Commission 0%

Trouvé 51 bureaux

None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13previousnext

1/13

10, Presnenskaya Naberezhnaya
Delovoy Centr 4 min on foot ,
Megdunarodnaya 6 min on foot ,
Vystavochnaya 10 min on foot
Superficie: 917 M2.
Etage: 14 de 75
Prix par an/m2: Sur demande
Prix par mois: Sur demande
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9previousnext

1/9

10, Testovskaya street
Delovoy Centr 15 min on foot ,
Megdunarodnaya 5 min on foot ,
Vystavochnaya 11 min on foot
Superficie: 53 M2.
Etage: 11 de 27
Prix par an/m2: $ 35000
Prix par mois: $ 154583
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9previousnext

1/9

10, Testovskaya street
Delovoy Centr 15 min on foot ,
Megdunarodnaya 5 min on foot ,
Vystavochnaya 11 min on foot
Superficie: 91 M2.
Etage: 5 de 27
Prix par an/m2: $ 35000
Prix par mois: $ 265416
Premium
Imperia-tower-moscow-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19None-20None-21None-22previousnext

1/22

6/2, Presnenskaya Embankment
Delovoy Centr 2 min on foot ,
Megdunarodnaya 6 min on foot ,
Vystavochnaya 7 min on foot
Superficie: 95 M2.
Etage: 15 de 60
Prix par an/m2: $ 37000
Prix par mois: $ 292916
Premium
Imperia-tower-moscow-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19None-20None-21None-22previousnext

1/22

6/2, Presnenskaya Embankment
Delovoy Centr 2 min on foot ,
Megdunarodnaya 6 min on foot ,
Vystavochnaya 7 min on foot
Superficie: 95 M2.
Etage: 15 de 60
Prix par an/m2: $ 37000
Prix par mois: $ 292916
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8Moscow-city-office-rent-9rental-office-moscow-city-10previousnext

1/10

15, 1st Krasnogvardeyskiy proezd
Delovoy Centr 8 min on foot ,
Megdunarodnaya 8 min on foot ,
Vystavochnaya 9 min on foot
Superficie: 120 M2.
Etage: 15 de 75
Prix par an/m2: $ 35000
Prix par mois: $ 425000
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9previousnext

1/9

10, Testovskaya street
Delovoy Centr 15 min on foot ,
Megdunarodnaya 5 min on foot ,
Vystavochnaya 11 min on foot
Superficie: 157 M2.
Etage: 2 de 27
Prix par an/m2: $ 30000
Prix par mois: $ 392500
Premium
None-1None-2None-3previousnext

1/3

Vystavochnaya 6 min on foot ,
Delovoy Centr 10 min on foot ,
Megdunarodnaya 6 min on foot ,
Kutuzovskaya 8 min transport
Superficie: 210 M2.
Etage: 3 de 31
Prix par an/m2: $ 25000
Prix par mois: $ 437500
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8Moscow-city-office-rent-9rental-office-moscow-city-10previousnext

1/10

15, 1st Krasnogvardeyskiy proezd
Delovoy Centr 8 min on foot ,
Megdunarodnaya 8 min on foot ,
Vystavochnaya 9 min on foot
Superficie: 150 M2.
Etage: 25 de 75
Prix par an/m2: $ 35000
Prix par mois: $ 531250
Premium
Бизнес центр Город столиц-1Бизнес центр Город столиц-2Бизнес центр Город столиц-3Бизнес центр Город столиц-4Бизнес центр Город столиц-5Бизнес центр Город столиц-6Бизнес центр Город столиц-7Бизнес центр Город столиц-8Бизнес центр Город столиц-9Бизнес центр Город столиц-10Бизнес центр Город столиц-11Бизнес центр Город столиц-12Бизнес центр Город столиц-13Бизнес центр Город столиц-14Бизнес центр Город столиц-15Бизнес центр Город столиц-16Бизнес центр Город столиц-17Бизнес центр Город столиц-18Бизнес центр Город столиц-19previousnext

1/19

Megdunarodnaya 8 min on foot ,
Vystavochnaya 10 min on foot ,
Delovoy Centr 2 min on foot
Superficie: 184 M2.
Etage: 24 de 73
Prix par an/m2: $ 32000
Prix par mois: $ 490666
Premium
Бизнес центр Город столиц-1Бизнес центр Город столиц-2Бизнес центр Город столиц-3Бизнес центр Город столиц-4Бизнес центр Город столиц-5Бизнес центр Город столиц-6Бизнес центр Город столиц-7Бизнес центр Город столиц-8Бизнес центр Город столиц-9Бизнес центр Город столиц-10Бизнес центр Город столиц-11Бизнес центр Город столиц-12Бизнес центр Город столиц-13Бизнес центр Город столиц-14Бизнес центр Город столиц-15Бизнес центр Город столиц-16Бизнес центр Город столиц-17Бизнес центр Город столиц-18Бизнес центр Город столиц-19previousnext

1/19

Megdunarodnaya 8 min on foot ,
Vystavochnaya 10 min on foot ,
Delovoy Centr 2 min on foot
Superficie: 220 M2.
Etage: 23 de 73
Prix par an/m2: $ 30000
Prix par mois: $ 550000
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8Moscow-city-office-rent-9rental-office-moscow-city-10previousnext

1/10

15, 1st Krasnogvardeyskiy proezd
Delovoy Centr 8 min on foot ,
Megdunarodnaya 8 min on foot ,
Vystavochnaya 9 min on foot
Superficie: 200 M2.
Etage: 20 de 75
Prix par an/m2: $ 35000
Prix par mois: $ 708333
Premium
Бизнес центр Город столиц-1Бизнес центр Город столиц-2Бизнес центр Город столиц-3Бизнес центр Город столиц-4Бизнес центр Город столиц-5Бизнес центр Город столиц-6Бизнес центр Город столиц-7Бизнес центр Город столиц-8Бизнес центр Город столиц-9Бизнес центр Город столиц-10Бизнес центр Город столиц-11Бизнес центр Город столиц-12Бизнес центр Город столиц-13Бизнес центр Город столиц-14Бизнес центр Город столиц-15Бизнес центр Город столиц-16Бизнес центр Город столиц-17Бизнес центр Город столиц-18Бизнес центр Город столиц-19previousnext

1/19

Megdunarodnaya 8 min on foot ,
Vystavochnaya 10 min on foot ,
Delovoy Centr 2 min on foot
Superficie: 115 M2.
Etage: 13 de 73
Prix par an/m2: $ 61500
Prix par mois: $ 589375
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9previousnext

1/9

10, Testovskaya street
Delovoy Centr 15 min on foot ,
Megdunarodnaya 5 min on foot ,
Vystavochnaya 11 min on foot
Superficie: 321 M2.
Etage: 6 de 27
Prix par an/m2: $ 30000
Prix par mois: $ 802500
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9previousnext

1/9

10, Testovskaya street
Delovoy Centr 15 min on foot ,
Megdunarodnaya 5 min on foot ,
Vystavochnaya 11 min on foot
Superficie: 400 M2.
Etage: 3 de 27
Prix par an/m2: $ 30000
Prix par mois: $ 1000000
Premium
Бизнес центр Город столиц-1Бизнес центр Город столиц-2Бизнес центр Город столиц-3Бизнес центр Город столиц-4Бизнес центр Город столиц-5Бизнес центр Город столиц-6Бизнес центр Город столиц-7Бизнес центр Город столиц-8Бизнес центр Город столиц-9Бизнес центр Город столиц-10Бизнес центр Город столиц-11Бизнес центр Город столиц-12Бизнес центр Город столиц-13Бизнес центр Город столиц-14Бизнес центр Город столиц-15Бизнес центр Город столиц-16Бизнес центр Город столиц-17Бизнес центр Город столиц-18Бизнес центр Город столиц-19previousnext

1/19

Megdunarodnaya 8 min on foot ,
Vystavochnaya 10 min on foot ,
Delovoy Centr 2 min on foot
Superficie: 317 M2.
Etage: 5 de 73
Prix par an/m2: $ 38000
Prix par mois: $ 1003833
Premium
Бизнес центр Город столиц-1Бизнес центр Город столиц-2Бизнес центр Город столиц-3Бизнес центр Город столиц-4Бизнес центр Город столиц-5Бизнес центр Город столиц-6Бизнес центр Город столиц-7Бизнес центр Город столиц-8Бизнес центр Город столиц-9Бизнес центр Город столиц-10Бизнес центр Город столиц-11Бизнес центр Город столиц-12Бизнес центр Город столиц-13Бизнес центр Город столиц-14Бизнес центр Город столиц-15Бизнес центр Город столиц-16Бизнес центр Город столиц-17Бизнес центр Город столиц-18Бизнес центр Город столиц-19previousnext

1/19

Megdunarodnaya 8 min on foot ,
Vystavochnaya 10 min on foot ,
Delovoy Centr 2 min on foot
Superficie: 404 M2.
Etage: 23 de 73
Prix par an/m2: $ 38000
Prix par mois: $ 1279333
Premium
None-1None-2None-3previousnext

1/3

Vystavochnaya 6 min on foot ,
Delovoy Centr 10 min on foot ,
Megdunarodnaya 6 min on foot ,
Kutuzovskaya 8 min transport
Superficie: 450 M2.
Etage: 4 de 31
Prix par an/m2: $ 35000
Prix par mois: $ 1312500
Premium
Бизнес центр Город столиц-1Бизнес центр Город столиц-2Бизнес центр Город столиц-3Бизнес центр Город столиц-4Бизнес центр Город столиц-5Бизнес центр Город столиц-6Бизнес центр Город столиц-7Бизнес центр Город столиц-8Бизнес центр Город столиц-9Бизнес центр Город столиц-10Бизнес центр Город столиц-11Бизнес центр Город столиц-12Бизнес центр Город столиц-13Бизнес центр Город столиц-14Бизнес центр Город столиц-15Бизнес центр Город столиц-16Бизнес центр Город столиц-17Бизнес центр Город столиц-18Бизнес центр Город столиц-19previousnext

1/19

Megdunarodnaya 8 min on foot ,
Vystavochnaya 10 min on foot ,
Delovoy Centr 2 min on foot
Superficie: 763 M2.
Etage: 9 de 73
Prix par an/m2: $ 35000
Prix par mois: $ 2225416
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9previousnext

1/9

10, Testovskaya street
Delovoy Centr 15 min on foot ,
Megdunarodnaya 5 min on foot ,
Vystavochnaya 11 min on foot
Superficie: 1318 M2.
Etage: 11 de 27
Prix par an/m2: $ 23700
Prix par mois: $ 2603050
Premium

Louer des locaux à :Moscou City, Moscou sur RENTOFFICETODAY

Sur RENTOFFICETODAY est présenté les détails dans notre catalogue de location de bureaux dans le quartier d'affaires de Presnensky quai à Moscou. Voici les postes vacants dans l'un des meilleurs centres d'affaires de la capitale, tel que « l'Empire », « Capitale », « Mercury », « OKO » et « Fédération Baschnya » (le plus haut bâtiment en Europe), son complexe se compose de deux gratte-ciel, construits sur un rez de chaussée commun , la hauteur est de 374 mètres. Dans cette section sont répertoriés pour vous les différentes propositions de dimension appropriée dans une zone géographique pratique et les standingss nécessaires, louer un bureau pour vous est maintenant plus que possible.