发现 59 办公室

None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9previousnext

1/9

Курская ул., д. 27
Obvodniy canal 9 min on foot
面积: 14 sq. m.
地板: 2
以上的价格/m2: $ 83
以上的价格: $ 1166
优质
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9previousnext

1/9

Курская ул., д. 27
Obvodniy canal 9 min on foot
面积: 25 sq. m.
地板: 2
以上的价格/m2: $ 50
以上的价格: $ 1250
优质
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9previousnext

1/9

Курская ул., д. 27
Obvodniy canal 9 min on foot
面积: 30 sq. m.
地板: 2
以上的价格/m2: $ 50
以上的价格: $ 1500
优质
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7previousnext

1/7

Софийская ул., д. 6, стр. 1, к. 8
Bukharastskaya 18 min on foot ,
Mezhdunarodnaya 9 min transport
面积: 43 sq. m.
地板: 9
以上的价格/m2: $ 70
以上的价格: $ 3045
优质
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9previousnext

1/9

Курская ул., д. 27
Obvodniy canal 9 min on foot
面积: 71 sq. m.
地板: 3
以上的价格/m2: $ 50
以上的价格: $ 3550
优质
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7previousnext

1/7

Софийская ул., д. 6, стр. 1, к. 8
Bukharastskaya 18 min on foot ,
Mezhdunarodnaya 9 min transport
面积: 52 sq. m.
地板: 9
以上的价格/m2: $ 70
以上的价格: $ 3683
优质
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7previousnext

1/7

Софийская ул., д. 6, стр. 1, к. 8
Bukharastskaya 18 min on foot ,
Mezhdunarodnaya 9 min transport
面积: 63 sq. m.
地板: 9
以上的价格/m2: $ 70
以上的价格: $ 4462
优质
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9previousnext

1/9

Курская ул., д. 27
Obvodniy canal 9 min on foot
面积: 90 sq. m.
地板: 2
以上的价格/m2: $ 50
以上的价格: $ 4500
优质
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9previousnext

1/9

Курская ул., д. 27
Obvodniy canal 9 min on foot
面积: 122 sq. m.
地板: 3
以上的价格/m2: $ 50
以上的价格: $ 6100
优质
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7previousnext

1/7

Софийская ул., д. 6, стр. 1, к. 8
Bukharastskaya 18 min on foot ,
Mezhdunarodnaya 9 min transport
面积: 92 sq. m.
地板: 9
以上的价格/m2: $ 70
以上的价格: $ 6516
优质
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9previousnext

1/9

Курская ул., д. 27
Obvodniy canal 9 min on foot
面积: 160 sq. m.
地板: 3
以上的价格/m2: $ 50
以上的价格: $ 8000
优质
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9previousnext

1/9

Курская ул., д. 27
Obvodniy canal 9 min on foot
面积: 250 sq. m.
地板: 3
以上的价格/m2: $ 50
以上的价格: $ 12500
优质
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9previousnext

1/9

Курская ул., д. 27
Obvodniy canal 9 min on foot
面积: 284 sq. m.
地板: 3
以上的价格/m2: $ 50
以上的价格: $ 14200
优质
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9previousnext

1/9

Софийская ул., д. 14
Mezhdunarodnaya 5 min on foot ,
Bukharastskaya 8 min on foot ,
Elizarovskaya 17 min transport
面积: 17 sq. m.
地板: 6
以上的价格/m2: $ 874
以上的价格: $ 14867
优质
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9previousnext

1/9

Софийская ул., д. 14
Mezhdunarodnaya 5 min on foot ,
Bukharastskaya 8 min on foot ,
Elizarovskaya 17 min transport
面积: 18 sq. m.
地板: 9
以上的价格/m2: $ 860
以上的价格: $ 15486
优质
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7previousnext

1/7

Софийская ул., д. 6, стр. 1, к. 8
Bukharastskaya 18 min on foot ,
Mezhdunarodnaya 9 min transport
面积: 239 sq. m.
地板: 11
以上的价格/m2: $ 70
以上的价格: $ 16929
优质
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9previousnext

1/9

Софийская ул., д. 14
Mezhdunarodnaya 5 min on foot ,
Bukharastskaya 8 min on foot ,
Elizarovskaya 17 min transport
面积: 22 sq. m.
地板: 2
以上的价格/m2: $ 792
以上的价格: $ 17427
优质
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9previousnext

1/9

Софийская ул., д. 14
Mezhdunarodnaya 5 min on foot ,
Bukharastskaya 8 min on foot ,
Elizarovskaya 17 min transport
面积: 19 sq. m.
地板: 2
以上的价格/m2: $ 952
以上的价格: $ 18099
优质
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9previousnext

1/9

Софийская ул., д. 14
Mezhdunarodnaya 5 min on foot ,
Bukharastskaya 8 min on foot ,
Elizarovskaya 17 min transport
面积: 30 sq. m.
地板: 4
以上的价格/m2: $ 741
以上的价格: $ 22242
优质
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9previousnext

1/9

Софийская ул., д. 14
Mezhdunarodnaya 5 min on foot ,
Bukharastskaya 8 min on foot ,
Elizarovskaya 17 min transport
面积: 55 sq. m.
地板: 2
以上的价格/m2: $ 671
以上的价格: $ 36905
优质

商业中心的评级