Commission 0%

Found 1795 offices

office rent pallaunk-1office rent pallaunk-2office rent pallaunk-3office rent pallaunk-4office rent pallaunk-5office rent pallaunk-6previousnext

1/6

39 b. 1, Nizhnyaya Krasnoselskaya street
Baumanskaya 8 min on foot
Size: 547 sq. m.
Floor: 5 out of 9
Price for year/m2: $ 25000
Price for month: $ 1139583
None-1None-2None-3None-4previousnext

1/4

20А, Kuskovskaya street
Perovo 15 min on foot
Size: 7 sq. m.
Floor: 5
Price for year/m2: $ 7772
Price for month: $ 4533
Flacon Coworking-1Flacon Coworking-2Flacon Coworking-3previousnext

1/3

36, b.2, Bolshaya Novodmitrovskaya street
Dmitrovskaya 14 min on foot
Size: 1 sq. m.
Floor: 5 out of 5
Price for year/m2: $ 132000
Price for month: $ 11000
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11previousnext

1/11

13,b. 4, Bolshaya Cheremuskinskaya street
Krymskaya 15 min on foot
Size: 7 sq. m.
Floor: 13
Price for year/m2: $ 18857
Price for month: $ 10999
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8previousnext

1/8

3, Scherbakovskaya street
Semenovskaya 3 min on foot
Size: 10 sq. m.
Floor: 2
Price for year/m2: $ 18000
Price for month: $ 15000
None-1None-2None-3None-4None-5previousnext

1/5

26/27, str 1, b. 2, Srednyaya Kalitnikovskaya street
Proletarskaya min transport
Size: 21 sq. m.
Floor: 2
Price for year/m2: $ 9685
Price for month: $ 16948
office rent mirland-1office rent mirland-2office rent mirland-3office rent mirland-4office rent mirland-5office rent mirland-6office rent mirland-7office rent mirland-8office rent mirland-9office rent mirland-10office rent mirland-11office rent mirland-12office rent mirland-13office rent mirland-14office rent mirland-15office rent mirland-16office rent mirland-17office rent mirland-18office rent mirland-19office rent mirland-20previousnext

1/20

38a, 2nd Hutorskaya street
Dinamo 9 min transport ,
Dmitrovskaya 11 min on foot ,
Savelovskaya 10 min transport
Size: 17 sq. m.
Floor: 58 out of 6
Price for year/m2: $ 15500
Price for month: $ 21958
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18previousnext

1/18

3/5, b. 1, Dobrolyubova street
Dmitrovskaya 15 min on foot
Size: 16 sq. m.
Floor: 4
Price for year/m2: $ 18500
Price for month: $ 24666
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12previousnext

1/12

6a, Vernadskovo prospect
Universitet 9 min on foot ,
Ramenki 5 min on foot
Size: 11 sq. m.
Floor: 6
Price for year/m2: $ 23498
Price for month: $ 21539
None-1None-2previousnext

1/2

10, b. 1, Sevastopolskiy prospect
Krymskaya 6 min on foot
Size: 16 sq. m.
Floor: 2
Price for year/m2: $ 16875
Price for month: $ 22500
office rent otradnoe-1office rent otradnoe-2office rent otradnoe-3office rent otradnoe-4office rent otradnoe-5office rent otradnoe-6office rent otradnoe-7office rent otradnoe-8office rent otradnoe-9office rent otradnoe-10office rent otradnoe-11office rent otradnoe-12office rent otradnoe-13office rent otradnoe-14office rent otradnoe-15office rent otradnoe-16office rent otradnoe-17office rent otradnoe-18previousnext

1/18

2b, Otradnaya street
Otradnoe 10 min on foot
Size: 15 sq. m.
Floor: 6 out of 11
Price for year/m2: $ 16500
Price for month: $ 20625
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11previousnext

1/11

4, Shlyuzovaya nab.
Proletarskaya 4 min on foot
Size: 16 sq. m.
Floor: 2
Price for year/m2: $ 19000
Price for month: $ 25333
office rent нео гео-1office rent нео гео-2office rent нео гео-3office rent нео гео-4office rent нео гео-5office rent нео гео-6office rent нео гео-7office rent нео гео-8office rent нео гео-9office rent нео гео-10office rent нео гео-11office rent нео гео-12office rent нео гео-13office rent нео гео-14office rent нео гео-15previousnext

1/15

17, Butlerova street
Kaluzhskaya 11 min on foot
Size: 18 sq. m.
Floor: 3
Price for year/m2: $ 18300
Price for month: $ 27450
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12previousnext

1/12

71, b. 8, Izmailovskoe shosse
Partizanskaya 3 min on foot
Size: 34 sq. m.
Floor: 7
Price for year/m2: $ 10757
Price for month: $ 30478
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15previousnext

1/15

9, Godovikova street
Alekseevskaya 5 min on foot
Size: 38 sq. m.
Floor: 2
Price for year/m2: $ 9789
Price for month: $ 30998
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8previousnext

1/8

31, b. Б, Shabolovka street
Serpuhovskaya 5 min on foot
Size: 16 sq. m.
Floor: 3
Price for year/m2: $ 23835
Price for month: $ 31780
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8previousnext

1/8

48, Altufyevskoe shosse
Otradnoe 10 min on foot
Size: 33 sq. m.
Floor: 9
Price for year/m2: $ 12121
Price for month: $ 33332
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9previousnext

1/9

9, b. 10, 2-nd Sinitchkina street
Aviamotornaya 15 min on foot
Size: 33 sq. m.
Floor: 13
Price for year/m2: $ 12158
Price for month: $ 33434
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9previousnext

1/9

9,11, Electodnaya street
Andronovka 7 min on foot
Size: 81 sq. m.
Floor: 6
Price for year/m2: $ 5040
Price for month: $ 34020
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12previousnext

1/12

71, b. 8, Izmailovskoe shosse
Partizanskaya 3 min on foot
Size: 81 sq. m.
Floor: 6
Price for year/m2: $ 5040
Price for month: $ 34020
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14previousnext

1/14

Proezd zavoda serp i molot 6c1
Rimskaya 17 min transport ,
Aviamotornaya 10 min transport ,
Placshad Ilyicha 17 min transport
Size: 35 sq. m.
Floor: 2 out of 12
Price for year/m2: $ 13900
Price for month: $ 40541
None-1None-2None-3None-4None-5previousnext

1/5

28/1, Sevastopol'skiy prospect
Size: 19 sq. m.
Floor: 3
Price for year/m2: $ 21677
Price for month: $ 34321
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19None-20None-21None-22None-23None-24None-25None-26None-27None-28None-29None-30None-31None-32None-33None-34None-35None-36previousnext

1/36

42, Dmitriya Ul'yanova street
Krymskaya 10 min on foot
Size: 19 sq. m.
Floor: 3
Price for year/m2: $ 21677
Price for month: $ 34321
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19previousnext

1/19

b.2, Aeroportovskaya street
Size: 49 sq. m.
Floor: 4
Price for year/m2: $ 8467
Price for month: $ 34573
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10previousnext

1/10

60А, Dmitrovskoe shosse
Vladykino 15 min on foot
Size: 34 sq. m.
Floor: 3
Price for year/m2: $ 12326
Price for month: $ 34923