Commission 0%

Found 75 offices

None-1None-2None-3None-4previousnext

1/4

20А, Kuskovskaya street
Perovo 15 min on foot
Size: 7 sq. m.
Floor: 5
Price for year/m2: $ 7772
Price for month: $ 4533
None-1None-2None-3None-4previousnext

1/4

20А, Kuskovskaya street
Perovo 15 min on foot
Size: 7 sq. m.
Floor: 5
Price for year/m2: $ 7772
Price for month: $ 4533
None-1None-2None-3None-4previousnext

1/4

20А, Kuskovskaya street
Perovo 15 min on foot
Size: 7 sq. m.
Floor: 5
Price for year/m2: $ 7772
Price for month: $ 4533
None-1None-2None-3None-4previousnext

1/4

1, b. 6-12, 1-st Veshnyakovskiy proezd
Vykhino 15 min on foot
Size: 7 sq. m.
Floor: 5
Price for year/m2: $ 9171
Price for month: $ 5349
None-1None-2None-3None-4None-5previousnext

1/5

3/10, b. 15, Zeleniy prospekt
Shosse-entuziastov 15 min on foot
Size: 11 sq. m.
Floor: 1
Price for year/m2: $ 21818
Price for month: $ 19999
None-1None-2None-3None-4None-5previousnext

1/5

3/10, b. 15, Zeleniy prospekt
Shosse-entuziastov 15 min on foot
Size: 11 sq. m.
Floor: 1
Price for year/m2: $ 21818
Price for month: $ 19999
None-1None-2None-3None-4None-5previousnext

1/5

3/10, b. 15, Zeleniy prospekt
Shosse-entuziastov 15 min on foot
Size: 11 sq. m.
Floor: 1
Price for year/m2: $ 21818
Price for month: $ 19999
None-1None-2None-3None-4None-5previousnext

1/5

3/10, b. 15, Zeleniy prospekt
Shosse-entuziastov 15 min on foot
Size: 11 sq. m.
Floor: 1
Price for year/m2: $ 21818
Price for month: $ 19999
None-1None-2previousnext

1/2

72А, Entuziastov shosse
Perovo 12 min on foot
Size: 81 sq. m.
Floor: 6
Price for year/m2: $ 5948
Price for month: $ 40149
None-1None-2None-3None-4None-5previousnext

1/5

3/10, b. 15, Zeleniy prospekt
Shosse-entuziastov 15 min on foot
Size: 44 sq. m.
Floor: 2
Price for year/m2: $ 11727
Price for month: $ 42999
None-1None-2None-3None-4None-5previousnext

1/5

3/10, b. 15, Zeleniy prospekt
Shosse-entuziastov 15 min on foot
Size: 44 sq. m.
Floor: 2
Price for year/m2: $ 11727
Price for month: $ 42999
None-1None-2None-3None-4None-5previousnext

1/5

3/10, b. 15, Zeleniy prospekt
Shosse-entuziastov 15 min on foot
Size: 44 sq. m.
Floor: 2
Price for year/m2: $ 11727
Price for month: $ 42999
None-1None-2None-3None-4previousnext

1/4

20А, Kuskovskaya street
Perovo 15 min on foot
Size: 68 sq. m.
Floor: 11
Price for year/m2: $ 11929
Price for month: $ 67597
None-1None-2None-3None-4previousnext

1/4

20А, Kuskovskaya street
Perovo 15 min on foot
Size: 68 sq. m.
Floor: 11
Price for year/m2: $ 11929
Price for month: $ 67597
None-1None-2None-3None-4previousnext

1/4

20А, Kuskovskaya street
Perovo 15 min on foot
Size: 68 sq. m.
Floor: 11
Price for year/m2: $ 11929
Price for month: $ 67597
None-1None-2None-3None-4previousnext

1/4

20А, Kuskovskaya street
Perovo 15 min on foot
Size: 75 sq. m.
Floor: 5
Price for year/m2: $ 11840
Price for month: $ 74000
None-1None-2None-3None-4previousnext

1/4

20А, Kuskovskaya street
Perovo 15 min on foot
Size: 75 sq. m.
Floor: 5
Price for year/m2: $ 11840
Price for month: $ 74000
None-1None-2None-3None-4previousnext

1/4

20А, Kuskovskaya street
Perovo 15 min on foot
Size: 75 sq. m.
Floor: 5
Price for year/m2: $ 11840
Price for month: $ 74000
None-1None-2None-3None-4previousnext

1/4

20А, Kuskovskaya street
Perovo 15 min on foot
Size: 170 sq. m.
Floor: 7
Price for year/m2: $ 5897
Price for month: $ 83540
None-1None-2None-3None-4previousnext

1/4

20А, Kuskovskaya street
Perovo 15 min on foot
Size: 170 sq. m.
Floor: 7
Price for year/m2: $ 5897
Price for month: $ 83540
None-1None-2None-3None-4previousnext

1/4

20А, Kuskovskaya street
Perovo 15 min on foot
Size: 170 sq. m.
Floor: 7
Price for year/m2: $ 5897
Price for month: $ 83540
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13previousnext

1/13

9, 1 perova polya proezd
Shosse-entuziastov 10 min transport
Size: 170 sq. m.
Floor: 7
Price for year/m2: $ 6958
Price for month: $ 98571
None-1None-2previousnext

1/2

72А, Entuziastov shosse
Perovo 12 min on foot
Size: 170 sq. m.
Floor: 7
Price for year/m2: $ 6958
Price for month: $ 98571
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13previousnext

1/13

9, 1 perova polya proezd
Shosse-entuziastov 10 min transport
Size: 170 sq. m.
Floor: 7
Price for year/m2: $ 6958
Price for month: $ 98571
None-1None-2None-3None-4None-5previousnext

1/5

3/10, b. 15, Zeleniy prospekt
Shosse-entuziastov 15 min on foot
Size: 74 sq. m.
Floor: 8
Price for year/m2: $ 17037
Price for month: $ 105061

You may also be interested in