Commission 0%

Found 27 offices

None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14previousnext

1/14

111, Leninskiy prospekt
Yugo-Zapadnaya 16 min transport ,
Novie Cheremushki 32 min transport ,
Prospekt vernadskovo 18 min transport
Size: 66 sq. m.
Floor: 1 out of 24
Price for year/m2: $ 21000
Price for month: $ 115500
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14previousnext

1/14

111, Leninskiy prospekt
Yugo-Zapadnaya 16 min transport ,
Novie Cheremushki 32 min transport ,
Prospekt vernadskovo 18 min transport
Size: 90 sq. m.
Floor: 5 out of 24
Price for year/m2: $ 21500
Price for month: $ 161250
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14previousnext

1/14

111, Leninskiy prospekt
Yugo-Zapadnaya 16 min transport ,
Novie Cheremushki 32 min transport ,
Prospekt vernadskovo 18 min transport
Size: 113 sq. m.
Floor: 5 out of 24
Price for year/m2: $ 21000
Price for month: $ 197750
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14previousnext

1/14

111, Leninskiy prospekt
Yugo-Zapadnaya 16 min transport ,
Novie Cheremushki 32 min transport ,
Prospekt vernadskovo 18 min transport
Size: 128 sq. m.
Floor: 5 out of 24
Price for year/m2: $ 21000
Price for month: $ 224000
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14previousnext

1/14

22, Akademika Pilyugina street
Novie Cheremushki 8 min transport ,
Prospekt vernadskovo 14 min transport
Size: 438 sq. m.
Floor: 3 out of 19
Price for year/m2: $ 21000
Price for month: $ 1003749
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14previousnext

1/14

22, Akademika Pilyugina street
Novie Cheremushki 8 min transport ,
Prospekt vernadskovo 14 min transport
Size: 523 sq. m.
Floor: 16 out of 19
Price for year/m2: $ 21000
Price for month: $ 1198541
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5previousnext

1/5

30/1, Obrucheva street
Kaluzhskaya 10 min on foot ,
Prospekt vernadskovo 22 min transport
Size: 578 sq. m.
Floor: 1 out of 7
Price for year/m2: $ 20000
Price for month: $ 1194533
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14previousnext

1/14

22, Akademika Pilyugina street
Novie Cheremushki 8 min transport ,
Prospekt vernadskovo 14 min transport
Size: 879 sq. m.
Floor: 3 out of 19
Price for year/m2: $ 21000
Price for month: $ 2014374
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5previousnext

1/5

30/1, Obrucheva street
Kaluzhskaya 10 min on foot ,
Prospekt vernadskovo 22 min transport
Size: 940 sq. m.
Floor: 1 out of 7
Price for year/m2: $ 20000
Price for month: $ 1942666
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14previousnext

1/14

22, Akademika Pilyugina street
Novie Cheremushki 8 min transport ,
Prospekt vernadskovo 14 min transport
Size: 1773 sq. m.
Floor: 14 out of 19
Price for year/m2: $ 18100
Price for month: $ 3634650
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5previousnext

1/5

30/1, Obrucheva street
Kaluzhskaya 10 min on foot ,
Prospekt vernadskovo 22 min transport
Size: 1698 sq. m.
Floor: 4 out of 7
Price for year/m2: $ 20000
Price for month: $ 3509199
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5previousnext

1/5

30/1, Obrucheva street
Kaluzhskaya 10 min on foot ,
Prospekt vernadskovo 22 min transport
Size: 1729 sq. m.
Floor: 4 out of 7
Price for year/m2: $ 20000
Price for month: $ 3573266
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5previousnext

1/5

30/1, Obrucheva street
Kaluzhskaya 10 min on foot ,
Prospekt vernadskovo 22 min transport
Size: 2580 sq. m.
Floor: 5 out of 7
Price for year/m2: $ 20000
Price for month: $ 5332000
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14previousnext

1/14

22, Akademika Pilyugina street
Novie Cheremushki 8 min transport ,
Prospekt vernadskovo 14 min transport
Size: 3500 sq. m.
Floor: 14 out of 19
Price for year/m2: $ 18100
Price for month: $ 7175000
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5previousnext

1/5

30/1, Obrucheva street
Kaluzhskaya 10 min on foot ,
Prospekt vernadskovo 22 min transport
Size: 3426 sq. m.
Floor: 4 out of 7
Price for year/m2: $ 20000
Price for month: $ 7080399
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5previousnext

1/5

30/1, Obrucheva street
Kaluzhskaya 10 min on foot ,
Prospekt vernadskovo 22 min transport
Size: 6000 sq. m.
Floor: 4 out of 7
Price for year/m2: $ 20000
Price for month: $ 12400000
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14previousnext

1/14

22, Akademika Pilyugina street
Novie Cheremushki 8 min transport ,
Prospekt vernadskovo 14 min transport
Size: 6765 sq. m.
Floor: 17 out of 19
Price for year/m2: $ 18100
Price for month: $ 10264760
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5previousnext

1/5

30/1, Obrucheva street
Kaluzhskaya 10 min on foot ,
Prospekt vernadskovo 22 min transport
Size: 8587 sq. m.
Floor: 4 out of 7
Price for year/m2: $ 20000
Price for month: $ 17746466
Premium
images_not_found
1a, Udaltsova street
Novie Cheremushki 4 min transport ,
Yugo-Zapadnaya 4 min transport ,
Prospekt vernadskovo 14 min on foot
Size: 26 sq. m.
Floor: 6 out of 10
Price for year/m2: $ 55384
Price for month: $ 119998
images_not_found
1a, Udaltsova street
Novie Cheremushki 4 min transport ,
Yugo-Zapadnaya 4 min transport ,
Prospekt vernadskovo 14 min on foot
Size: 229 sq. m.
Floor: 2 out of 10
Price for year/m2: $ 17992
Price for month: $ 343347
images_not_found
1a, Udaltsova street
Novie Cheremushki 4 min transport ,
Yugo-Zapadnaya 4 min transport ,
Prospekt vernadskovo 14 min on foot
Size: 204 sq. m.
Floor: 4 out of 10
Price for year/m2: $ 26867
Price for month: $ 456738
images_not_found
1a, Udaltsova street
Novie Cheremushki 4 min transport ,
Yugo-Zapadnaya 4 min transport ,
Prospekt vernadskovo 14 min on foot
Size: 203 sq. m.
Floor: 7 out of 10
Price for year/m2: $ 33171
Price for month: $ 561142
images_not_found
1a, Udaltsova street
Novie Cheremushki 4 min transport ,
Yugo-Zapadnaya 4 min transport ,
Prospekt vernadskovo 14 min on foot
Size: 289 sq. m.
Floor: 7 out of 10
Price for year/m2: $ 34939
Price for month: $ 841447
images_not_found
1a, Udaltsova street
Novie Cheremushki 4 min transport ,
Yugo-Zapadnaya 4 min transport ,
Prospekt vernadskovo 14 min on foot
Size: 288 sq. m.
Floor: 7 out of 10
Price for year/m2: $ 35000
Price for month: $ 840000
images_not_found
1a, Udaltsova street
Novie Cheremushki 4 min transport ,
Yugo-Zapadnaya 4 min transport ,
Prospekt vernadskovo 14 min on foot
Size: 501 sq. m.
Floor: 4 out of 10
Price for year/m2: $ 22954
Price for month: $ 958329
1 2