Office lease near Biblioteka imeni Lenina metro station
佣金 0%

发现 42 办公室

1/3

区域: 特維爾區
Ohotniy Ryad 5 min on foot ,
Teatralnaya 8 min on foot ,
Biblioteka imeni Lenina 9 min on foot
面积: 27 sq. m.
地板: 6 out of 8
以上的价格/m2: $ 399
以上的价格: $ 897

1/2

Vozdvizhenka Street街,10号
区域: 阿尔巴特
Biblioteka imeni Lenina 4 min on foot ,
Aleksandrovskiy sad 3 min on foot ,
Arbatskaya 2 min on foot
面积: 20 sq. m.
地板: 3 out of 5
以上的价格/m2: $ 798
以上的价格: $ 1330

1/3

区域: 特維爾區
Ohotniy Ryad 5 min on foot ,
Teatralnaya 8 min on foot ,
Biblioteka imeni Lenina 9 min on foot
面积: 53 sq. m.
地板: 6 out of 8
以上的价格/m2: $ 399
以上的价格: $ 1762

1/2

Vozdvizhenka Street街,10号
区域: 阿尔巴特
Biblioteka imeni Lenina 4 min on foot ,
Aleksandrovskiy sad 3 min on foot ,
Arbatskaya 2 min on foot
面积: 30 sq. m.
地板: 3 out of 5
以上的价格/m2: $ 798
以上的价格: $ 1995

1/3

区域: 特維爾區
Ohotniy Ryad 5 min on foot ,
Teatralnaya 8 min on foot ,
Biblioteka imeni Lenina 9 min on foot
面积: 70 sq. m.
地板: 6 out of 8
以上的价格/m2: $ 399
以上的价格: $ 2327

1/3

区域: 特維爾區
Ohotniy Ryad 5 min on foot ,
Teatralnaya 8 min on foot ,
Biblioteka imeni Lenina 9 min on foot
面积: 90 sq. m.
地板: 5 out of 8
以上的价格/m2: $ 399
以上的价格: $ 2992

1/2

Vozdvizhenka Street街,10号
区域: 阿尔巴特
Biblioteka imeni Lenina 4 min on foot ,
Aleksandrovskiy sad 3 min on foot ,
Arbatskaya 2 min on foot
面积: 50 sq. m.
地板: 3 out of 5
以上的价格/m2: $ 798
以上的价格: $ 3325

1/3

区域: 特維爾區
Ohotniy Ryad 5 min on foot ,
Teatralnaya 8 min on foot ,
Biblioteka imeni Lenina 9 min on foot
面积: 101 sq. m.
地板: 5 out of 8
以上的价格/m2: $ 399
以上的价格: $ 3358

1/7

4 b.3, Bolshoy Kislovskiy lane
区域: 阿尔巴特
Aleksandrovskiy sad 5 min on foot ,
Arbatskaya 7 min on foot ,
Biblioteka imeni Lenina 7 min on foot
面积: 100 sq. m.
地板: 2 out of 3
以上的价格/m2: $ 461
以上的价格: $ 3841

1/3

区域: 特維爾區
Ohotniy Ryad 5 min on foot ,
Teatralnaya 8 min on foot ,
Biblioteka imeni Lenina 9 min on foot
面积: 135 sq. m.
地板: 6 out of 8
以上的价格/m2: $ 355
以上的价格: $ 3993

1/4

12, B. Nikitskaya street
区域: 阿尔巴特
Aleksandrovskiy sad 7 min on foot ,
Arbatskaya 9 min on foot ,
Biblioteka imeni Lenina 9 min on foot
面积: 115 sq. m.
地板: 2 out of 4
以上的价格/m2: $ 440
以上的价格: $ 4216

1/2

Vozdvizhenka Street街,10号
区域: 阿尔巴特
Biblioteka imeni Lenina 4 min on foot ,
Aleksandrovskiy sad 3 min on foot ,
Arbatskaya 2 min on foot
面积: 75 sq. m.
地板: 3 out of 5
以上的价格/m2: $ 798
以上的价格: $ 4987

1/10

Mokhovaya 街7 号
区域: 阿尔巴特
Ohotniy Ryad 7 min on foot ,
Borovitskaya 4 min on foot ,
Biblioteka imeni Lenina 1 min on foot ,
Aleksandrovskiy sad 3 min on foot ,
Arbatskaya 10 min on foot
面积: 70 sq. m.
地板: 5 out of 7
以上的价格/m2: $ 975
以上的价格: $ 5687

1/7

4 b.3, Bolshoy Kislovskiy lane
区域: 阿尔巴特
Aleksandrovskiy sad 5 min on foot ,
Arbatskaya 7 min on foot ,
Biblioteka imeni Lenina 7 min on foot
面积: 160 sq. m.
地板: 2 out of 3
以上的价格/m2: $ 461
以上的价格: $ 6146

1/4

12, B. Nikitskaya street
区域: 阿尔巴特
Aleksandrovskiy sad 7 min on foot ,
Arbatskaya 9 min on foot ,
Biblioteka imeni Lenina 9 min on foot
面积: 170 sq. m.
地板: 2 out of 4
以上的价格/m2: $ 440
以上的价格: $ 6233

1/10

Mokhovaya 街7 号
区域: 阿尔巴特
Ohotniy Ryad 7 min on foot ,
Borovitskaya 4 min on foot ,
Biblioteka imeni Lenina 1 min on foot ,
Aleksandrovskiy sad 3 min on foot ,
Arbatskaya 10 min on foot
面积: 90 sq. m.
地板: 5 out of 7
以上的价格/m2: $ 975
以上的价格: $ 7312

1/7

4 b.3, Bolshoy Kislovskiy lane
区域: 阿尔巴特
Aleksandrovskiy sad 5 min on foot ,
Arbatskaya 7 min on foot ,
Biblioteka imeni Lenina 7 min on foot
面积: 200 sq. m.
地板: 2 out of 3
以上的价格/m2: $ 461
以上的价格: $ 7683

1/4

12, B. Nikitskaya street
区域: 阿尔巴特
Aleksandrovskiy sad 7 min on foot ,
Arbatskaya 9 min on foot ,
Biblioteka imeni Lenina 9 min on foot
面积: 210 sq. m.
地板: 2 out of 4
以上的价格/m2: $ 440
以上的价格: $ 7699

1/3

区域: 特維爾區
Ohotniy Ryad 5 min on foot ,
Teatralnaya 8 min on foot ,
Biblioteka imeni Lenina 9 min on foot
面积: 250 sq. m.
地板: 5 out of 8
以上的价格/m2: $ 399
以上的价格: $ 8312

1/3

区域: 特維爾區
Ohotniy Ryad 5 min on foot ,
Teatralnaya 8 min on foot ,
Biblioteka imeni Lenina 9 min on foot
面积: 344 sq. m.
地板: 6 out of 8
以上的价格/m2: $ 399
以上的价格: $ 11438

1/3

区域: 特維爾區
Ohotniy Ryad 5 min on foot ,
Teatralnaya 8 min on foot ,
Biblioteka imeni Lenina 9 min on foot
面积: 344 sq. m.
地板: 6 out of 8
以上的价格/m2: $ 399
以上的价格: $ 11438

1/2

4/2, Romanov lane
区域: 阿尔巴特
Borovitskaya 10 min on foot ,
Biblioteka imeni Lenina 7 min on foot ,
Aleksandrovskiy sad 6 min on foot ,
Arbatskaya 10 min on foot ,
Ohotniy Ryad 9 min on foot
面积: 263 sq. m.
地板: 1 out of 5
以上的价格/m2: $ 532
以上的价格: $ 11659

1/2

4/2, Romanov lane
区域: 阿尔巴特
Borovitskaya 10 min on foot ,
Biblioteka imeni Lenina 7 min on foot ,
Aleksandrovskiy sad 6 min on foot ,
Arbatskaya 10 min on foot ,
Ohotniy Ryad 9 min on foot
面积: 269 sq. m.
地板: 2 out of 5
以上的价格/m2: $ 532
以上的价格: $ 11925

1/7

4 b.3, Bolshoy Kislovskiy lane
区域: 阿尔巴特
Aleksandrovskiy sad 5 min on foot ,
Arbatskaya 7 min on foot ,
Biblioteka imeni Lenina 7 min on foot
面积: 379 sq. m.
地板: 2 out of 3
以上的价格/m2: $ 461
以上的价格: $ 14559

1/10

Mokhovaya 街7 号
区域: 阿尔巴特
Ohotniy Ryad 7 min on foot ,
Borovitskaya 4 min on foot ,
Biblioteka imeni Lenina 1 min on foot ,
Aleksandrovskiy sad 3 min on foot ,
Arbatskaya 10 min on foot
面积: 280 sq. m.
地板: 5 out of 7
以上的价格/m2: $ 975
以上的价格: $ 22750