Rent office - metro Polegaevskaya, rent an office (room) near metro Polegaevskaya
Commission 0%

Found 88 offices

1/23

5A, 1st Magistralnyy tupik
Polegaevskaya 26 min transport ,
Vystavochnaya 5 min transport ,
Begovaya 11 min transport
Size: 62 sq. m.
Floor: 7 out of 9
Price for year/m2: $ 254
Price for month: $ 1519
images_not_found
Мневники ул., 17
Region: All Moscow
Polegaevskaya 9 min on foot
Size: 30 sq. m.
Floor: 1 out of 0
Price for year/m2: $ 698
Price for month: $ 1745

1/8

1 b. 1, Marshala Zhukova prospect
Region: All Moscow
Oktyabrskoe pole 23 min transport ,
Polegaevskaya 9 min transport
Size: 100 sq. m.
Floor: 1 out of 4
Price for year/m2: $ 310
Price for month: $ 2583

1/8

1 b. 1, Marshala Zhukova prospect
Region: All Moscow
Oktyabrskoe pole 23 min transport ,
Polegaevskaya 9 min transport
Size: 100 sq. m.
Floor: 1 out of 4
Price for year/m2: $ 337
Price for month: $ 2808
images_not_found
Мневники ул., 17
Region: All Moscow
Polegaevskaya 9 min on foot
Size: 45 sq. m.
Floor: 4 out of 0
Price for year/m2: $ 1054
Price for month: $ 3952

1/23

5A, 1st Magistralnyy tupik
Polegaevskaya 26 min transport ,
Vystavochnaya 5 min transport ,
Begovaya 11 min transport
Size: 211 sq. m.
Floor: 1 out of 9
Price for year/m2: $ 266
Price for month: $ 5380

1/8

1 b. 1, Marshala Zhukova prospect
Region: All Moscow
Oktyabrskoe pole 23 min transport ,
Polegaevskaya 9 min transport
Size: 200 sq. m.
Floor: 1 out of 4
Price for year/m2: $ 390
Price for month: $ 6500

1/8

1 b. 1, Marshala Zhukova prospect
Region: All Moscow
Oktyabrskoe pole 23 min transport ,
Polegaevskaya 9 min transport
Size: 263 sq. m.
Floor: 1 out of 4
Price for year/m2: $ 317
Price for month: $ 6947

1/23

5A, 1st Magistralnyy tupik
Polegaevskaya 26 min transport ,
Vystavochnaya 5 min transport ,
Begovaya 11 min transport
Size: 380 sq. m.
Floor: 1 out of 9
Price for year/m2: $ 225
Price for month: $ 8391

1/8

1 b. 1, Marshala Zhukova prospect
Region: All Moscow
Oktyabrskoe pole 23 min transport ,
Polegaevskaya 9 min transport
Size: 269 sq. m.
Floor: 1 out of 4
Price for year/m2: $ 328
Price for month: $ 7352

1/8

1 b. 1, Marshala Zhukova prospect
Region: All Moscow
Oktyabrskoe pole 23 min transport ,
Polegaevskaya 9 min transport
Size: 277 sq. m.
Floor: 1 out of 4
Price for year/m2: $ 328
Price for month: $ 7571

1/8

1 b. 1, Marshala Zhukova prospect
Region: All Moscow
Oktyabrskoe pole 23 min transport ,
Polegaevskaya 9 min transport
Size: 270 sq. m.
Floor: 1 out of 4
Price for year/m2: $ 346
Price for month: $ 7785

1/8

1 b. 1, Marshala Zhukova prospect
Region: All Moscow
Oktyabrskoe pole 23 min transport ,
Polegaevskaya 9 min transport
Size: 311 sq. m.
Floor: 1 out of 4
Price for year/m2: $ 310
Price for month: $ 8034

1/8

1 b. 1, Marshala Zhukova prospect
Region: All Moscow
Oktyabrskoe pole 23 min transport ,
Polegaevskaya 9 min transport
Size: 314 sq. m.
Floor: 1 out of 4
Price for year/m2: $ 310
Price for month: $ 8111

1/8

1 b. 1, Marshala Zhukova prospect
Region: All Moscow
Oktyabrskoe pole 23 min transport ,
Polegaevskaya 9 min transport
Size: 339 sq. m.
Floor: 2 out of 4
Price for year/m2: $ 310
Price for month: $ 8757

1/8

1 b. 1, Marshala Zhukova prospect
Region: All Moscow
Oktyabrskoe pole 23 min transport ,
Polegaevskaya 9 min transport
Size: 340 sq. m.
Floor: 4 out of 4
Price for year/m2: $ 310
Price for month: $ 8783

1/8

1 b. 1, Marshala Zhukova prospect
Region: All Moscow
Oktyabrskoe pole 23 min transport ,
Polegaevskaya 9 min transport
Size: 341 sq. m.
Floor: 3 out of 4
Price for year/m2: $ 310
Price for month: $ 8809

1/8

1 b. 1, Marshala Zhukova prospect
Region: All Moscow
Oktyabrskoe pole 23 min transport ,
Polegaevskaya 9 min transport
Size: 325 sq. m.
Floor: 1 out of 4
Price for year/m2: $ 328
Price for month: $ 8883

1/8

1 b. 1, Marshala Zhukova prospect
Region: All Moscow
Oktyabrskoe pole 23 min transport ,
Polegaevskaya 9 min transport
Size: 327 sq. m.
Floor: 1 out of 4
Price for year/m2: $ 328
Price for month: $ 8938

1/8

1 b. 1, Marshala Zhukova prospect
Region: All Moscow
Oktyabrskoe pole 23 min transport ,
Polegaevskaya 9 min transport
Size: 352 sq. m.
Floor: 4 out of 4
Price for year/m2: $ 310
Price for month: $ 9093

1/8

1 b. 1, Marshala Zhukova prospect
Region: All Moscow
Oktyabrskoe pole 23 min transport ,
Polegaevskaya 9 min transport
Size: 353 sq. m.
Floor: 4 out of 4
Price for year/m2: $ 310
Price for month: $ 9119

1/8

1 b. 1, Marshala Zhukova prospect
Region: All Moscow
Oktyabrskoe pole 23 min transport ,
Polegaevskaya 9 min transport
Size: 361 sq. m.
Floor: 3 out of 4
Price for year/m2: $ 310
Price for month: $ 9325

1/8

1 b. 1, Marshala Zhukova prospect
Region: All Moscow
Oktyabrskoe pole 23 min transport ,
Polegaevskaya 9 min transport
Size: 365 sq. m.
Floor: 2 out of 4
Price for year/m2: $ 310
Price for month: $ 9429

1/23

5A, 1st Magistralnyy tupik
Polegaevskaya 26 min transport ,
Vystavochnaya 5 min transport ,
Begovaya 11 min transport
Size: 477 sq. m.
Floor: 7 out of 9
Price for year/m2: $ 254
Price for month: $ 11686

1/23

5A, 1st Magistralnyy tupik
Polegaevskaya 26 min transport ,
Vystavochnaya 5 min transport ,
Begovaya 11 min transport
Size: 500 sq. m.
Floor: 5 out of 9
Price for year/m2: $ 270
Price for month: $ 12916