Commission 0%

Found 35 offices

1/18

17, Nauchniy proezd
Kaluzhskaya 11 min on foot ,
Novie Cheremushki 17 min transport ,
Sevastopolskaya 5 min transport
Size: 84 sq. m.
Floor: 4 out of 17
Price for year/m2: $ 270
Price for month: $ 1890

1/18

17, Nauchniy proezd
Kaluzhskaya 11 min on foot ,
Novie Cheremushki 17 min transport ,
Sevastopolskaya 5 min transport
Size: 97 sq. m.
Floor: 12 out of 17
Price for year/m2: $ 270
Price for month: $ 2182

1/18

17, Nauchniy proezd
Kaluzhskaya 11 min on foot ,
Novie Cheremushki 17 min transport ,
Sevastopolskaya 5 min transport
Size: 126 sq. m.
Floor: 14 out of 17
Price for year/m2: $ 220
Price for month: $ 2310

1/18

17, Nauchniy proezd
Kaluzhskaya 11 min on foot ,
Novie Cheremushki 17 min transport ,
Sevastopolskaya 5 min transport
Size: 210 sq. m.
Floor: 2 out of 17
Price for year/m2: $ 135
Price for month: $ 2362

1/18

17, Nauchniy proezd
Kaluzhskaya 11 min on foot ,
Novie Cheremushki 17 min transport ,
Sevastopolskaya 5 min transport
Size: 221 sq. m.
Floor: 2 out of 17
Price for year/m2: $ 135
Price for month: $ 2486

1/33

2, Odesskaya street
Nahimovskiy prospect 6 min on foot ,
Sevastopolskaya 14 min transport
Size: 78 sq. m.
Floor: 8 out of 21
Price for year/m2: $ 416
Price for month: $ 2704

1/18

17, Nauchniy proezd
Kaluzhskaya 11 min on foot ,
Novie Cheremushki 17 min transport ,
Sevastopolskaya 5 min transport
Size: 150 sq. m.
Floor: 14 out of 17
Price for year/m2: $ 220
Price for month: $ 2750

1/18

17, Nauchniy proezd
Kaluzhskaya 11 min on foot ,
Novie Cheremushki 17 min transport ,
Sevastopolskaya 5 min transport
Size: 156 sq. m.
Floor: 14 out of 17
Price for year/m2: $ 236
Price for month: $ 3068

1/18

17, Nauchniy proezd
Kaluzhskaya 11 min on foot ,
Novie Cheremushki 17 min transport ,
Sevastopolskaya 5 min transport
Size: 140 sq. m.
Floor: 9 out of 17
Price for year/m2: $ 293
Price for month: $ 3418

1/33

2, Odesskaya street
Nahimovskiy prospect 6 min on foot ,
Sevastopolskaya 14 min transport
Size: 100 sq. m.
Floor: 9 out of 21
Price for year/m2: $ 416
Price for month: $ 3466

1/18

17, Nauchniy proezd
Kaluzhskaya 11 min on foot ,
Novie Cheremushki 17 min transport ,
Sevastopolskaya 5 min transport
Size: 197 sq. m.
Floor: 1 out of 17
Price for year/m2: $ 266
Price for month: $ 4366

1/18

17, Nauchniy proezd
Kaluzhskaya 11 min on foot ,
Novie Cheremushki 17 min transport ,
Sevastopolskaya 5 min transport
Size: 218 sq. m.
Floor: 10 out of 17
Price for year/m2: $ 254
Price for month: $ 4614

1/18

17, Nauchniy proezd
Kaluzhskaya 11 min on foot ,
Novie Cheremushki 17 min transport ,
Sevastopolskaya 5 min transport
Size: 242 sq. m.
Floor: 3 out of 17
Price for year/m2: $ 236
Price for month: $ 4759

1/18

17, Nauchniy proezd
Kaluzhskaya 11 min on foot ,
Novie Cheremushki 17 min transport ,
Sevastopolskaya 5 min transport
Size: 200 sq. m.
Floor: 12 out of 17
Price for year/m2: $ 293
Price for month: $ 4883

1/18

17, Nauchniy proezd
Kaluzhskaya 11 min on foot ,
Novie Cheremushki 17 min transport ,
Sevastopolskaya 5 min transport
Size: 276 sq. m.
Floor: 14 out of 17
Price for year/m2: $ 220
Price for month: $ 5060

1/18

17, Nauchniy proezd
Kaluzhskaya 11 min on foot ,
Novie Cheremushki 17 min transport ,
Sevastopolskaya 5 min transport
Size: 204 sq. m.
Floor: 9 out of 17
Price for year/m2: $ 301
Price for month: $ 5117

1/18

17, Nauchniy proezd
Kaluzhskaya 11 min on foot ,
Novie Cheremushki 17 min transport ,
Sevastopolskaya 5 min transport
Size: 235 sq. m.
Floor: 2 out of 17
Price for year/m2: $ 266
Price for month: $ 5209

1/18

17, Nauchniy proezd
Kaluzhskaya 11 min on foot ,
Novie Cheremushki 17 min transport ,
Sevastopolskaya 5 min transport
Size: 344 sq. m.
Floor: 5 out of 17
Price for year/m2: $ 220
Price for month: $ 6306

1/18

17, Nauchniy proezd
Kaluzhskaya 11 min on foot ,
Novie Cheremushki 17 min transport ,
Sevastopolskaya 5 min transport
Size: 261 sq. m.
Floor: 9 out of 17
Price for year/m2: $ 293
Price for month: $ 6372

1/18

17, Nauchniy proezd
Kaluzhskaya 11 min on foot ,
Novie Cheremushki 17 min transport ,
Sevastopolskaya 5 min transport
Size: 300 sq. m.
Floor: 6 out of 17
Price for year/m2: $ 255
Price for month: $ 6375

1/33

2, Odesskaya street
Nahimovskiy prospect 6 min on foot ,
Sevastopolskaya 14 min transport
Size: 200 sq. m.
Floor: 19 out of 21
Price for year/m2: $ 416
Price for month: $ 6933

1/18

17, Nauchniy proezd
Kaluzhskaya 11 min on foot ,
Novie Cheremushki 17 min transport ,
Sevastopolskaya 5 min transport
Size: 344 sq. m.
Floor: 3 out of 17
Price for year/m2: $ 266
Price for month: $ 7625

1/33

2, Odesskaya street
Nahimovskiy prospect 6 min on foot ,
Sevastopolskaya 14 min transport
Size: 242 sq. m.
Floor: 11 out of 21
Price for year/m2: $ 416
Price for month: $ 8389

1/18

17, Nauchniy proezd
Kaluzhskaya 11 min on foot ,
Novie Cheremushki 17 min transport ,
Sevastopolskaya 5 min transport
Size: 719 sq. m.
Floor: 16 out of 17
Price for year/m2: $ 255
Price for month: $ 15278

1/18

17, Nauchniy proezd
Kaluzhskaya 11 min on foot ,
Novie Cheremushki 17 min transport ,
Sevastopolskaya 5 min transport
Size: 741 sq. m.
Floor: 4 out of 17
Price for year/m2: $ 255
Price for month: $ 15746