Commission 0%

Found 92 offices

None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19None-20None-21None-22None-23previousnext

1/23

5A, 1st Magistralnyy tupik
Begovaya 11 min transport ,
Vystavochnaya 5 min transport ,
Polegaevskaya 26 min transport
Size: 62 sq. m.
Floor: 7 out of 9
Price for year/m2: $ 14300
Price for month: $ 86800
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19None-20None-21None-22None-23previousnext

1/23

5A, 1st Magistralnyy tupik
Begovaya 11 min transport ,
Vystavochnaya 5 min transport ,
Polegaevskaya 26 min transport
Size: 211 sq. m.
Floor: 1 out of 9
Price for year/m2: $ 15000
Price for month: $ 307708
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19None-20None-21None-22None-23previousnext

1/23

5A, 1st Magistralnyy tupik
Begovaya 11 min transport ,
Vystavochnaya 5 min transport ,
Polegaevskaya 26 min transport
Size: 380 sq. m.
Floor: 1 out of 9
Price for year/m2: $ 12700
Price for month: $ 481333
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19None-20None-21None-22None-23previousnext

1/23

5A, 1st Magistralnyy tupik
Begovaya 11 min transport ,
Vystavochnaya 5 min transport ,
Polegaevskaya 26 min transport
Size: 477 sq. m.
Floor: 7 out of 9
Price for year/m2: $ 14300
Price for month: $ 667800
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19None-20None-21None-22None-23previousnext

1/23

5A, 1st Magistralnyy tupik
Begovaya 11 min transport ,
Vystavochnaya 5 min transport ,
Polegaevskaya 26 min transport
Size: 500 sq. m.
Floor: 5 out of 9
Price for year/m2: $ 15200
Price for month: $ 737500
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19None-20None-21None-22None-23previousnext

1/23

5A, 1st Magistralnyy tupik
Begovaya 11 min transport ,
Vystavochnaya 5 min transport ,
Polegaevskaya 26 min transport
Size: 884 sq. m.
Floor: 6 out of 9
Price for year/m2: $ 20000
Price for month: $ 1657500
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19None-20None-21None-22None-23previousnext

1/23

5A, 1st Magistralnyy tupik
Begovaya 11 min transport ,
Vystavochnaya 5 min transport ,
Polegaevskaya 26 min transport
Size: 1500 sq. m.
Floor: 2 out of 9
Price for year/m2: $ 16000
Price for month: $ 2312500
Premium
images_not_found
Мневники ул., 17
Polegaevskaya 9 min on foot
Size: 31 sq. m.
Floor: 1
Price for year/m2: $ 16451
Price for month: $ 42498
images_not_found
Мневники ул., 17
Polegaevskaya 9 min on foot
Size: 46 sq. m.
Floor: 4
Price for year/m2: $ 16741
Price for month: $ 64173
images_not_found
Ходынский б-р, 9
Polegaevskaya 12 min on foot
Size: 98 sq. m.
Floor: 1
Price for year/m2: $ 15970
Price for month: $ 130421
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8previousnext

1/8

1 b. 1, Marshala Zhukova prospect
Polegaevskaya 9 min transport ,
Oktyabrskoe pole 23 min transport
Size: 100 sq. m.
Floor: 1 out of 4
Price for year/m2: $ 17500
Price for month: $ 145833
Premium
images_not_found
Ходынский б-р, 9
Polegaevskaya 12 min on foot
Size: 155 sq. m.
Floor: 2
Price for year/m2: $ 12920
Price for month: $ 166883
images_not_found
Ходынский б-р, 9
Polegaevskaya 12 min on foot
Size: 185 sq. m.
Floor: 1
Price for year/m2: $ 12921
Price for month: $ 199198
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8previousnext

1/8

1 b. 1, Marshala Zhukova prospect
Polegaevskaya 9 min transport ,
Oktyabrskoe pole 23 min transport
Size: 200 sq. m.
Floor: 1 out of 4
Price for year/m2: $ 22000
Price for month: $ 366666
Premium
images_not_found
Ходынский б-р, 9
Polegaevskaya 12 min on foot
Size: 353 sq. m.
Floor: 2
Price for year/m2: $ 13652
Price for month: $ 401596
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8previousnext

1/8

1 b. 1, Marshala Zhukova prospect
Polegaevskaya 9 min transport ,
Oktyabrskoe pole 23 min transport
Size: 263 sq. m.
Floor: 1 out of 4
Price for year/m2: $ 17900
Price for month: $ 392308
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8previousnext

1/8

1 b. 1, Marshala Zhukova prospect
Polegaevskaya 9 min transport ,
Oktyabrskoe pole 23 min transport
Size: 269 sq. m.
Floor: 1 out of 4
Price for year/m2: $ 18500
Price for month: $ 414708
Premium
images_not_found
Мневники ул., 17
Polegaevskaya 9 min on foot
Size: 326 sq. m.
Floor: 3
Price for year/m2: $ 16947
Price for month: $ 460393
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8previousnext

1/8

1 b. 1, Marshala Zhukova prospect
Polegaevskaya 9 min transport ,
Oktyabrskoe pole 23 min transport
Size: 277 sq. m.
Floor: 1 out of 4
Price for year/m2: $ 18500
Price for month: $ 427041
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8previousnext

1/8

1 b. 1, Marshala Zhukova prospect
Polegaevskaya 9 min transport ,
Oktyabrskoe pole 23 min transport
Size: 270 sq. m.
Floor: 1 out of 4
Price for year/m2: $ 19500
Price for month: $ 438750
Premium
images_not_found
Мневники ул., 17
Polegaevskaya 9 min on foot
Size: 341 sq. m.
Floor: 2
Price for year/m2: $ 16980
Price for month: $ 482515
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8previousnext

1/8

1 b. 1, Marshala Zhukova prospect
Polegaevskaya 9 min transport ,
Oktyabrskoe pole 23 min transport
Size: 311 sq. m.
Floor: 1 out of 4
Price for year/m2: $ 17500
Price for month: $ 453541
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8previousnext

1/8

1 b. 1, Marshala Zhukova prospect
Polegaevskaya 9 min transport ,
Oktyabrskoe pole 23 min transport
Size: 314 sq. m.
Floor: 1 out of 4
Price for year/m2: $ 17500
Price for month: $ 457916
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8previousnext

1/8

1 b. 1, Marshala Zhukova prospect
Polegaevskaya 9 min transport ,
Oktyabrskoe pole 23 min transport
Size: 339 sq. m.
Floor: 2 out of 4
Price for year/m2: $ 17500
Price for month: $ 494375
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8previousnext

1/8

1 b. 1, Marshala Zhukova prospect
Polegaevskaya 9 min transport ,
Oktyabrskoe pole 23 min transport
Size: 340 sq. m.
Floor: 4 out of 4
Price for year/m2: $ 17500
Price for month: $ 495833
Premium

You may also be interested in