Commission 0%

Found 75 offices

None-1None-2previousnext

1/2

10B, b. 1, 2, Vostryakovskiy proezd
Annino min transport
Size: 18 sq. m.
Floor: 2
Price for year/m2: $ 8004
Price for month: $ 12006
None-1None-2previousnext

1/2

10B, b. 1, 2, Vostryakovskiy proezd
Annino min transport
Size: 17 sq. m.
Floor: 2
Price for year/m2: $ 19200
Price for month: $ 27200
None-1None-2previousnext

1/2

14А, Mediynskaya street
Prazhskaya min transport
Size: 17 sq. m.
Floor: 2
Price for year/m2: $ 19200
Price for month: $ 27200
None-1None-2previousnext

1/2

10B, b. 1, 2, Vostryakovskiy proezd
Annino min transport
Size: 29 sq. m.
Floor: 3
Price for year/m2: $ 13108
Price for month: $ 31677
None-1None-2None-3previousnext

1/3

24, b. 4, Novoyasenevskiy prospect
Bitsevskiy park 5 min on foot
Size: 21 sq. m.
Floor: 2
Price for year/m2: $ 20000
Price for month: $ 35000
None-1None-2previousnext

1/2

22, Skobelevskaya street
Size: 36 sq. m.
Floor: 4
Price for year/m2: $ 12002
Price for month: $ 36006
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9previousnext

1/9

60B, Dorognaya street
Annino 6 min on foot
Size: 29 sq. m.
Floor: 3
Price for year/m2: $ 15467
Price for month: $ 37378
None-1None-2previousnext

1/2

22, Skobelevskaya street
Size: 29 sq. m.
Floor: 3
Price for year/m2: $ 15467
Price for month: $ 37378
None-1None-2None-3previousnext

1/3

24, b. 4, Novoyasenevskiy prospect
Bitsevskiy park 5 min on foot
Size: 29 sq. m.
Floor: 3
Price for year/m2: $ 15467
Price for month: $ 37378
None-1None-2previousnext

1/2

14А, Mediynskaya street
Prazhskaya min transport
Size: 29 sq. m.
Floor: 3
Price for year/m2: $ 15467
Price for month: $ 37378
None-1None-2previousnext

1/2

10B, b. 1, 2, Vostryakovskiy proezd
Annino min transport
Size: 38 sq. m.
Floor: 4
Price for year/m2: $ 11964
Price for month: $ 37886
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9previousnext

1/9

8, Dorozhnaya street
Yuzhnaya 15 min on foot
Size: 35 sq. m.
Floor: 1
Price for year/m2: $ 13988
Price for month: $ 40798
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9previousnext

1/9

60B, Dorognaya street
Annino 6 min on foot
Size: 38 sq. m.
Floor: 4
Price for year/m2: $ 14118
Price for month: $ 44707
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9previousnext

1/9

60B, Dorognaya street
Annino 6 min on foot
Size: 41 sq. m.
Floor: 4
Price for year/m2: $ 13170
Price for month: $ 44997
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17previousnext

1/17

129, b. 2, Varshavskoe shosse
Yuzhnaya 5 min on foot
Size: 41 sq. m.
Floor: 4
Price for year/m2: $ 13170
Price for month: $ 44997
None-1None-2previousnext

1/2

10B, b. 1, 2, Vostryakovskiy proezd
Annino min transport
Size: 41 sq. m.
Floor: 4
Price for year/m2: $ 13245
Price for month: $ 45253
None-1None-2previousnext

1/2

22, Skobelevskaya street
Size: 34 sq. m.
Floor: 4
Price for year/m2: $ 17090
Price for month: $ 48421
None-1None-2previousnext

1/2

10B, b. 1, 2, Vostryakovskiy proezd
Annino min transport
Size: 79 sq. m.
Floor: 4
Price for year/m2: $ 8032
Price for month: $ 52877
None-1None-2previousnext

1/2

22, Skobelevskaya street
Size: 41 sq. m.
Floor: 4
Price for year/m2: $ 15629
Price for month: $ 53399
None-1None-2None-3previousnext

1/3

24, b. 4, Novoyasenevskiy prospect
Bitsevskiy park 5 min on foot
Size: 41 sq. m.
Floor: 4
Price for year/m2: $ 15629
Price for month: $ 53399
None-1None-2previousnext

1/2

14А, Mediynskaya street
Prazhskaya min transport
Size: 41 sq. m.
Floor: 4
Price for year/m2: $ 15629
Price for month: $ 53399
None-1None-2previousnext

1/2

10B, b. 1, 2, Vostryakovskiy proezd
Annino min transport
Size: 58 sq. m.
Floor: 3
Price for year/m2: $ 11109
Price for month: $ 53693
None-1None-2previousnext

1/2

10B, b. 1, 2, Vostryakovskiy proezd
Annino min transport
Size: 61 sq. m.
Floor: 5
Price for year/m2: $ 12086
Price for month: $ 61437
None-1None-2previousnext

1/2

14А, Mediynskaya street
Prazhskaya min transport
Size: 58 sq. m.
Floor: 3
Price for year/m2: $ 13108
Price for month: $ 63355
None-1None-2previousnext

1/2

10B, b. 1, 2, Vostryakovskiy proezd
Annino min transport
Size: 56 sq. m.
Floor: 2
Price for year/m2: $ 14322
Price for month: $ 66836

You may also be interested in