Commission 0%

Found 92 offices

None-1None-2None-3None-4None-5None-6previousnext

1/6

14, b. 1, Ugreshskaya street
Kozhukhovskaya 10 min on foot
Size: 20 sq. m.
Floor: 5
Price for year/m2: $ 10868
Price for month: $ 18113
None-1None-2None-3None-4None-5None-6previousnext

1/6

14, b. 1, Ugreshskaya street
Kozhukhovskaya 10 min on foot
Size: 20 sq. m.
Floor: 3
Price for year/m2: $ 10868
Price for month: $ 18113
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10previousnext

1/10

16, 2-nd Yugnoportoviy proezd
Kozhukhovskaya 10 min on foot
Size: 23 sq. m.
Floor: 1
Price for year/m2: $ 16000
Price for month: $ 30666
None-1None-2None-3None-4None-5None-6previousnext

1/6

14, b. 1, Ugreshskaya street
Kozhukhovskaya 10 min on foot
Size: 40 sq. m.
Floor: 4
Price for year/m2: $ 12020
Price for month: $ 40066
None-1None-2None-3None-4None-5None-6previousnext

1/6

14, b. 1, Ugreshskaya street
Kozhukhovskaya 10 min on foot
Size: 60 sq. m.
Floor: 2
Price for year/m2: $ 12095
Price for month: $ 60475
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10previousnext

1/10

16, 2-nd Yugnoportoviy proezd
Kozhukhovskaya 10 min on foot
Size: 84 sq. m.
Floor: 3
Price for year/m2: $ 11857
Price for month: $ 82999
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10previousnext

1/10

16, 2-nd Yugnoportoviy proezd
Kozhukhovskaya 10 min on foot
Size: 122 sq. m.
Floor: 3
Price for year/m2: $ 16000
Price for month: $ 162666
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9previousnext

1/9

38, Sharikopodshipnikovskaya street
Kozhukhovskaya 5 min on foot
Size: 109 sq. m.
Floor: 13
Price for year/m2: $ 21050
Price for month: $ 191204
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10previousnext

1/10

16, 2-nd Yugnoportoviy proezd
Kozhukhovskaya 10 min on foot
Size: 196 sq. m.
Floor: 2
Price for year/m2: $ 11938
Price for month: $ 194987
None-1None-2None-3None-4None-5None-6previousnext

1/6

14, b. 1, Ugreshskaya street
Kozhukhovskaya 10 min on foot
Size: 215 sq. m.
Floor: 2
Price for year/m2: $ 11387
Price for month: $ 204017
None-1None-2None-3None-4None-5None-6previousnext

1/6

14, b. 1, Ugreshskaya street
Kozhukhovskaya 10 min on foot
Size: 274 sq. m.
Floor: 3
Price for year/m2: $ 11419
Price for month: $ 260733
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9previousnext

1/9

38, Sharikopodshipnikovskaya street
Kozhukhovskaya 5 min on foot
Size: 276 sq. m.
Floor: 1
Price for year/m2: $ 13663
Price for month: $ 314249
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10previousnext

1/10

16, 2-nd Yugnoportoviy proezd
Kozhukhovskaya 10 min on foot
Size: 261 sq. m.
Floor: 16
Price for year/m2: $ 16000
Price for month: $ 348000
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10previousnext

1/10

16, 2-nd Yugnoportoviy proezd
Kozhukhovskaya 10 min on foot
Size: 276 sq. m.
Floor: 1
Price for year/m2: $ 16122
Price for month: $ 370806
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9previousnext

1/9

38, Sharikopodshipnikovskaya street
Kozhukhovskaya 5 min on foot
Size: 425 sq. m.
Floor: 3
Price for year/m2: $ 15247
Price for month: $ 539997
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9previousnext

1/9

38, Sharikopodshipnikovskaya street
Kozhukhovskaya 5 min on foot
Size: 575 sq. m.
Floor: 2
Price for year/m2: $ 11843
Price for month: $ 567477
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9previousnext

1/9

38, Sharikopodshipnikovskaya street
Kozhukhovskaya 5 min on foot
Size: 608 sq. m.
Floor: 3
Price for year/m2: $ 13537
Price for month: $ 685874
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13previousnext

1/13

13, b. 1, Sharopodshipnikovskaya street
Dubrovka 5 min on foot
Size: 20 sq. m.
Floor: 3
Price for year/m2: $ 10868
Price for month: $ 18113
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13previousnext

1/13

13, b. 1, Sharopodshipnikovskaya street
Dubrovka 5 min on foot
Size: 20 sq. m.
Floor: 5
Price for year/m2: $ 10868
Price for month: $ 18113
None-1None-2None-3None-4None-5None-6previousnext

1/6

14, b. 1, Ugreshskaya street
Kozhukhovskaya 10 min on foot
Size: 20 sq. m.
Floor: 5
Price for year/m2: $ 10868
Price for month: $ 18113
None-1None-2None-3None-4None-5None-6previousnext

1/6

14, b. 1, Ugreshskaya street
Kozhukhovskaya 10 min on foot
Size: 20 sq. m.
Floor: 3
Price for year/m2: $ 10868
Price for month: $ 18113
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8previousnext

1/8

29, b. 2, str. 16, 2-y koguhovskoi proezd
Zil 15 min on foot
Size: 22 sq. m.
Floor: 5
Price for year/m2: $ 11454
Price for month: $ 20999
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8previousnext

1/8

26, b. 1, Volgogradskiy prospekt
Proletarskaya 3 min on foot
Size: 14 sq. m.
Floor: 12
Price for year/m2: $ 20057
Price for month: $ 23399
None-1None-2previousnext

1/2

11, 1st Koguhovskiy proezd
Avtozavodskaya 5 min on foot
Size: 34 sq. m.
Floor: 4
Price for year/m2: $ 8374
Price for month: $ 23726
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9previousnext

1/9

8, Peresvetov per.
Avtozavodskaya 15 min on foot
Size: 34 sq. m.
Floor: 4
Price for year/m2: $ 9882
Price for month: $ 27999

You may also be interested in