Commission 0%

Found 45 offices

None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12previousnext

1/12

36, b. 8, Kutuzovskiy prospect
Park pobedy 10 min on foot ,
Kutuzovskaya 10 min on foot
Size: 26 sq. m.
Floor: 5
Price for year/m2: $ 13852
Price for month: $ 30012
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12previousnext

1/12

36, b. 8, Kutuzovskiy prospect
Park pobedy 10 min on foot ,
Kutuzovskaya 10 min on foot
Size: 42 sq. m.
Floor: 1
Price for year/m2: $ 20663
Price for month: $ 72320
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12previousnext

1/12

36, b. 8, Kutuzovskiy prospect
Park pobedy 10 min on foot ,
Kutuzovskaya 10 min on foot
Size: 47 sq. m.
Floor: 3
Price for year/m2: $ 27582
Price for month: $ 108029
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12previousnext

1/12

36, b. 8, Kutuzovskiy prospect
Park pobedy 10 min on foot ,
Kutuzovskaya 10 min on foot
Size: 90 sq. m.
Floor: 1
Price for year/m2: $ 22728
Price for month: $ 170460
office rent poklonka place-1office rent poklonka place-2office rent poklonka place-3office rent poklonka place-4office rent poklonka place-5office rent poklonka place-6office rent poklonka place-7office rent poklonka place-8office rent poklonka place-9office rent poklonka place-10office rent poklonka place-11office rent poklonka place-12office rent poklonka place-13office rent poklonka place-14office rent poklonka place-15office rent poklonka place-16office rent poklonka place-17office rent poklonka place-18office rent poklonka place-19previousnext

1/19

3a, Poklonnaya street
Kutuzovskaya 10 min on foot ,
Park pobedy 18 min transport ,
Studencheskaya 19 min transport
Size: 100 sq. m.
Floor: 3 out of 20
Price for year/m2: $ 19000
Price for month: $ 158333
office rent badaevskiy-1office rent badaevskiy-2office rent badaevskiy-3office rent badaevskiy-4office rent badaevskiy-5office rent badaevskiy-6office rent badaevskiy-7office rent badaevskiy-8previousnext

1/8

12, Kutuzovskiy prospekt
Kiyevskaya 8 min transport ,
Smolenskaya 3 min transport ,
Kutuzovskaya 10 min transport
Size: 94 sq. m.
Floor: 6 out of 9
Price for year/m2: $ 21500
Price for month: $ 168416
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12previousnext

1/12

36, b. 8, Kutuzovskiy prospect
Park pobedy 10 min on foot ,
Kutuzovskaya 10 min on foot
Size: 175 sq. m.
Floor: 2
Price for year/m2: $ 13481
Price for month: $ 196597
office rent badaevskiy-1office rent badaevskiy-2office rent badaevskiy-3office rent badaevskiy-4office rent badaevskiy-5office rent badaevskiy-6office rent badaevskiy-7office rent badaevskiy-8previousnext

1/8

12, Kutuzovskiy prospekt
Kiyevskaya 8 min transport ,
Smolenskaya 3 min transport ,
Kutuzovskaya 10 min transport
Size: 122 sq. m.
Floor: 6 out of 9
Price for year/m2: $ 18000
Price for month: $ 183000
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12previousnext

1/12

36, b. 8, Kutuzovskiy prospect
Park pobedy 10 min on foot ,
Kutuzovskaya 10 min on foot
Size: 202 sq. m.
Floor: 2
Price for year/m2: $ 12667
Price for month: $ 213227
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12previousnext

1/12

36, b. 8, Kutuzovskiy prospect
Park pobedy 10 min on foot ,
Kutuzovskaya 10 min on foot
Size: 105 sq. m.
Floor: 6
Price for year/m2: $ 25181
Price for month: $ 220333
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12previousnext

1/12

36, b. 8, Kutuzovskiy prospect
Park pobedy 10 min on foot ,
Kutuzovskaya 10 min on foot
Size: 117 sq. m.
Floor: 5
Price for year/m2: $ 25271
Price for month: $ 246392
office rent poklonka place-1office rent poklonka place-2office rent poklonka place-3office rent poklonka place-4office rent poklonka place-5office rent poklonka place-6office rent poklonka place-7office rent poklonka place-8office rent poklonka place-9office rent poklonka place-10office rent poklonka place-11office rent poklonka place-12office rent poklonka place-13office rent poklonka place-14office rent poklonka place-15office rent poklonka place-16office rent poklonka place-17office rent poklonka place-18office rent poklonka place-19previousnext

1/19

3a, Poklonnaya street
Kutuzovskaya 10 min on foot ,
Park pobedy 18 min transport ,
Studencheskaya 19 min transport
Size: 179 sq. m.
Floor: 3 out of 20
Price for year/m2: $ 19000
Price for month: $ 283416
office rent badaevskiy-1office rent badaevskiy-2office rent badaevskiy-3office rent badaevskiy-4office rent badaevskiy-5office rent badaevskiy-6office rent badaevskiy-7office rent badaevskiy-8previousnext

1/8

12, Kutuzovskiy prospekt
Kiyevskaya 8 min transport ,
Smolenskaya 3 min transport ,
Kutuzovskaya 10 min transport
Size: 201 sq. m.
Floor: 6 out of 9
Price for year/m2: $ 18000
Price for month: $ 301500
office rent badaevskiy-1office rent badaevskiy-2office rent badaevskiy-3office rent badaevskiy-4office rent badaevskiy-5office rent badaevskiy-6office rent badaevskiy-7office rent badaevskiy-8previousnext

1/8

12, Kutuzovskiy prospekt
Kiyevskaya 8 min transport ,
Smolenskaya 3 min transport ,
Kutuzovskaya 10 min transport
Size: 179 sq. m.
Floor: 2 out of 9
Price for year/m2: $ 21500
Price for month: $ 320708
office rent tower 2000-1office rent tower 2000-2office rent tower 2000-3office rent tower 2000-4office rent tower 2000-5office rent tower 2000-6office rent tower 2000-7office rent tower 2000-8previousnext

1/8

Naberegnaya tarasa shevchenko 23a
Megdunarodnaya 6 min on foot ,
Vystavochnaya 6 min on foot ,
Delovoy Centr 10 min on foot ,
Kutuzovskaya 8 min transport
Size: 115 sq. m.
Floor: 3 out of 31
Price for year/m2: $ 37500
Price for month: $ 359375
office rent poklonka place-1office rent poklonka place-2office rent poklonka place-3office rent poklonka place-4office rent poklonka place-5office rent poklonka place-6office rent poklonka place-7office rent poklonka place-8office rent poklonka place-9office rent poklonka place-10office rent poklonka place-11office rent poklonka place-12office rent poklonka place-13office rent poklonka place-14office rent poklonka place-15office rent poklonka place-16office rent poklonka place-17office rent poklonka place-18office rent poklonka place-19previousnext

1/19

3a, Poklonnaya street
Kutuzovskaya 10 min on foot ,
Park pobedy 18 min transport ,
Studencheskaya 19 min transport
Size: 233 sq. m.
Floor: 4 out of 20
Price for year/m2: $ 19000
Price for month: $ 368916
office rent tower 2000-1office rent tower 2000-2office rent tower 2000-3office rent tower 2000-4office rent tower 2000-5office rent tower 2000-6office rent tower 2000-7office rent tower 2000-8previousnext

1/8

Naberegnaya tarasa shevchenko 23a
Megdunarodnaya 6 min on foot ,
Vystavochnaya 6 min on foot ,
Delovoy Centr 10 min on foot ,
Kutuzovskaya 8 min transport
Size: 210 sq. m.
Floor: 3 out of 31
Price for year/m2: $ 25000
Price for month: $ 437500
office rent badaevskiy-1office rent badaevskiy-2office rent badaevskiy-3office rent badaevskiy-4office rent badaevskiy-5office rent badaevskiy-6office rent badaevskiy-7office rent badaevskiy-8previousnext

1/8

12, Kutuzovskiy prospekt
Kiyevskaya 8 min transport ,
Smolenskaya 3 min transport ,
Kutuzovskaya 10 min transport
Size: 279 sq. m.
Floor: 6 out of 9
Price for year/m2: $ 18000
Price for month: $ 418500
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12previousnext

1/12

36, b. 8, Kutuzovskiy prospect
Park pobedy 10 min on foot ,
Kutuzovskaya 10 min on foot
Size: 303 sq. m.
Floor: 10
Price for year/m2: $ 18615
Price for month: $ 470028
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13previousnext

1/13

38 b.1, Berezhkovskaya embankment
Kutuzovskaya 9 min transport ,
Studencheskaya 13 min transport ,
Kiyevskaya 17 min transport
Size: 288 sq. m.
Floor: 2 out of 14
Price for year/m2: $ 20000
Price for month: $ 480000
office rent poklonka place-1office rent poklonka place-2office rent poklonka place-3office rent poklonka place-4office rent poklonka place-5office rent poklonka place-6office rent poklonka place-7office rent poklonka place-8office rent poklonka place-9office rent poklonka place-10office rent poklonka place-11office rent poklonka place-12office rent poklonka place-13office rent poklonka place-14office rent poklonka place-15office rent poklonka place-16office rent poklonka place-17office rent poklonka place-18office rent poklonka place-19previousnext

1/19

3a, Poklonnaya street
Kutuzovskaya 10 min on foot ,
Park pobedy 18 min transport ,
Studencheskaya 19 min transport
Size: 300 sq. m.
Floor: 4 out of 20
Price for year/m2: $ 19000
Price for month: $ 475000
office rent badaevskiy-1office rent badaevskiy-2office rent badaevskiy-3office rent badaevskiy-4office rent badaevskiy-5office rent badaevskiy-6office rent badaevskiy-7office rent badaevskiy-8previousnext

1/8

12, Kutuzovskiy prospekt
Kiyevskaya 8 min transport ,
Smolenskaya 3 min transport ,
Kutuzovskaya 10 min transport
Size: 319 sq. m.
Floor: 6 out of 9
Price for year/m2: $ 18000
Price for month: $ 478500
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13previousnext

1/13

38 b.1, Berezhkovskaya embankment
Kutuzovskaya 9 min transport ,
Studencheskaya 13 min transport ,
Kiyevskaya 17 min transport
Size: 312 sq. m.
Floor: 3 out of 14
Price for year/m2: $ 23000
Price for month: $ 598000
office rent tower 2000-1office rent tower 2000-2office rent tower 2000-3office rent tower 2000-4office rent tower 2000-5office rent tower 2000-6office rent tower 2000-7office rent tower 2000-8previousnext

1/8

Naberegnaya tarasa shevchenko 23a
Megdunarodnaya 6 min on foot ,
Vystavochnaya 6 min on foot ,
Delovoy Centr 10 min on foot ,
Kutuzovskaya 8 min transport
Size: 287 sq. m.
Floor: 8 out of 31
Price for year/m2: $ 27500
Price for month: $ 657708
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13previousnext

1/13

38 b.1, Berezhkovskaya embankment
Kutuzovskaya 9 min transport ,
Studencheskaya 13 min transport ,
Kiyevskaya 17 min transport
Size: 376 sq. m.
Floor: 4 out of 14
Price for year/m2: $ 23000
Price for month: $ 720666
1 2

You may also be interested in