发现 100 办公室

None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7previousnext

1/7

69-71, Marata street
区域: 中区
Vladimirskaya 12 min on foot ,
Zvenigorodskaya 7 min on foot ,
Dostoevskaya 13 min on foot ,
Ligovskiy prospekt 10 min on foot
面积: 1085 sq. m.
地板: 1 out of 8
以上的价格/m2: 根据要求
以上的价格: 根据要求
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7previousnext

1/7

69-71, Marata street
区域: 中区
Vladimirskaya 12 min on foot ,
Zvenigorodskaya 7 min on foot ,
Dostoevskaya 13 min on foot ,
Ligovskiy prospekt 10 min on foot
面积: 621 sq. m.
地板: 1 out of 8
以上的价格/m2: 根据要求
以上的价格: 根据要求
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7previousnext

1/7

69-71, Marata street
区域: 中区
Vladimirskaya 12 min on foot ,
Zvenigorodskaya 7 min on foot ,
Dostoevskaya 13 min on foot ,
Ligovskiy prospekt 10 min on foot
面积: 1085 sq. m.
地板: 1 out of 8
以上的价格/m2: 根据要求
以上的价格: 根据要求
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7previousnext

1/7

69-71, Marata street
区域: 中区
Vladimirskaya 12 min on foot ,
Zvenigorodskaya 7 min on foot ,
Dostoevskaya 13 min on foot ,
Ligovskiy prospekt 10 min on foot
面积: 621 sq. m.
地板: 1 out of 8
以上的价格/m2: 根据要求
以上的价格: 根据要求
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7previousnext

1/7

23 A, Vladimirskiy prospect
区域: 中区
Vladimirskaya 1 min on foot ,
Dostoevskaya 1 min on foot ,
Ligovskiy prospekt 14 min on foot ,
Mayakovskaya 10 min on foot
面积: 321 sq. m.
地板: 4 out of 8
以上的价格/m2: 根据要求
以上的价格: 根据要求
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7previousnext

1/7

23 A, Vladimirskiy prospect
区域: 中区
Vladimirskaya 1 min on foot ,
Dostoevskaya 1 min on foot ,
Ligovskiy prospekt 14 min on foot ,
Mayakovskaya 10 min on foot
面积: 98 sq. m.
地板: 1 out of 8
以上的价格/m2: 根据要求
以上的价格: 根据要求
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7previousnext

1/7

23 A, Vladimirskiy prospect
区域: 中区
Vladimirskaya 1 min on foot ,
Dostoevskaya 1 min on foot ,
Ligovskiy prospekt 14 min on foot ,
Mayakovskaya 10 min on foot
面积: 256 sq. m.
地板: 4 out of 8
以上的价格/m2: 根据要求
以上的价格: 根据要求
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7previousnext

1/7

23 A, Vladimirskiy prospect
区域: 中区
Vladimirskaya 1 min on foot ,
Dostoevskaya 1 min on foot ,
Ligovskiy prospekt 14 min on foot ,
Mayakovskaya 10 min on foot
面积: 131 sq. m.
地板: 8 out of 8
以上的价格/m2: 根据要求
以上的价格: 根据要求
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7previousnext

1/7

69-71, Marata street
区域: 中区
Vladimirskaya 12 min on foot ,
Zvenigorodskaya 7 min on foot ,
Dostoevskaya 13 min on foot ,
Ligovskiy prospekt 10 min on foot
面积: 1085 sq. m.
地板: 1 out of 8
以上的价格/m2: 根据要求
以上的价格: 根据要求
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7previousnext

1/7

69-71, Marata street
区域: 中区
Vladimirskaya 12 min on foot ,
Zvenigorodskaya 7 min on foot ,
Dostoevskaya 13 min on foot ,
Ligovskiy prospekt 10 min on foot
面积: 621 sq. m.
地板: 1 out of 8
以上的价格/m2: 根据要求
以上的价格: 根据要求
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7previousnext

1/7

23 A, Vladimirskiy prospect
区域: 中区
Vladimirskaya 1 min on foot ,
Dostoevskaya 1 min on foot ,
Ligovskiy prospekt 14 min on foot ,
Mayakovskaya 10 min on foot
面积: 321 sq. m.
地板: 4 out of 8
以上的价格/m2: 根据要求
以上的价格: 根据要求
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7previousnext

1/7

23 A, Vladimirskiy prospect
区域: 中区
Vladimirskaya 1 min on foot ,
Dostoevskaya 1 min on foot ,
Ligovskiy prospekt 14 min on foot ,
Mayakovskaya 10 min on foot
面积: 98 sq. m.
地板: 1 out of 8
以上的价格/m2: 根据要求
以上的价格: 根据要求
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7previousnext

1/7

23 A, Vladimirskiy prospect
区域: 中区
Vladimirskaya 1 min on foot ,
Dostoevskaya 1 min on foot ,
Ligovskiy prospekt 14 min on foot ,
Mayakovskaya 10 min on foot
面积: 256 sq. m.
地板: 4 out of 8
以上的价格/m2: 根据要求
以上的价格: 根据要求
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7previousnext

1/7

23 A, Vladimirskiy prospect
区域: 中区
Vladimirskaya 1 min on foot ,
Dostoevskaya 1 min on foot ,
Ligovskiy prospekt 14 min on foot ,
Mayakovskaya 10 min on foot
面积: 131 sq. m.
地板: 8 out of 8
以上的价格/m2: 根据要求
以上的价格: 根据要求
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10previousnext

1/10

ул. Ефимова, д. 4а
区域: 海军部区
Spasskaya 4 min on foot ,
Sadovaya 6 min on foot ,
Sennaya 4 min on foot
面积: 23 sq. m.
地板: 4
以上的价格/m2: $ 120
以上的价格: $ 2779
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10previousnext

1/10

ул. Ефимова, д. 4а
区域: 海军部区
Spasskaya 4 min on foot ,
Sadovaya 6 min on foot ,
Sennaya 4 min on foot
面积: 39 sq. m.
地板: 7
以上的价格/m2: $ 120
以上的价格: $ 4712
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10previousnext

1/10

ул. Ефимова, д. 4а
区域: 海军部区
Spasskaya 4 min on foot ,
Sadovaya 6 min on foot ,
Sennaya 4 min on foot
面积: 62 sq. m.
地板: 7
以上的价格/m2: $ 120
以上的价格: $ 7491
images_not_found
Невский, 51
区域: 中区
Mayakovskaya 4 min on foot ,
Dostoevskaya 7 min on foot ,
Ploschad vosstaniya 10 min on foot ,
Moskovskiye vorota 13 min on foot
面积: 4 sq. m.
地板: 4
以上的价格/m2: $ 2250
以上的价格: $ 9000
images_not_found
Невский, 51
区域: 中区
Mayakovskaya 4 min on foot ,
Dostoevskaya 7 min on foot ,
Ploschad vosstaniya 10 min on foot ,
Moskovskiye vorota 13 min on foot
面积: 9 sq. m.
地板: 4
以上的价格/m2: $ 1000
以上的价格: $ 9000
images_not_found
ул. Садовая, д. 28-30
区域: 中区
Spasskaya 4 min on foot ,
Sadovaya 7 min on foot ,
Gostinniy dvor 9 min on foot
面积: 19 sq. m.
地板: 4
以上的价格/m2: $ 526
以上的价格: $ 10009
images_not_found
ул. Садовая, д. 28-30
区域: 中区
Spasskaya 4 min on foot ,
Sadovaya 7 min on foot ,
Gostinniy dvor 9 min on foot
面积: 20 sq. m.
地板: 4
以上的价格/m2: $ 525
以上的价格: $ 10505
images_not_found
ул. Садовая, д. 28-30
区域: 中区
Spasskaya 4 min on foot ,
Sadovaya 7 min on foot ,
Gostinniy dvor 9 min on foot
面积: 30 sq. m.
地板: 4
以上的价格/m2: $ 458
以上的价格: $ 13752
images_not_found
ул. Садовая, д. 28-30
区域: 中区
Spasskaya 4 min on foot ,
Sadovaya 7 min on foot ,
Gostinniy dvor 9 min on foot
面积: 32 sq. m.
地板: 4
以上的价格/m2: $ 455
以上的价格: $ 14581
images_not_found
ул. Садовая, д. 28-30
区域: 中区
Spasskaya 4 min on foot ,
Sadovaya 7 min on foot ,
Gostinniy dvor 9 min on foot
面积: 33 sq. m.
地板: 4
以上的价格/m2: $ 446
以上的价格: $ 14718
images_not_found
ул. Садовая, д. 28-30
区域: 中区
Spasskaya 4 min on foot ,
Sadovaya 7 min on foot ,
Gostinniy dvor 9 min on foot
面积: 34 sq. m.
地板: 4
以上的价格/m2: $ 458
以上的价格: $ 15591