发现 64 办公室

None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15previousnext

1/15

1, Vasilisy Kozhinoy street
区域: 西行政区
Park pobedy 12 min transport ,
Bagrationovskaya 12 min on foot ,
Filevskiy park 16 min transport
面积: 108 sq. m.
地板: 8 out of 23
以上的价格/m2: $ 20000
以上的价格: $ 197820
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15previousnext

1/15

1, Vasilisy Kozhinoy street
区域: 西行政区
Park pobedy 12 min transport ,
Bagrationovskaya 12 min on foot ,
Filevskiy park 16 min transport
面积: 415 sq. m.
地板: 8 out of 23
以上的价格/m2: $ 20000
以上的价格: $ 760141
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15previousnext

1/15

1, Vasilisy Kozhinoy street
区域: 西行政区
Park pobedy 12 min transport ,
Bagrationovskaya 12 min on foot ,
Filevskiy park 16 min transport
面积: 549 sq. m.
地板: 8 out of 23
以上的价格/m2: $ 16000
以上的价格: $ 822585
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15previousnext

1/15

1, Vasilisy Kozhinoy street
区域: 西行政区
Park pobedy 12 min transport ,
Bagrationovskaya 12 min on foot ,
Filevskiy park 16 min transport
面积: 648 sq. m.
地板: 3 out of 23
以上的价格/m2: $ 19600
以上的价格: $ 1165320
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15previousnext

1/15

1, Vasilisy Kozhinoy street
区域: 西行政区
Park pobedy 12 min transport ,
Bagrationovskaya 12 min on foot ,
Filevskiy park 16 min transport
面积: 794 sq. m.
地板: 12 out of 23
以上的价格/m2: $ 20000
以上的价格: $ 1454343
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15previousnext

1/15

1, Vasilisy Kozhinoy street
区域: 西行政区
Park pobedy 12 min transport ,
Bagrationovskaya 12 min on foot ,
Filevskiy park 16 min transport
面积: 936 sq. m.
地板: 2 out of 23
以上的价格/m2: $ 18400
以上的价格: $ 1589640
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15previousnext

1/15

1, Vasilisy Kozhinoy street
区域: 西行政区
Park pobedy 12 min transport ,
Bagrationovskaya 12 min on foot ,
Filevskiy park 16 min transport
面积: 1777 sq. m.
地板: 8 out of 23
以上的价格/m2: $ 20000
以上的价格: $ 3254871
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15previousnext

1/15

1, Vasilisy Kozhinoy street
区域: 西行政区
Park pobedy 12 min transport ,
Bagrationovskaya 12 min on foot ,
Filevskiy park 16 min transport
面积: 2090 sq. m.
地板: 8 out of 23
以上的价格/m2: $ 20000
以上的价格: $ 3828183
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15previousnext

1/15

1, Vasilisy Kozhinoy street
区域: 西行政区
Park pobedy 12 min transport ,
Bagrationovskaya 12 min on foot ,
Filevskiy park 16 min transport
面积: 3000 sq. m.
地板: 3 out of 23
以上的价格/m2: $ 20000
以上的价格: $ 5495000
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15previousnext

1/15

1, Vasilisy Kozhinoy street
区域: 西行政区
Park pobedy 12 min transport ,
Bagrationovskaya 12 min on foot ,
Filevskiy park 16 min transport
面积: 6347 sq. m.
地板: 2 out of 23
以上的价格/m2: $ 20000
以上的价格: $ 11625588
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15previousnext

1/15

1, Vasilisy Kozhinoy street
区域: 西行政区
Park pobedy 12 min transport ,
Bagrationovskaya 12 min on foot ,
Filevskiy park 16 min transport
面积: 24656 sq. m.
地板: 2 out of 23
以上的价格/m2: $ 20000
以上的价格: $ 45161573
Premium
images_not_found
Барклая ул., 6, стр. 3
区域: 西行政区
Bagrationovskaya 7 min on foot
面积: 311 sq. m.
地板: 5
以上的价格/m2: 根据要求
以上的价格: 根据要求
images_not_found
Барклая ул., 6, стр. 3
区域: 西行政区
Bagrationovskaya 7 min on foot
面积: 231 sq. m.
地板: 4
以上的价格/m2: 根据要求
以上的价格: 根据要求
images_not_found
Барклая ул., 6, стр. 3
区域: 西行政区
Bagrationovskaya 7 min on foot
面积: 302 sq. m.
地板: 5
以上的价格/m2: 根据要求
以上的价格: 根据要求
images_not_found
Барклая ул., 6, стр. 3
区域: 西行政区
Bagrationovskaya 7 min on foot
面积: 145 sq. m.
地板: 7
以上的价格/m2: 根据要求
以上的价格: 根据要求
images_not_found
区域: 西行政区
Bagrationovskaya 10 min on foot
面积: 184 sq. m.
地板: 2
以上的价格/m2: 根据要求
以上的价格: 根据要求
images_not_found
Барклая ул., 6, стр. 5
区域: 西行政区
Bagrationovskaya 12 min on foot
面积: 49 sq. m.
地板: 6
以上的价格/m2: 根据要求
以上的价格: 根据要求
images_not_found
Барклая ул., 6, стр. 5
区域: 西行政区
Bagrationovskaya 12 min on foot
面积: 1643 sq. m.
地板: 7
以上的价格/m2: 根据要求
以上的价格: 根据要求
images_not_found
Барклая ул., 6, стр. 5
区域: 西行政区
Bagrationovskaya 12 min on foot
面积: 46 sq. m.
地板: 4
以上的价格/m2: 根据要求
以上的价格: 根据要求
images_not_found
Багратионовский пр-д, 12А
区域: 西行政区
Bagrationovskaya 5 min on foot
面积: 26 sq. m.
地板: 5
以上的价格/m2: $ 16346
以上的价格: $ 35416
images_not_found
Барклая ул., 6, стр. 3
区域: 西行政区
Bagrationovskaya 7 min on foot
面积: 37 sq. m.
地板: 5
以上的价格/m2: $ 21988
以上的价格: $ 67796
images_not_found
Барклая ул., 6, стр. 5
区域: 西行政区
Bagrationovskaya 12 min on foot
面积: 37 sq. m.
地板: 5
以上的价格/m2: $ 21988
以上的价格: $ 67796
images_not_found
Барклая ул., 6, стр. 3
区域: 西行政区
Bagrationovskaya 7 min on foot
面积: 42 sq. m.
地板: 1
以上的价格/m2: $ 20663
以上的价格: $ 72320
images_not_found
Барклая ул., 6, стр. 5
区域: 西行政区
Bagrationovskaya 12 min on foot
面积: 42 sq. m.
地板: 1
以上的价格/m2: $ 20663
以上的价格: $ 72320
images_not_found
Багратионовский пр-д, 12А
区域: 西行政区
Bagrationovskaya 5 min on foot
面积: 37 sq. m.
地板: 5
以上的价格/m2: $ 25945
以上的价格: $ 79997