Commission 0%

Found 92 offices

None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19None-20None-21None-22None-23previousnext

1/23

5A, 1st Magistralnyy tupik
Begovaya 11 min transport ,
Vystavochnaya 5 min transport ,
Polegaevskaya 26 min transport
Size: 62 sq. m.
Floor: 7 out of 9
Price for year/m2: $ 14300
Price for month: $ 86800
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8previousnext

1/8

1 b. 1, Marshala Zhukova prospect
Polegaevskaya 9 min transport ,
Oktyabrskoe pole 23 min transport
Size: 100 sq. m.
Floor: 1 out of 4
Price for year/m2: $ 17500
Price for month: $ 145833
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19None-20None-21None-22None-23previousnext

1/23

5A, 1st Magistralnyy tupik
Begovaya 11 min transport ,
Vystavochnaya 5 min transport ,
Polegaevskaya 26 min transport
Size: 211 sq. m.
Floor: 1 out of 9
Price for year/m2: $ 15000
Price for month: $ 307708
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8previousnext

1/8

1 b. 1, Marshala Zhukova prospect
Polegaevskaya 9 min transport ,
Oktyabrskoe pole 23 min transport
Size: 200 sq. m.
Floor: 1 out of 4
Price for year/m2: $ 22000
Price for month: $ 366666
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8previousnext

1/8

1 b. 1, Marshala Zhukova prospect
Polegaevskaya 9 min transport ,
Oktyabrskoe pole 23 min transport
Size: 263 sq. m.
Floor: 1 out of 4
Price for year/m2: $ 17900
Price for month: $ 392308
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19None-20None-21None-22None-23previousnext

1/23

5A, 1st Magistralnyy tupik
Begovaya 11 min transport ,
Vystavochnaya 5 min transport ,
Polegaevskaya 26 min transport
Size: 380 sq. m.
Floor: 1 out of 9
Price for year/m2: $ 12700
Price for month: $ 481333
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8previousnext

1/8

1 b. 1, Marshala Zhukova prospect
Polegaevskaya 9 min transport ,
Oktyabrskoe pole 23 min transport
Size: 269 sq. m.
Floor: 1 out of 4
Price for year/m2: $ 18500
Price for month: $ 414708
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8previousnext

1/8

1 b. 1, Marshala Zhukova prospect
Polegaevskaya 9 min transport ,
Oktyabrskoe pole 23 min transport
Size: 277 sq. m.
Floor: 1 out of 4
Price for year/m2: $ 18500
Price for month: $ 427041
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8previousnext

1/8

1 b. 1, Marshala Zhukova prospect
Polegaevskaya 9 min transport ,
Oktyabrskoe pole 23 min transport
Size: 270 sq. m.
Floor: 1 out of 4
Price for year/m2: $ 19500
Price for month: $ 438750
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8previousnext

1/8

1 b. 1, Marshala Zhukova prospect
Polegaevskaya 9 min transport ,
Oktyabrskoe pole 23 min transport
Size: 311 sq. m.
Floor: 1 out of 4
Price for year/m2: $ 17500
Price for month: $ 453541
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8previousnext

1/8

1 b. 1, Marshala Zhukova prospect
Polegaevskaya 9 min transport ,
Oktyabrskoe pole 23 min transport
Size: 314 sq. m.
Floor: 1 out of 4
Price for year/m2: $ 17500
Price for month: $ 457916
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8previousnext

1/8

1 b. 1, Marshala Zhukova prospect
Polegaevskaya 9 min transport ,
Oktyabrskoe pole 23 min transport
Size: 339 sq. m.
Floor: 2 out of 4
Price for year/m2: $ 17500
Price for month: $ 494375
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8previousnext

1/8

1 b. 1, Marshala Zhukova prospect
Polegaevskaya 9 min transport ,
Oktyabrskoe pole 23 min transport
Size: 340 sq. m.
Floor: 4 out of 4
Price for year/m2: $ 17500
Price for month: $ 495833
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8previousnext

1/8

1 b. 1, Marshala Zhukova prospect
Polegaevskaya 9 min transport ,
Oktyabrskoe pole 23 min transport
Size: 341 sq. m.
Floor: 3 out of 4
Price for year/m2: $ 17500
Price for month: $ 497291
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8previousnext

1/8

1 b. 1, Marshala Zhukova prospect
Polegaevskaya 9 min transport ,
Oktyabrskoe pole 23 min transport
Size: 325 sq. m.
Floor: 1 out of 4
Price for year/m2: $ 18500
Price for month: $ 501041
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8previousnext

1/8

1 b. 1, Marshala Zhukova prospect
Polegaevskaya 9 min transport ,
Oktyabrskoe pole 23 min transport
Size: 327 sq. m.
Floor: 1 out of 4
Price for year/m2: $ 18500
Price for month: $ 504125
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8previousnext

1/8

1 b. 1, Marshala Zhukova prospect
Polegaevskaya 9 min transport ,
Oktyabrskoe pole 23 min transport
Size: 352 sq. m.
Floor: 4 out of 4
Price for year/m2: $ 17500
Price for month: $ 513333
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8previousnext

1/8

1 b. 1, Marshala Zhukova prospect
Polegaevskaya 9 min transport ,
Oktyabrskoe pole 23 min transport
Size: 353 sq. m.
Floor: 4 out of 4
Price for year/m2: $ 17500
Price for month: $ 514791
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8previousnext

1/8

1 b. 1, Marshala Zhukova prospect
Polegaevskaya 9 min transport ,
Oktyabrskoe pole 23 min transport
Size: 361 sq. m.
Floor: 3 out of 4
Price for year/m2: $ 17500
Price for month: $ 526458
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8previousnext

1/8

1 b. 1, Marshala Zhukova prospect
Polegaevskaya 9 min transport ,
Oktyabrskoe pole 23 min transport
Size: 365 sq. m.
Floor: 2 out of 4
Price for year/m2: $ 17500
Price for month: $ 532291
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19None-20None-21None-22None-23previousnext

1/23

5A, 1st Magistralnyy tupik
Begovaya 11 min transport ,
Vystavochnaya 5 min transport ,
Polegaevskaya 26 min transport
Size: 477 sq. m.
Floor: 7 out of 9
Price for year/m2: $ 14300
Price for month: $ 667800
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19None-20None-21None-22None-23previousnext

1/23

5A, 1st Magistralnyy tupik
Begovaya 11 min transport ,
Vystavochnaya 5 min transport ,
Polegaevskaya 26 min transport
Size: 500 sq. m.
Floor: 5 out of 9
Price for year/m2: $ 15200
Price for month: $ 737500
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8previousnext

1/8

1 b. 1, Marshala Zhukova prospect
Polegaevskaya 9 min transport ,
Oktyabrskoe pole 23 min transport
Size: 493 sq. m.
Floor: 3 out of 4
Price for year/m2: $ 17500
Price for month: $ 718958
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8previousnext

1/8

1 b. 1, Marshala Zhukova prospect
Polegaevskaya 9 min transport ,
Oktyabrskoe pole 23 min transport
Size: 506 sq. m.
Floor: 3 out of 4
Price for year/m2: $ 17500
Price for month: $ 737916
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5previousnext

1/5

Leningradsky pr-t, 37
Dinamo 4 min transport ,
Airport 7 min transport ,
Polegaevskaya 37 min transport
Size: 302 sq. m.
Floor: 11 out of 15
Price for year/m2: $ 29800
Price for month: $ 926133
Premium