Commission 0%

Found 70 offices

None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19None-20None-21None-22None-23None-24None-25None-26None-27None-28None-29None-30None-31previousnext

1/31

102, Mira prospect
Region: Meshchansky
Alekseevskaya 10 min on foot ,
Rigskaya 8 min on foot ,
Maryina rosсha 24 min transport
Size: 81 sq. m.
Floor: 1 out of 5
Price for year/m2: $ 12800
Price for month: $ 86400
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19None-20None-21None-22None-23None-24None-25None-26None-27None-28None-29None-30None-31previousnext

1/31

102, Mira prospect
Region: Meshchansky
Alekseevskaya 10 min on foot ,
Rigskaya 8 min on foot ,
Maryina rosсha 24 min transport
Size: 85 sq. m.
Floor: 2 out of 5
Price for year/m2: $ 16000
Price for month: $ 113333
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19None-20None-21None-22None-23None-24None-25None-26None-27None-28None-29None-30None-31previousnext

1/31

102, Mira prospect
Region: Meshchansky
Alekseevskaya 10 min on foot ,
Rigskaya 8 min on foot ,
Maryina rosсha 24 min transport
Size: 110 sq. m.
Floor: 1 out of 5
Price for year/m2: $ 12800
Price for month: $ 117333
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9previousnext

1/9

16b1, Sucshevsiy val street
Novoslobodskaya 13 min transport ,
Savelovskaya 15 min on foot ,
Maryina rosсha 13 min on foot
Size: 120 sq. m.
Floor: 3 out of 12
Price for year/m2: $ 13000
Price for month: $ 129999
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19None-20None-21None-22None-23None-24None-25None-26None-27None-28None-29None-30None-31previousnext

1/31

102, Mira prospect
Region: Meshchansky
Alekseevskaya 10 min on foot ,
Rigskaya 8 min on foot ,
Maryina rosсha 24 min transport
Size: 60 sq. m.
Floor: 2 out of 5
Price for year/m2: $ 29800
Price for month: $ 149000
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9previousnext

1/9

16b1, Sucshevsiy val street
Novoslobodskaya 13 min transport ,
Savelovskaya 15 min on foot ,
Maryina rosсha 13 min on foot
Size: 160 sq. m.
Floor: 4 out of 12
Price for year/m2: $ 13000
Price for month: $ 173333
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19None-20None-21None-22None-23None-24None-25None-26None-27None-28None-29None-30None-31previousnext

1/31

102, Mira prospect
Region: Meshchansky
Alekseevskaya 10 min on foot ,
Rigskaya 8 min on foot ,
Maryina rosсha 24 min transport
Size: 156 sq. m.
Floor: 2 out of 5
Price for year/m2: $ 13500
Price for month: $ 175500
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19None-20None-21None-22None-23None-24None-25None-26None-27None-28None-29None-30None-31previousnext

1/31

102, Mira prospect
Region: Meshchansky
Alekseevskaya 10 min on foot ,
Rigskaya 8 min on foot ,
Maryina rosсha 24 min transport
Size: 128 sq. m.
Floor: 3 out of 5
Price for year/m2: $ 17700
Price for month: $ 188800
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19None-20None-21None-22None-23None-24None-25None-26None-27None-28None-29None-30None-31previousnext

1/31

102, Mira prospect
Region: Meshchansky
Alekseevskaya 10 min on foot ,
Rigskaya 8 min on foot ,
Maryina rosсha 24 min transport
Size: 191 sq. m.
Floor: 1 out of 5
Price for year/m2: $ 12800
Price for month: $ 203733
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9previousnext

1/9

16b1, Sucshevsiy val street
Novoslobodskaya 13 min transport ,
Savelovskaya 15 min on foot ,
Maryina rosсha 13 min on foot
Size: 221 sq. m.
Floor: 4 out of 12
Price for year/m2: $ 13000
Price for month: $ 239416
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19None-20None-21None-22None-23None-24None-25None-26None-27None-28None-29None-30None-31previousnext

1/31

102, Mira prospect
Region: Meshchansky
Alekseevskaya 10 min on foot ,
Rigskaya 8 min on foot ,
Maryina rosсha 24 min transport
Size: 180 sq. m.
Floor: 3 out of 5
Price for year/m2: $ 17800
Price for month: $ 267000
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19None-20None-21None-22None-23None-24None-25None-26None-27None-28None-29None-30None-31previousnext

1/31

102, Mira prospect
Region: Meshchansky
Alekseevskaya 10 min on foot ,
Rigskaya 8 min on foot ,
Maryina rosсha 24 min transport
Size: 179 sq. m.
Floor: 2 out of 5
Price for year/m2: $ 18000
Price for month: $ 268500
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9previousnext

1/9

16b1, Sucshevsiy val street
Novoslobodskaya 13 min transport ,
Savelovskaya 15 min on foot ,
Maryina rosсha 13 min on foot
Size: 260 sq. m.
Floor: 4 out of 12
Price for year/m2: $ 13000
Price for month: $ 281666
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5previousnext

1/5

18, Suschevskiy Val street
Novoslobodskaya 8 min transport ,
Mendeleevskaya 19 min on foot ,
Maryina rosсha 15 min on foot
Size: 159 sq. m.
Floor: 1 out of 22
Price for year/m2: $ 23000
Price for month: $ 304750
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19None-20None-21None-22None-23None-24None-25None-26None-27None-28None-29None-30None-31previousnext

1/31

102, Mira prospect
Region: Meshchansky
Alekseevskaya 10 min on foot ,
Rigskaya 8 min on foot ,
Maryina rosсha 24 min transport
Size: 197 sq. m.
Floor: 2 out of 5
Price for year/m2: $ 18200
Price for month: $ 298783
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19None-20None-21None-22None-23None-24None-25None-26None-27None-28None-29None-30None-31previousnext

1/31

102, Mira prospect
Region: Meshchansky
Alekseevskaya 10 min on foot ,
Rigskaya 8 min on foot ,
Maryina rosсha 24 min transport
Size: 205 sq. m.
Floor: 3 out of 5
Price for year/m2: $ 17800
Price for month: $ 304083
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7previousnext

1/7

4а, Obraztsova street
Novoslobodskaya 14 min on foot ,
Dostoevskaya 10 min on foot ,
Maryina rosсha 15 min on foot ,
Mendeleevskaya 14 min on foot
Size: 180 sq. m.
Floor: 1 out of 8
Price for year/m2: $ 21000
Price for month: $ 315000
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19None-20None-21None-22None-23None-24None-25None-26None-27None-28None-29None-30None-31previousnext

1/31

102, Mira prospect
Region: Meshchansky
Alekseevskaya 10 min on foot ,
Rigskaya 8 min on foot ,
Maryina rosсha 24 min transport
Size: 206 sq. m.
Floor: 2 out of 5
Price for year/m2: $ 18600
Price for month: $ 319300
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19None-20None-21None-22None-23None-24None-25None-26None-27None-28None-29None-30None-31previousnext

1/31

102, Mira prospect
Region: Meshchansky
Alekseevskaya 10 min on foot ,
Rigskaya 8 min on foot ,
Maryina rosсha 24 min transport
Size: 289 sq. m.
Floor: 4 out of 5
Price for year/m2: $ 16800
Price for month: $ 404600
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19None-20None-21None-22None-23None-24None-25None-26None-27None-28None-29None-30None-31previousnext

1/31

102, Mira prospect
Region: Meshchansky
Alekseevskaya 10 min on foot ,
Rigskaya 8 min on foot ,
Maryina rosсha 24 min transport
Size: 284 sq. m.
Floor: 3 out of 5
Price for year/m2: $ 17700
Price for month: $ 418900
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7previousnext

1/7

4а, Obraztsova street
Novoslobodskaya 14 min on foot ,
Dostoevskaya 10 min on foot ,
Maryina rosсha 15 min on foot ,
Mendeleevskaya 14 min on foot
Size: 300 sq. m.
Floor: 4 out of 8
Price for year/m2: $ 18000
Price for month: $ 450000
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19None-20None-21None-22None-23None-24None-25None-26None-27None-28None-29None-30None-31previousnext

1/31

102, Mira prospect
Region: Meshchansky
Alekseevskaya 10 min on foot ,
Rigskaya 8 min on foot ,
Maryina rosсha 24 min transport
Size: 355 sq. m.
Floor: 4 out of 5
Price for year/m2: $ 16800
Price for month: $ 497000
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5previousnext

1/5

3, Polkovaya street
Region: Meshchansky
Maryina rosсha 14 min on foot ,
Savelovskaya 3 min transport ,
Butyrskaya 3 min transport
Size: 458 sq. m.
Floor: 2 out of 5
Price for year/m2: $ 13500
Price for month: $ 515250
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9previousnext

1/9

16b1, Sucshevsiy val street
Novoslobodskaya 13 min transport ,
Savelovskaya 15 min on foot ,
Maryina rosсha 13 min on foot
Size: 507 sq. m.
Floor: 4 out of 12
Price for year/m2: $ 13000
Price for month: $ 549250
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5previousnext

1/5

18, Suschevskiy Val street
Novoslobodskaya 8 min transport ,
Mendeleevskaya 19 min on foot ,
Maryina rosсha 15 min on foot
Size: 298 sq. m.
Floor: 2 out of 22
Price for year/m2: $ 23000
Price for month: $ 571166
Premium