Rent office near Arbatskaya metro station
佣金 0%

发现 64 办公室

1/15

8, Novinskiy boulevard
区域: 阿尔巴特
Arbatskaya 16 min on foot ,
Smolenskaya 6 min on foot
面积: 15 sq. m.
地板: 9 out of 21
以上的价格/m2: $ 887
以上的价格: $ 1296

1/2

Vozdvizhenka Street街,10号
区域: 阿尔巴特
Biblioteka imeni Lenina 4 min on foot ,
Aleksandrovskiy sad 3 min on foot ,
Arbatskaya 2 min on foot
面积: 20 sq. m.
地板: 3 out of 5
以上的价格/m2: $ 798
以上的价格: $ 1330

1/8

21, New Arbat street
区域: 阿尔巴特
Arbatskaya 20 min transport ,
Smolenskaya 7 min on foot
面积: 30 sq. m.
地板: 8 out of 26
以上的价格/m2: $ 550
以上的价格: $ 1375

1/2

Vozdvizhenka Street街,10号
区域: 阿尔巴特
Biblioteka imeni Lenina 4 min on foot ,
Aleksandrovskiy sad 3 min on foot ,
Arbatskaya 2 min on foot
面积: 30 sq. m.
地板: 3 out of 5
以上的价格/m2: $ 798
以上的价格: $ 1995

1/8

21, New Arbat street
区域: 阿尔巴特
Arbatskaya 20 min transport ,
Smolenskaya 7 min on foot
面积: 54 sq. m.
地板: 10 out of 26
以上的价格/m2: $ 550
以上的价格: $ 2475

1/4

Skaternyy 胡同8/1
区域: 阿尔巴特
Arbatskaya 9 min on foot
面积: 86 sq. m.
地板: 4 out of 4
以上的价格/m2: $ 443
以上的价格: $ 3999

1/2

Vozdvizhenka Street街,10号
区域: 阿尔巴特
Biblioteka imeni Lenina 4 min on foot ,
Aleksandrovskiy sad 3 min on foot ,
Arbatskaya 2 min on foot
面积: 50 sq. m.
地板: 3 out of 5
以上的价格/m2: $ 798
以上的价格: $ 3325

1/4

Skaternyy 胡同8/1
区域: 阿尔巴特
Arbatskaya 9 min on foot
面积: 93 sq. m.
地板: 3 out of 4
以上的价格/m2: $ 443
以上的价格: $ 4324

1/4

Skaternyy 胡同8/1
区域: 阿尔巴特
Arbatskaya 9 min on foot
面积: 97 sq. m.
地板: 2 out of 4
以上的价格/m2: $ 443
以上的价格: $ 4510

1/7

4 b.3, Bolshoy Kislovskiy lane
区域: 阿尔巴特
Aleksandrovskiy sad 5 min on foot ,
Arbatskaya 7 min on foot ,
Biblioteka imeni Lenina 7 min on foot
面积: 100 sq. m.
地板: 2 out of 3
以上的价格/m2: $ 461
以上的价格: $ 3841

1/4

12, B. Nikitskaya street
区域: 阿尔巴特
Aleksandrovskiy sad 7 min on foot ,
Arbatskaya 9 min on foot ,
Biblioteka imeni Lenina 9 min on foot
面积: 115 sq. m.
地板: 2 out of 4
以上的价格/m2: $ 440
以上的价格: $ 4216

1/8

21, New Arbat street
区域: 阿尔巴特
Arbatskaya 20 min transport ,
Smolenskaya 7 min on foot
面积: 98 sq. m.
地板: 6 out of 26
以上的价格/m2: $ 550
以上的价格: $ 4491

1/2

Vozdvizhenka Street街,10号
区域: 阿尔巴特
Biblioteka imeni Lenina 4 min on foot ,
Aleksandrovskiy sad 3 min on foot ,
Arbatskaya 2 min on foot
面积: 75 sq. m.
地板: 3 out of 5
以上的价格/m2: $ 798
以上的价格: $ 4987

1/10

Mokhovaya 街7 号
区域: 阿尔巴特
Ohotniy Ryad 7 min on foot ,
Borovitskaya 4 min on foot ,
Biblioteka imeni Lenina 1 min on foot ,
Aleksandrovskiy sad 3 min on foot ,
Arbatskaya 10 min on foot
面积: 70 sq. m.
地板: 5 out of 7
以上的价格/m2: $ 975
以上的价格: $ 5687

1/7

4 b.3, Bolshoy Kislovskiy lane
区域: 阿尔巴特
Aleksandrovskiy sad 5 min on foot ,
Arbatskaya 7 min on foot ,
Biblioteka imeni Lenina 7 min on foot
面积: 160 sq. m.
地板: 2 out of 3
以上的价格/m2: $ 461
以上的价格: $ 6146

1/4

12, B. Nikitskaya street
区域: 阿尔巴特
Aleksandrovskiy sad 7 min on foot ,
Arbatskaya 9 min on foot ,
Biblioteka imeni Lenina 9 min on foot
面积: 170 sq. m.
地板: 2 out of 4
以上的价格/m2: $ 440
以上的价格: $ 6233

1/12

10, Povarskaya street
区域: 阿尔巴特
Aleksandrovskiy sad 10 min on foot ,
Arbatskaya 5 min on foot
面积: 127 sq. m.
地板: 6 out of 6
以上的价格/m2: $ 602
以上的价格: $ 6371
images_not_found
13 b.1, Filippovskiy pereulok
区域: 阿尔巴特
Arbatskaya 7 min on foot ,
Kropotkinskaya 8 min on foot
面积: 150 sq. m.
地板: 3 out of 6
以上的价格/m2: $ 536
以上的价格: $ 6700

1/10

Mokhovaya 街7 号
区域: 阿尔巴特
Ohotniy Ryad 7 min on foot ,
Borovitskaya 4 min on foot ,
Biblioteka imeni Lenina 1 min on foot ,
Aleksandrovskiy sad 3 min on foot ,
Arbatskaya 10 min on foot
面积: 90 sq. m.
地板: 5 out of 7
以上的价格/m2: $ 975
以上的价格: $ 7312

1/12

10, Povarskaya street
区域: 阿尔巴特
Aleksandrovskiy sad 10 min on foot ,
Arbatskaya 5 min on foot
面积: 147 sq. m.
地板: 3 out of 6
以上的价格/m2: $ 602
以上的价格: $ 7374

1/15

8, Novinskiy boulevard
区域: 阿尔巴特
Arbatskaya 16 min on foot ,
Smolenskaya 6 min on foot
面积: 101 sq. m.
地板: 20 out of 21
以上的价格/m2: $ 887
以上的价格: $ 8728
images_not_found
13 b.1, Filippovskiy pereulok
区域: 阿尔巴特
Arbatskaya 7 min on foot ,
Kropotkinskaya 8 min on foot
面积: 270 sq. m.
地板: 6 out of 6
以上的价格/m2: $ 335
以上的价格: $ 7537

1/7

4 b.3, Bolshoy Kislovskiy lane
区域: 阿尔巴特
Aleksandrovskiy sad 5 min on foot ,
Arbatskaya 7 min on foot ,
Biblioteka imeni Lenina 7 min on foot
面积: 200 sq. m.
地板: 2 out of 3
以上的价格/m2: $ 461
以上的价格: $ 7683

1/4

12, B. Nikitskaya street
区域: 阿尔巴特
Aleksandrovskiy sad 7 min on foot ,
Arbatskaya 9 min on foot ,
Biblioteka imeni Lenina 9 min on foot
面积: 210 sq. m.
地板: 2 out of 4
以上的价格/m2: $ 440
以上的价格: $ 7699

1/12

10, Povarskaya street
区域: 阿尔巴特
Aleksandrovskiy sad 10 min on foot ,
Arbatskaya 5 min on foot
面积: 200 sq. m.
地板: 3 out of 6
以上的价格/m2: $ 602
以上的价格: $ 10033