy-5office rent badaevskiy-6office rent badaevskiy-7office rent badaevskiy-8previousnext

1/8

12, Kutuzovskiy prospekt
Kiyevskaya 8 min transport ,
Smolenskaya 3 min transport ,
Kutuzovskaya 10 min transport
Size: 319 sq. m.
Floor: 6 out of 9
Price for year/m2: $ 18000
Price for month: $ 478500
office rent badaevskiy-1office rent badaevskiy-2office rent badaevskiy-3office rent badaevskiy-4office rent badaevskiy-5office rent badaevskiy-6office rent badaevskiy-7office rent badaevskiy-8previousnext

1/8

12, Kutuzovskiy prospekt
Kiyevskaya 8 min transport ,
Smolenskaya 3 min transport ,
Kutuzovskaya 10 min transport
Size: 700 sq. m.
Floor: 6 out of 9
Price for year/m2: $ 15000
Price for month: $ 875000
office rent tower 2000-1office rent tower 2000-2office rent tower 2000-3previousnext

1/3

Naberegnaya tarasa shevchenko 23a
Megdunarodnaya 6 min on foot ,
Vystavochnaya 6 min on foot ,
Delovoy Centr 10 min on foot ,
Kutuzovskaya 8 min transport
Size: 450 sq. m.
Floor: 4 out of 31
Price for year/m2: $ 35000
Price for month: $ 1312500
office rent poklonka place-1office rent poklonka place-2office rent poklonka place-3office rent poklonka place-4office rent poklonka place-5office rent poklonka place-6office rent poklonka place-7office rent poklonka place-8office rent poklonka place-9office rent poklonka place-10office rent poklonka place-11office rent poklonka place-12office rent poklonka place-13office rent poklonka place-14office rent poklonka place-15office rent poklonka place-16office rent poklonka place-17office rent poklonka place-18office rent poklonka place-19office rent poklonka place-20office rent poklonka place-21office rent poklonka place-22office rent poklonka place-23office rent poklonka place-24office rent poklonka place-25office rent poklonka place-26office rent poklonka place-27previousnext

1/27

3a, Poklonnaya street
Kutuzovskaya 10 min on foot ,
Park pobedy 18 min transport ,
Studencheskaya 19 min transport
Size: 100 sq. m.
Floor: 3 out of 20
Price for year/m2: $ 19000
Price for month: $ 158333
office rent poklonka place-1office rent poklonka place-2office rent poklonka place-3office rent poklonka place-4office rent poklonka place-5office rent poklonka place-6office rent poklonka place-7office rent poklonka place-8office rent poklonka place-9office rent poklonka place-10office rent poklonka place-11office rent poklonka place-12office rent poklonka place-13office rent poklonka place-14office rent poklonka place-15office rent poklonka place-16office rent poklonka place-17office rent poklonka place-18office rent poklonka place-19office rent poklonka place-20office rent poklonka place-21office rent poklonka place-22office rent poklonka place-23office rent poklonka place-24office rent poklonka place-25office rent poklonka place-26office rent poklonka place-27previousnext

1/27

3a, Poklonnaya street
Kutuzovskaya 10 min on foot ,
Park pobedy 18 min transport ,
Studencheskaya 19 min transport
Size: 179 sq. m.
Floor: 3 out of 20
Price for year/m2: $ 19000
Price for month: $ 283416
office rent poklonka place-1office rent poklonka place-2office rent poklonka place-3office rent poklonka place-4office rent poklonka place-5office rent poklonka place-6office rent poklonka place-7office rent poklonka place-8office rent poklonka place-9office rent poklonka place-10office rent poklonka place-11office rent poklonka place-12office rent poklonka place-13office rent poklonka place-14office rent poklonka place-15office rent poklonka place-16office rent poklonka place-17office rent poklonka place-18office rent poklonka place-19office rent poklonka place-20office rent poklonka place-21office rent poklonka place-22office rent poklonka place-23office rent poklonka place-24office rent poklonka place-25office rent poklonka place-26office rent poklonka place-27previousnext

1/27

3a, Poklonnaya street
Kutuzovskaya 10 min on foot ,
Park pobedy 18 min transport ,
Studencheskaya 19 min transport
Size: 233 sq. m.
Floor: 4 out of 20
Price for year/m2: $ 19000
Price for month: $ 368916
office rent beregkovskaya plaza-1office rent beregkovskaya plaza-2office rent beregkovskaya plaza-3office rent beregkovskaya plaza-4office rent beregkovskaya plaza-5office rent beregkovskaya plaza-6office rent beregkovskaya plaza-7office rent beregkovskaya plaza-8office rent beregkovskaya plaza-9office rent beregkovskaya plaza-10office rent beregkovskaya plaza-11office rent beregkovskaya plaza-12office rent beregkovskaya plaza-13office rent beregkovskaya plaza-14office rent beregkovskaya plaza-15office rent beregkovskaya plaza-16previousnext

1/16

38 b.1, Berezhkovskaya embankment
Kutuzovskaya 9 min transport ,
Studencheskaya 13 min transport ,
Kiyevskaya 17 min transport ,
Sportivnaya 19 min transport
Size: 288 sq. m.
Floor: 2 out of 14
Price for year/m2: $ 20000
Price for month: $ 480000
office rent poklonka place-1office rent poklonka place-2office rent poklonka place-3office rent poklonka place-4office rent poklonka place-5office rent poklonka place-6office rent poklonka place-7office rent poklonka place-8office rent poklonka place-9office rent poklonka place-10office rent poklonka place-11office rent poklonka place-12office rent poklonka place-13office rent poklonka place-14office rent poklonka place-15office rent poklonka place-16office rent poklonka place-17office rent poklonka place-18office rent poklonka place-19office rent poklonka place-20office rent poklonka place-21office rent poklonka place-22office rent poklonka place-23office rent poklonka place-24office rent poklonka place-25office rent poklonka place-26office rent poklonka place-27previousnext

1/27

3a, Poklonnaya street
Kutuzovskaya 10 min on foot ,
Park pobedy 18 min transport ,
Studencheskaya 19 min transport
Size: 300 sq. m.
Floor: 4 out of 20
Price for year/m2: $ 19000
Price for month: $ 475000
office rent beregkovskaya plaza-1office rent beregkovskaya plaza-2office rent beregkovskaya plaza-3office rent beregkovskaya plaza-4office rent beregkovskaya plaza-5office rent beregkovskaya plaza-6office rent beregkovskaya plaza-7office rent beregkovskaya plaza-8office rent beregkovskaya plaza-9office rent beregkovskaya plaza-10office rent beregkovskaya plaza-11office rent beregkovskaya plaza-12office rent beregkovskaya plaza-13office rent beregkovskaya plaza-14office rent beregkovskaya plaza-15office rent beregkovskaya plaza-16previousnext

1/16

38 b.1, Berezhkovskaya embankment
Kutuzovskaya 9 min transport ,
Studencheskaya 13 min transport ,
Kiyevskaya 17 min transport ,
Sportivnaya 19 min transport
Size: 312 sq. m.
Floor: 3 out of 14
Price for year/m2: $ 23000
Price for month: $ 598000
office rent beregkovskaya plaza-1office rent beregkovskaya plaza-2office rent beregkovskaya plaza-3office rent beregkovskaya plaza-4office rent beregkovskaya plaza-5office rent beregkovskaya plaza-6office rent beregkovskaya plaza-7office rent beregkovskaya plaza-8office rent beregkovskaya plaza-9office rent beregkovskaya plaza-10office rent beregkovskaya plaza-11office rent beregkovskaya plaza-12office rent beregkovskaya plaza-13office rent beregkovskaya plaza-14office rent beregkovskaya plaza-15office rent beregkovskaya plaza-16previousnext

1/16

38 b.1, Berezhkovskaya embankment
Kutuzovskaya 9 min transport ,
Studencheskaya 13 min transport ,
Kiyevskaya 17 min transport ,
Sportivnaya 19 min transport
Size: 376 sq. m.
Floor: 4 out of 14
Price for year/m2: $ 23000
Price for month: $ 720666
office rent beregkovskaya plaza-1office rent beregkovskaya plaza-2office rent beregkovskaya plaza-3office rent beregkovskaya plaza-4office rent beregkovskaya plaza-5office rent beregkovskaya plaza-6office rent beregkovskaya plaza-7office rent beregkovskaya plaza-8office rent beregkovskaya plaza-9office rent beregkovskaya plaza-10office rent beregkovskaya plaza-11office rent beregkovskaya plaza-12office rent beregkovskaya plaza-13office rent beregkovskaya plaza-14office rent beregkovskaya plaza-15office rent beregkovskaya plaza-16previousnext

1/16

38 b.1, Berezhkovskaya embankment
Kutuzovskaya 9 min transport ,
Studencheskaya 13 min transport ,
Kiyevskaya 17 min transport ,
Sportivnaya 19 min transport
Size: 399 sq. m.
Floor: 6 out of 14
Price for year/m2: $ 23000
Price for month: $ 764750
office rent beregkovskaya plaza-1office rent beregkovskaya plaza-2office rent beregkovskaya plaza-3office rent beregkovskaya plaza-4office rent beregkovskaya plaza-5office rent beregkovskaya plaza-6office rent beregkovskaya plaza-7office rent beregkovskaya plaza-8office rent beregkovskaya plaza-9office rent beregkovskaya plaza-10office rent beregkovskaya plaza-11office rent beregkovskaya plaza-12office rent beregkovskaya plaza-13office rent beregkovskaya plaza-14office rent beregkovskaya plaza-15office rent beregkovskaya plaza-16previousnext

1/16

38 b.1, Berezhkovskaya embankment
Kutuzovskaya 9 min transport ,
Studencheskaya 13 min transport ,
Kiyevskaya 17 min transport ,
Sportivnaya 19 min transport
Size: 694 sq. m.
Floor: 4 out of 14
Price for year/m2: $ 18000
Price for month: $ 1041000
office rent poklonka place-1office rent poklonka place-2office rent poklonka place-3office rent poklonka place-4office rent poklonka place-5office rent poklonka place-6office rent poklonka place-7office rent poklonka place-8office rent poklonka place-9office rent poklonka place-10office rent poklonka place-11office rent poklonka place-12office rent poklonka place-13office rent poklonka place-14office rent poklonka place-15office rent poklonka place-16office rent poklonka place-17office rent poklonka place-18office rent poklonka place-19office rent poklonka place-20office rent poklonka place-21office rent poklonka place-22office rent poklonka place-23office rent poklonka place-24office rent poklonka place-25office rent poklonka place-26office rent poklonka place-27previousnext

1/27

3a, Poklonnaya street
Kutuzovskaya 10 min on foot ,
Park pobedy 18 min transport ,
Studencheskaya 19 min transport
Size: 881 sq. m.
Floor: 5 out of 20
Price for year/m2: $ 19000
Price for month: $ 1394916
office rent poklonka place-1office rent poklonka place-2office rent poklonka place-3office rent poklonka place-4office rent poklonka place-5office rent poklonka place-6office rent poklonka place-7office rent poklonka place-8office rent poklonka place-9office rent poklonka place-10office rent poklonka place-11office rent poklonka place-12office rent poklonka place-13office rent poklonka place-14office rent poklonka place-15office rent poklonka place-16office rent poklonka place-17office rent poklonka place-18office rent poklonka place-19office rent poklonka place-20office rent poklonka place-21office rent poklonka place-22office rent poklonka place-23office rent poklonka place-24office rent poklonka place-25office rent poklonka place-26office rent poklonka place-27previousnext

1/27

3a, Poklonnaya street
Kutuzovskaya 10 min on foot ,
Park pobedy 18 min transport ,
Studencheskaya 19 min transport
Size: 1065 sq. m.
Floor: 1 out of 20
Price for year/m2: $ 19000
Price for month: $ 1686250
office rent beregkovskaya plaza-1office rent beregkovskaya plaza-2office rent beregkovskaya plaza-3office rent beregkovskaya plaza-4office rent beregkovskaya plaza-5office rent beregkovskaya plaza-6office rent beregkovskaya plaza-7office rent beregkovskaya plaza-8office rent beregkovskaya plaza-9office rent beregkovskaya plaza-10office rent beregkovskaya plaza-11office rent beregkovskaya plaza-12office rent beregkovskaya plaza-13office rent beregkovskaya plaza-14office rent beregkovskaya plaza-15office rent beregkovskaya plaza-16previousnext

1/16

38 b.1, Berezhkovskaya embankment
Kutuzovskaya 9 min transport ,
Studencheskaya 13 min transport ,
Kiyevskaya 17 min transport ,
Sportivnaya 19 min transport
Size: 970 sq. m.
Floor: 14 out of 14
Price for year/m2: $ 27000
Price for month: $ 2182500
office rent poklonka place-1office rent poklonka place-2office rent poklonka place-3office rent poklonka place-4office rent poklonka place-5office rent poklonka place-6office rent poklonka place-7office rent poklonka place-8office rent poklonka place-9office rent poklonka place-10office rent poklonka place-11office rent poklonka place-12office rent poklonka place-13office rent poklonka place-14office rent poklonka place-15office rent poklonka place-16office rent poklonka place-17office rent poklonka place-18office rent poklonka place-19office rent poklonka place-20office rent poklonka place-21office rent poklonka place-22office rent poklonka place-23office rent poklonka place-24office rent poklonka place-25office rent poklonka place-26office rent poklonka place-27previousnext

1/27

3a, Poklonnaya street
Kutuzovskaya 10 min on foot ,
Park pobedy 18 min transport ,
Studencheskaya 19 min transport
Size: 1356 sq. m.
Floor: 5 out of 20
Price for year/m2: $ 19000
Price for month: $ 2147000
office rent beregkovskaya plaza-1office rent beregkovskaya plaza-2office rent beregkovskaya plaza-3office rent beregkovskaya plaza-4office rent beregkovskaya plaza-5office rent beregkovskaya plaza-6office rent beregkovskaya plaza-7office rent beregkovskaya plaza-8office rent beregkovskaya plaza-9office rent beregkovskaya plaza-10office rent beregkovskaya plaza-11office rent beregkovskaya plaza-12office rent beregkovskaya plaza-13office rent beregkovskaya plaza-14office rent beregkovskaya plaza-15office rent beregkovskaya plaza-16previousnext

1/16

38 b.1, Berezhkovskaya embankment
Kutuzovskaya 9 min transport ,
Studencheskaya 13 min transport ,
Kiyevskaya 17 min transport ,
Sportivnaya 19 min transport
Size: 1365 sq. m.
Floor: 8 out of 14
Price for year/m2: $ 25000
Price for month: $ 2843750
office rent beregkovskaya plaza-1office rent beregkovskaya plaza-2office rent beregkovskaya plaza-3office rent beregkovskaya plaza-4office rent beregkovskaya plaza-5office rent beregkovskaya plaza-6office rent beregkovskaya plaza-7office rent beregkovskaya plaza-8office rent beregkovskaya plaza-9office rent beregkovskaya plaza-10office rent beregkovskaya plaza-11office rent beregkovskaya plaza-12office rent beregkovskaya plaza-13office rent beregkovskaya plaza-14office rent beregkovskaya plaza-15office rent beregkovskaya plaza-16previousnext

1/16

38 b.1, Berezhkovskaya embankment
Kutuzovskaya 9 min transport ,
Studencheskaya 13 min transport ,
Kiyevskaya 17 min transport ,
Sportivnaya 19 min transport
Size: 2341 sq. m.
Floor: 14 out of 14
Price for year/m2: $ 27000
Price for month: $ 5267250
office rent poklonka place-1office rent poklonka place-2office rent poklonka place-3office rent poklonka place-4office rent poklonka place-5office rent poklonka place-6office rent poklonka place-7office rent poklonka place-8office rent poklonka place-9office rent poklonka place-10office rent poklonka place-11office rent poklonka place-12office rent poklonka place-13office rent poklonka place-14office rent poklonka place-15office rent poklonka place-16office rent poklonka place-17office rent poklonka place-18office rent poklonka place-19office rent poklonka place-20office rent poklonka place-21office rent poklonka place-22office rent poklonka place-23office rent poklonka place-24office rent poklonka place-25office rent poklonka place-26office rent poklonka place-27previousnext

1/27

3a, Poklonnaya street
Kutuzovskaya 10 min on foot ,
Park pobedy 18 min transport ,
Studencheskaya 19 min transport
Size: 4000 sq. m.
Floor: 3 out of 20
Price for year/m2: $ 19000
Price for month: $ 6333333
office rent poklonka place-1office rent poklonka place-2office rent poklonka place-3office rent poklonka place-4office rent poklonka place-5office rent poklonka place-6office rent poklonka place-7office rent poklonka place-8office rent poklonka place-9office rent poklonka place-10office rent poklonka place-11office rent poklonka place-12office rent poklonka place-13office rent poklonka place-14office rent poklonka place-15office rent poklonka place-16office rent poklonka place-17office rent poklonka place-18office rent poklonka place-19office rent poklonka place-20office rent poklonka place-21office rent poklonka place-22office rent poklonka place-23office rent poklonka place-24office rent poklonka place-25office rent poklonka place-26office rent poklonka place-27previousnext

1/27

3a, Poklonnaya street
Kutuzovskaya 10 min on foot ,
Park pobedy 18 min transport ,
Studencheskaya 19 min transport
Size: 5000 sq. m.
Floor: 2 out of 20
Price for year/m2: $ 19000
Price for month: $ 7916666
1 2

You may also be interested in